en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat som har fullført den toårige mastergraden i risikostyring og samfunnssikkerhet skal ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
K1: Kandidaten har avansert kunnskap innen det faglige feltet risikostyring og samfunnssikkerhet, relatert til konsepter, teorier, prinsipper, tilnærminger, rammeverk, metoder og modeller for å forstå, vurdere, karakterisere, kommunisere, styre og «govern» risiko og sikkerhet (safety og security).
K2: Kandidaten kan anvende denne kunnskapen på nye typer problemer, særlig praktiske problemstillinger i samfunnet, industri/næringsliv, osv.
Ferdigheter
S1: Kandidaten kan planlegge og gjennomføre analyser (tolket i en vid forstand) av risiko, sikkerhet og sikkerhet ved å bruke ovennevnte kunnskaper.
S2: Kandidaten kan utvikle metoder og modeller innen risikostyring og samfunnssikkerhet.
S3: Kandidaten kan veilede beslutningstakere og andre interessenter i hvordan forstå, analysere, vurdere, styre og «govern» risiko og sikkerhet (safety og security).
S4: Kandidaten kan bruke relevante metoder for forskning og vitenskapelig arbeid på en selvstendig måte.
S5: Kandidaten kan analysere og behandle kritisk forskjellige kilder til informasjon og bruke dem til å strukturere og formulere vitenskapelige argumenter.
S6: Kandidaten kan på en kritisk måte evaluere prinsipper, metoder og modeller som brukes innen risikostyring og samfunnssikkerhet.
S7: Kandidaten kan gjennomføre et uavhengig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i samsvar med gjeldende normer for forskningsetikk.
Generell kompetanse
G1: Kandidaten kan analysere relevante risiko- og sikkerhetsproblemstillinger.
G2: Kandidaten er i stand til å evaluere anvendeligheten av forskjellige verktøy og tilnærminger som er relevante for risikostyring og samfunnssikkerhet, og undersøke de kortsiktige og langsiktige effektene av forskjellig praksiser og løsninger.
G3: Kandidaten kan bruke sin kunnskap og ferdigheter for å håndtere spørsmål knyttet til risikostyring og samfunnssikkerhet.
G4: Kandidaten er kjent med og kan bruke den gjeldende terminologien innen fagfeltet.
G5: Kandidaten kan kommunisere om vitenskapelige problemstillinger innen fagområdet, både med spesialister og allmennheten.
G6: Kandidaten kan bidra til ny utvikling innen fagområdet.