en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ved fullført studieprogram forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap

 • Kunnskap om og forståelse av ulike teoretiske perspektiver på politikk
 • Kunnskap om hvordan det norske og andre lands politiske systemer er bygget opp og fungerer
 • Innsikt i sentrale statsvitenskapelige temaer som valg og velgeratferd, forvaltningens organisering og virkemåte, politisk teori, og forholdet mellom nasjonal og internasjonal politikk
 • Kunnskap om sentrale statsvitenskapelige studier og forskningsbidrag
 • Innsikt i ulike forskningsmetoder som brukes i studier av politikk, for eksempel survey, intervjuer, analyser av dokumenter og deltakende observasjon

Ferdigheter
 • Kunne gjøre rede for sentrale statsvitenskapelige begreper som for eksempel demokrati, liberalisering, maktfordeling, politiske institusjoner og velferdsstat
 • Kunne anvende statsvitenskapelige perspektiver og begreper til å forstå samfunnet og det politiske system
 • Kunne formulere og undersøke samfunnsvitenskapelige problemstillinger, anvende forskningsmetoder, analysere data, samt gi en klar og ryddig framstilling av resultatene
 • Kunne finne frem til, sette seg inn i og henvise korrekt til relevant faglitteratur
 • Kunne bidra til, og dra nytte av statsvitenskapelig kunnskapsproduksjon i arbeids- og organisasjonsliv

Generell kompetanse
 • Evne til kritisk refleksjon
 • Evne til å tenke og skrive analytisk og formidle sentralt fagstoff
 • Respekt for sentrale vitenskapelige verdier som åpenhet, upartiskhet, presisjon, konsistens og etterrettelighet
 • Bevissthet om etiske utfordringer som kan oppstå i forskning og bruk av forskningsresultater
 • Kunne arbeide med faglige problemstillinger, både selvstendig og sammen med andre