en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Masterstudiet i samfunnssikkerhet handler om å studere uønskede hendelser og påkjenninger som samfunnet og dets institusjoner og organisasjoner utsettes for, og hvordan disse kan gjøres mer robuste. Trusler mot sikkerhet kan være både natur- og menneskeskapte. Eksempler er økologiske endringer som påvirker klima og naturforhold, endringer i infrastruktur som energi- og vannforsyning, kommunikasjon og transport, men også endringer i sosiale relasjoner og atferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme.
Samfunnssikkerhet som studiefelt krever at teknologi studeres ut fra sine funksjoner i virksomheter og i samfunnet. Da kreves kunnskap om mennesker, organisa­sjoner og samfunnet i tillegg til innsikt i de aktuelle tekniske systemene.
Med master i samfunnssikkerhet blir du kvalifisert for arbeid innenfor ulike områder som for eksempel industriell virksomhet, offentlig forvaltning og tjenesteyting, privat tjenesteyting, undervisning, forskning og humanitært arbeid.

Fagplan

Masterstudiet omfatter 120 studiepoeng, og er bygd opp av 4 fellesemner som hvert gir 10 studiepoeng, til sammen 40 studiepoeng, spesialisering i samfunnssikkerhet/Teknisk samfunnssikkerhet med 20sp spesialiseringsemner og 30 studiepoeng valgemner samt en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng.
Følgende emner er obligatoriske: Risiko og samfunnssikkerhet (MSA115), Infrastruktur og sårbarhet (SAM500), Risikobasert styring (SAM510) og Krisehåndtering (MSA125). I 1. semester må det velges spesialisering mellom Samfunnssikkerhet og Teknisk samfunnssikkerhet.
Studenter på spesialisering i teknisk samfunnssikkerhet skal ta emnet MAF300 Numerisk modellering, grunnkurs i første semester og SAM610 Tekniske sikkerhetssystemer i andre semester. Spesialiseringen i Samfunnssikkerhet skal ta emnet MKK100 Vitenskapsteori med etikk i første semester og MEE115 Applied Social Science Research Methods i andre semester.
I tredje semester kommer et obligatorisk oppgaveseminar (uten studiepoeng) som forberedelse til masteroppgaven. Studentene har 30 sp valgemner i tredje semester.
Vi gjør oppmerksom på 10 opptaksplasser er reservert for søkere med bachelor i ingeniørfag som skal velge spesialisering i Teknisk samfunnssikkerhet. Dersom disse studieplassene ikke fylles opp med ingeniørstudenter, vil disse plassene bli overført til spesialisering i samfunnssikkerhet.
Vi gjør også oppmerksom på at det kan forekomme endringer i studieplanen.
Vi gjør imidlertid også oppmerksom på at ved valg av valgemner fra annet masterprogram er ikke UiS ansvarlig for eventuell kollisjon ved undervisning og eksamen.

Hva kan du bli

Nye og skjerpede krav til håndtering av risiko ved planlegging og gjennomføring av prosjekter og arbeidsprosesser krever større profesjonalitet innen de fleste områder. I virksomheter og forvaltningen er det behov for slik kompetanse ved oppfølging av helse, miljø- og sikkerhetsforskrifter (HMS), miljørettet helsevern, og risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), deltakelse i nødhjelpsoperasjoner og krisehåndtering i privat og offentlig regi.
Studieprogrammet kvalifiserer kandidatene til arbeid med sikkerhetstema innenfor ulike typer stillinger som saksbehandler, rådgiver, konsulent eller i ledelsesfunksjoner innen en rekke samfunnssektorer og virksomhetsområder.

Fullført studium kan kvalifisere for opptak på doktorgradsstudium ved UiS innen fagområde risikostyring og samfunnssikkerhet.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til TN-fakultetets evalueringssystem.

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Tlf. 51 83 17 15, e-post: iorp.service@uis.no.