en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunnskap
Etter fullført emne skal studenten

 • ha godt oversyn over norsk språkutvikling og endringsprosessar i norsk teksthistorie
 • kjenne til diskusjonane om utviklinga av regionale talemål og andre relevante emne i moderne språk
 • kjenne til diskusjonane om endringar i teksttypar, sjangrar og kommunikasjonsformer
 • ha breiddekunnskap i nokre utvalde emne som vidarefører nordiskstudiet frå bachelorgraden og ha evne til å sjå desse i samanheng med analyse av leseferdigheit
 • ha djupnekunnskap i nærare utvalde emne som vert utvikla gjennom skriving av masteravhandling i samråd med og under rettleiing av faglærar
 • ha god kjennskap til sentrale internasjonale og nasjonale orienteringar og diskusjonar innanfor forsking, undervisning, tilrettelegging og institusjonsbygging kring lesing.
 • kjenne hovuddraga i historia om lesing frå antikken til notida, og kunne utnytte denne kunnskapen til å analysere kulturhistorisk og sosial endring knytt til lese- og skrivekunne og organiseringa kring tekstbruk i samfunnet.
 • kjenne til aktuell tekstvitskapleg, språkvitskapleg, kulturhistorisk og samfunnsfagleg forsking kring kva funksjonar lesing og skriving har i kulturen.

Ferdigheiter
Etter fullført emne skal studenten
 • vere stø i praktisk språkbruk i begge målformer og kunne rettleie andre i det same
 • ha utvikla eit analytisk tilhøve til språk- og tektsforståing med naudsynte kunnskapar om relevant terminologi, omgrepsbruk, teoretiske tilnærmingar og metodar.
 • vere i stand til å analysere prosessar som involverer lesepraksisar.
 • vere i stand til å rådgje visse institusjonar og bidra aktivt til problemløysing i særskilte arbeidssituasjonar der lesing inngår.
 • kunne uttrykkje seg klart, sjølvstendig og med samanhengande grunngjevingar på begge dei offisielle norske målformene, privat og offentleg, om dei relevante emna dette studiet gjev tilgang til.
 • kunne formidle vidare og delta i vidareutviklinga av kompetansen studiet rettar seg mot å utvikle.

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten
 • ha så god språkleg og tekstanalytisk kompetanse at ein kan fungere som rettleiar og rådgjevar i ulike samanhengar på eiga hand
 • kunne forstå vesentlege trekk i moderniseringsprosessane i språkbruk og tekstbruk.
 • kjenne til tilgangsmåtar for relevant kunnskap og vere merksam på kvar ein kan gå vidare i analysen innanfor eit felt som er i sterk kunnskapsmessig og kognitiv endring.
 • vite kva for metodar og tilnærmingsmåtar som er relevante i ulike samanhengar, og også kjenne noko til feilaktige oppfatningar i feltet og dermed unngå feilvurderingar.
 • ha eit balansert og sjølvstendig grunnlag for å vurdere multikulturalitet, multimodalitet, tilhøve som samanhengen mellom historie og samtid, individ og samfunn, teori og praksis, nasjonalt og internasjonalt i utviklinga av skriftkulturen.