en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat med fullført og bestått 2-årig master i samfunnssikkerhet skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:.
Kunnskaper
K1: Risiko, sikkerhet og sårbarhet i organisasjoner, i institusjoner og i samfunnskritiske infrastrukturer, - funksjoner og -institusjoner.
K2: Ekstraordinære hendelser og påkjenninger som organisasjoner og samfunnet (samfunnskritiske infrastrukturer, - funksjoner og -institusjoner) kan utsettes for.
K3: Natur- og menneskeskapte trusler mot samfunnet som økologiske endringer som påvirker klima og naturforhold, endringer i infrastruktur som energi- og vannforsyning, kommunikasjon og transport, men også endringer i sosiale relasjoner og atferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme.
K4: At samfunnssikkerhet som studiefelt krever en tilnærming på flere organisatoriske og institusjonelle nivå og med ulike faglige perspektiv.
Ferdigheter
F1: Vurdere trusler mot sikkerheten og risikoer forbundet med ulike aktiviteter.
F2: Forebygge skader og ulykker gjennom planlegging, regulering og organisering.
F3: Analysere risiko, pålitelighet, tilgjengelighet og ytelse av beredskap i forbindelse med virksomheter, kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner.
F4: Forstå hva som foregår i kriser og katastrofer, og kunne håndtere utfordringer man står over for i slike situasjoner.
F5: Kunne anvende analyseverktøy innenfor sikkerhetsforskning og andre studier av sikkerhet og beredskap i samfunnet.
F6: Arbeide i tverrfaglige prosjektgrupper og team.
Generell kompetanse
G1: Hvordan sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn kan ivaretas i samfunnet.
G2: Teoretiske perspektiv og metodisk tilnærming når det gjelder skadeforebygging, skadebegrensning og krisehåndtering innenfor privat og offentlig sektor.
G3: En teknologisk og samfunnsvitenskapelig tilnærming til risiko og sikkerhet i samfunnet.