en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ved fullført studieprogram forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap

 • Kunnskap om fagets historie og sentrale perspektiver, teorier og begreper
 • Kunnskap om hvordan moderne samfunn er bygget opp og fungerer
 • Innsikt i sentrale sosiologiske temaer som sosial ulikhet, sosial mobilitet, familieformer, utdanning og arbeidslivets organisering
 • Kunnskap om sentrale sosiologiske studier og forskningsbidrag
 • Innsikt i ulike forskningsmetoder som brukes i studiet av samfunnet, fra formulering av problemstillinger og vurdering av forskningsetiske hensyn, via innsamling av materiale ved spørreskjemaer, ustrukturerte intervjuer, observasjon og bruk av foreliggende data, til analyse og tolkning av resultater, publisering og formidling.

Ferdigheter
 • Kunne gjøre greie for sentrale sosiologiske teorier og begreper
 • Kunne anvende sosiologiske perspektiver og begreper til å forstå samfunnet
 • Kunne formulere og undersøke samfunnsvitenskapelige problemstillinger, anvende forskningsmetoder, analysere data, samt gi en klar og ryddig fremstilling av resultatene
 • Kunne finne fram til, sette seg inn i og henvise korrekt til relevant faglitteratur
 • Kunne bidra til, og dra nytte av, sosiologisk kunnskapsproduksjon i hverdags- og arbeidsliv

Generell kompetanse
 • Evne til kritisk refleksjon
 • Evne til å tenke og skrive analytisk og formidle sentralt fagstoff
 • Respekt for sentrale vitenskapelige verdier som åpenhet, upartiskhet, presisjon, konsistens og etterrettelighet
 • Bevissthet om etiske utfordringer som kan oppstå i forskning og bruk av forskningsresultater
 • Kunne arbeide med faglige problemstillinger både selvstendig og sammen med andre