en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Institutt for språk- og kulturvitenskap (IKS) har studietilbud innen de klassiske humanistiske skolefagene historie, religionsstudier, engelsk og nordisk. En bachelor fra IKS er en treårig universitetsgrad på til sammen 180 SP sammensatt av to av disse fagene: fag 1 (minst 80/90 SP) og fag 2 (minst 60 SP). I tillegg kommer forprøvene ex phil og ex fac, som er obligatoriske, samt minst 15 SP i valgfrie emner.

Arbeidsformer
Undervisningen foregår som forelesninger, seminarer, gruppearbeid, samt muntlige og skriftlige øvelser. Instituttet har også en egen språklab.
For nærmere beskrivelse av undervisningsopplegget, les om de enkelte emnene.
Det forventes at den enkelte student er forberedt til og deltar aktivt i undervisningen, selv om forelesningene bare unntaksvis er obligatoriske. Det meste av pensum blir gjennomgått, men utbyttet vil være avhengig av at studenten gjør det nødvendige for- og etterarbeid. Det tilrådes sterkt at studentene på eget initiativ danner kollokviegrupper hvor de arbeider med de temaene som blir tatt opp i undervisningen. Det forutsettes at studentene leser engelskspråklige aviser og tidsskrifter, som blant annet er tilgjengelige på Universitetets forskningsbibliotek eller på Internett.

Vurderingsformer
Det er formell prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter, underveis og/eller ved slutten av de enkelte emner. (Se Forskrift for graden bachelor ved Universitetet i Stavanger §2.f.) For nærmere presisering av vurderingsformer, se emnebeskrivelser i vedlagt studieplan.

Hva kan du bli

Utdanningen gir deg en språk- og kultur-kompetanse som er etterspurt innen næringsliv, reiseliv, internasjonalt arbeid, kulturformidling, administrasjon, kommunikasjon og media. Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning gir studiet undervisningskompetanse på ungdoms-og videregående skole.

Kontaktinformasjon

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

4036 Stavanger

Tel. 51 83 34 00

Studiekoordinator for årsstudier og bachelor ved IKS

Anne Siri Norland. E-post: anne.s.norland@uis.no. Tlf.: 51834571

Karen Marie Espeland. E-post: karen.m.espeland@uis.no. Tlf. 51 831343