en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sosiologi - bachelorstudium

Sosiologi handler om hvordan samfunnet påvirker deg og dine handlingsvalg. Studiet stiller spørsmål som; hvordan vår helse, våre skoleresultater, vår økonomi, våre fremtidige livsvalg, er påvirket av ulike samfunnsprosesser på både globalt og lokalt nivå. Sentrale sosiologiske spørsmål er hvordan sosial ulikhet og makt dannes og vedlikeholdes innen bl.a. globale organisasjoner, arbeidsliv og utdanning, og hvordan karrieremuligheter, helse, inntekt, sosial mobilitet m.m. henger sammen med klassebakgrunn, etnisitet og kjønn.
Studiet passer for deg som er interessert i hvordan samfunnet er organisert og hvordan det forandrer seg. Du lærer å beskrive endringsprosesser i samfunnet og får dermed et verktøy til å delta i samfunnsdebatten. Metodeemnene gir deg både innsyn i hvordan man kan skape ny kunnskap om samfunnet og et verktøy som er svært anvendbare i arbeidslivet. Gjennom studiet lærer du å produsere kunnskap, men også å samle inn og forholde deg kritisk til andres forskning. Studiet utruster deg med perspektiver og teorier til å se samfunnsforhold og til å diskutere ulike tema fra ulike synsvinkler. Dette er kunnskap som også etterspørres i dagens arbeidsliv.
Gjennom bacheloroppgaven får du mulighet til å bruke det du har lært gjennom studiet og fordype deg i et selvvalgt tema.
Studiet kvalifiserer til å søke opptak på flere masterprogram ved UiS, og til masterstudier i sosiologi ved andre universiteter. Studiet er inndelt i obligatoriske emner (140 studiepoeng) og valgfrie emner (40 studiepoeng).
Valgfrie emner gir en mulighet til å velge fag som interesserer deg spesielt. Valgemner sørger for at du kan gi din utdanningsplan en egen spesiell vinkling. Du kan velge blant flere valgfrie emner ved UiS, etter hvilken interesse du har. Du må da selv påse at det ikke forekommer kollisjoner i undervisning og/eller på eksamen. Du kan også velge ulike kombinasjoner som inkluderer et emne som tilbyr studentene praksisopphold i en virksomhet. Praksisoppholdet skal bidra til at studentene bevisstgjøres studiets faglige relevans for arbeidslivet. Gjennom observasjon, samhandling, veiledning og praktisk utøvelse skal studentene få mulighet til å bli mer bevisst på hvilke yrkesroller disiplinene kan gi og hvilke jobbmuligheter som finnes. På denne måten kan du selv lage en fordypning som interesserer deg. Denne valgfriheten gir deg mulighet til å skape din egen profil på din bachelor i sosiologi
Merk at enkelte valgemner vil kunne rullere, det kan derfor variere fra år til år hvilke valgemner som tilbys.

Hva kan du bli

Bachelorgraden i sosiologi kvalifiserer til et bredt spekter av jobber. Sosiologer har stillinger både innenfor kommuner, fylkeskommuner, departementer og direktorater, skoleverket og andre offentlige etater, som for eksempel NAV-systemet, og innen private bedrifter, media og andre kulturinstitusjoner, frivillige organisasjoner og internasjonale organisasjoner. Du kan arbeide med planlegging og iverksetting av prosjektarbeid, veiledning, informasjonsarbeid, saksbehandling, personaladministrasjon, organisasjonsutvikling, undervisning og mye mer.

Fullført studium kvalifiserer til å kunne søke opptak ved flere av masterprogram på Universitetet i Stavanger, bl.a. Master i endringsledelse og Master i energi, miljø og samfunn, og vil kunne kvalifisere for opptak til masterstudier i samfunnsvitenskap/sosiologi ved andre utdanningsinstitusjoner.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i UiS’ øvrige kvalitetssystem

Kontaktinformasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag, 51 83 15 00/ 1535, e-post: post-ims@uis.no.

Fagrelaterte spørsmål om studiets innhold kan sendes til studieprogramleder Turid Rødne. E-postadresse: turid.rodne@uis.no

Studieadministrative sprøsmål rettes til studiekonsulent Nina Nesheim, nina.nesheim@uis.no

Opptaksspørsmål rettes til: opptak@uis.no