en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Institutt for språk- og kulturvitenskap (IKS) har studietilbud innenfor de klassiske humanistiske skolefagene historie, religion, engelsk og nordisk. En bachelor fra IKS er en treårig universitetsgrad på totalt 180 studiepoeng som er sammensatt av to av disse fagene: fag 1 (minst 80/90 studiepoeng) og fag 2 (minst 60 studiepoeng). I tillegg kommer forprøvene ex.phil. og ex.fac. og et valgfritt emne på minst 15 studiepoeng.
Læringsutbyttet vil variere alt etter hvilken kombinasjon av fag og emner du velger (les mer om læringsutbytte under de enkelte emnene). Evnen til korrekt og bevisst bruk av kilder står sentralt i den vitenskapelige tradisjonen, uavhengig av hvilken fagkombinasjon du tar. Du vil også få erfaring med å presentere fagstoffet skriftlig og muntlig.
En bachelor i nordisk språk og litteratur innebærer at nordisk er ditt fag 1 (90 studiepoeng). Studiet er et faglig fundament for kunnskap om nordiske språk (spesielt norsk) og nordisk litteratur, i fortid og samtid.
Et overordnet mål er å gjøre deg i stand til å analysere ulike typer tekster på en faglig kompetent måte, slik at du oppnår en grundig forståelse for et utvalg relevante faguttrykk. Analytisk tekstarbeid og refleksjon over språklige, retoriske og litterære virkemidler står sentralt i dette arbeidet. Nordisk er et godt utgangspunkt for tverrfaglige studier. Som fag 2 kan du velge engelsk, religionsstudier, historie eller (avhengig av ledige plasser) samfunnsfag. Du kan søke innpass av andre fag som fag 2.

Arbeidsformer
Det faglige arbeidet foregår gjennom forelesinger, seminarer, gruppearbeid, individuell veiledning, selvstendige studier, tekstanalyser og skriveprosesser; i tillegg til muntlige og skriftlige øvelser. Det blir opprettet grupper for kollokviearbeid i forbindelse med gruppeinnleveringene, og det oppfordres til ytterligere kollokviearbeid utover det.

Vurderingsformer
Kunnskap og ferdigheter blir formelt og uformelt vurdert underveis og ved slutten av hvert emne (se Forskrift for graden bachelor ved Universitetet i Stavanger § 2.f.). For nærmere presisering av vurderingsformer, se hvert enkelt emne slik det blir beskrevet i studieplanen.

Normalvariant av studieprogrammet
I utdanningsplanen blir en normalvariant av studieprogrammet presentert. Denne gjelder hvordan fagemner fra semester til semester blir satt sammen. Instituttet vil hvert studieår tilby fagemner som skal sikre at studentene kan følge denne normalvarianten av studieprogresjon gjennom studieløpet sitt, med forbehold om at det kan bli gjort endringer i de spesifikke fagemnene for hvert år. Basert på de emnene som blir tilbudt, kan studentene også legge opp til en annen rekkefølge mellom emnene enn normalvarianten. Så lenge det blir tatt hensyn til de andre kravene i bachelorforskriften, vil dette bli godkjent, selv om det i enkelte tilfeller kan medføre at studiet ikke kan gjennomføres på tre år.

Hva kan du bli

Utdanningen gir en bred språklig og tekstuell kompetanse som er ettertraktet i næringsliv, kultursektor, reiseliv og mange andre deler av samfunnet. Du kan også jobbe med formidling eller som språkkonsulent. Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning gir studiet undervisningskompetanse på ungdoms- og videregående skole.

Studiet kvalifiserer til videre masterstudier i nordisk og lesevitenskap. Tar du i tillegg praktisk-pedagogisk utdanning kan du også undervise i norsk.

Emneevaluering

Evalueringer er en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. IKS gjennomfører studentevaluering av undervisningen i form av tidligdialog hvert semester og sluttevaluering av minst to emner i hvert fag i løpet av et studieår. For begge disse evalueringene har Kvalitetskontoret utviklet veiledninger, maler og skjemaforslag.

Kontaktinformasjon

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

4036 Stavanger

Tel. 51 83 34 00