en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag: mediefag, hotell- og reiseliv, helse- og sosialfag, økonomi og jus og samfunnsfag.
Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det.
Bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annet utdanningsløp av minimum 3 års omfang innen samfunnsvitenskapelige fag (180 studiepoeng/60 vekttall). Graden må ha en faglig fordypningskomponent på minimum 80 studiepoeng, eller en integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang.
Fagområder som kvalifiserer til opptak på master i samfunnssikkerhet er:
Sosiologi
Psykologi
Pedagogikk
Sosialantropologi
Jus
Statsvitenskap
Det etableres mange nye studietilbud som kan ha relevans for mastergradene både i Norge og i utlandet. Det utformes derfor ikke en fullstendig uttømmende liste over studieprogram som kan gi opptak. Definerte bachelorutdanninger og profesjonsutdanninger som tilfredsstiller kravene til mål, innhold og nivå for opptak kan være studieprogrammer innen:
Samfunnsfag
Helse- og sosialfag
Økonomi/administrasjon
Hotell- og reiseliv
Politiutdanning
Lærerutdanning
Journalistikk
Historiefag
Søkere til studiet i samfunnssikkerhet, som har profesjonsutdanning innen sikkerhetsrelaterte fag som redningstjeneste og forsvar, vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.
Søkere med andre tverrfaglige bachelorutdanninger som oppfyller dybdekravet, vil bli vurdert av opptakskomiteen.
Det gis 0,2 tilleggspoeng til uteksaminerte kandidater fra bachelorprogrammene i sosiologi og statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger som har fullført og bestått minst 4 av følgende 5 emner:
BSA145 Risikosamfunnet (10 sp)
BSA230 Politikk og risiko (10 sp)
BSA240 Sårbarhet og teknologisk utvikling (10 sp)
BSA250 Kriser og samfunnssikkerhet (10 sp)
BSA260 Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (10 sp)
Hvis kandidater med spesialisering samfunnssikkerhet fra bachelorprogrammene i sosiologi eller statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger har vært på utenlandsopphold, må de moduler/emner som kandidatene tar i utlandet være relevante i forhold til samfunnssikkerhet for at kandidatene skal kunne få tilleggspoengene ved opptak.
Det gis også tilleggspoeng til andre studenter med bachelor i samfunnssikkerhet, for eksempel fra Universitetet i Tromsø og fra Metropol (København).
Søkere som fullfører bachelorgraden i søknadssemesteret kan få tilbud om betinget opptak på de 150 studiepoengene oppnådd i de første fem semestrene av bachelorgraden. Søkerne må da dokumentere at de har full studieprogresjon samt utdanningsplan for vårsemesteret. I betingelsen for opptaket, må søker fullføre bachelorgrad og dokumentere dette innen 1. juli for at tilbudet skal være gjeldende.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars