en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sosiologi - årsstudium

Sosiologi handler om hvordan samfunnet påvirker deg og dine handlingsvalg. Sosiologen stiller spørsmål som; hvordan vår helse, våre skoleresultater, vår økonomi, våre fremtidige livsvalg, er påvirket av ulike samfunnsprosesser på både globalt og lokalt nivå. Sentrale sosiologiske spørsmål er hvordan sosial ulikhet og makt dannes og vedlikeholdes innen bl.a. globale organisasjoner, arbeidsliv og utdanning, og hvordan karrieremuligheter, helse, inntekt, sosial mobilitet m.m. henger sammen med klassebakgrunn, etnisitet og kjønn.
Studiet passer for deg som er interessert i hvordan samfunnet er organisert og hvordan det forandrer seg. Du lærer å beskrive endringsprosesser i samfunnet og får dermed et verktøy til å delta i samfunnsdebatten. Metodeemnene gir deg både innsyn i hvordan man kan skape ny kunnskap om samfunnet og et verktøy som er svært anvendbare i arbeidslivet. Gjennom studiet lærer du å produsere kunnskap, men også å samle inn og forholde deg kritisk til andres forskning. Studiet utruster deg med perspektiver og teorier til å se samfunnsforhold og til å diskutere ulike tema fra ulike synsvinkler. Dette er kunnskap som etterspørres i dagens arbeidsliv.
Årsstudium i sosiologi ved UiS skal gi en grunnleggende samfunnsforståelse. Studentene får oversikt over sosiologiens arbeidsområde, samt grunnleggende teorier, begreper og forskningsmetoder innen disiplinen.

Fagplan

Innhold i studieprogrammet
Årsstudiet i sosiologi har et innhold likt første året i bachelorstudiet i sosiologi. Årsstudiet inneholder emnene Sosiologisk teori - klassiske perspektiver, Sosiologisk teori - nyere perspektiver, Sosial ulikhet, Samfunnsstruktur i endring, Forskningsteori og metode, samt Examen philosophicum.
Det kan forekomme endringer i studieplanen.
Arbeids- og vurderingsformer
Arbeids- og undervisningsformer vil variere fra emne til emne. I de fleste emnene i bachelorstudiet inngår forelesningsrekker med gruppearbeid. I noen emner er det enkelte obligatoriske innleveringer av gruppearbeid.
Alle emnene krever utstrakt grad av selvstendig arbeid. Forventet læringsutbytte forutsetter aktiv deltakelse i den organiserte undervisningen og i faglige diskusjoner, arbeid med skriftlige oppgaver relatert til de ulike emnene, og at studentene leser pensum systematisk og tilegner seg kunnskap fra annen relevant faglitteratur.
Undervisningsspråket er norsk. Deler av pensum vil være på engelsk og andre nordiske språk.

Hva kan du bli

Sosiologer har stillinger både innenfor kommuner, fylkeskommuner, departementer og direktorater, skoleverket og andre offentlige etater, som for eksempel NAV-systemet, og innen private bedrifter, media og andre kulturinstitusjoner, frivillige organisasjoner og internasjonale organisasjoner. Sosiologer arbeider blant annet med planlegging, samfunnsanalyser, forsknings- og utredningsarbeid, kommunikasjon og informasjon, konsulentarbeid, personaladministrasjon, organisasjonsutvikling og undervisning. Årsstudium i sosiologi vil kunne gi vesentlig bidrag til supplerende perspektiv på situasjoner og utfordringer en kan møte i dagligliv og annen utdanning.

Fullført årsstudium i sosiologi gir grunnlag for videre universitetsstudier, blant annet opptak til andre året på bachelorstudiet i sosiologi ved UIS.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i UiS’ øvrige kvalitetssystem

Kontaktinformasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag, 51831500/ 1535, e-post: post-ims@uis.no. Studieveileder Nina Nesheim, e-post: nina.nesheim@uis.no

Fagrelaterte spørsmål om studiets innhold kan sendes til studieprogramleder Turid Rødne. E-postadresse: turid.rodne@uis.no