en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Energy, Environment and Society - masterstudium

Energi og energirelaterte miljøutfordringer skaper store utfordringer for enkeltland og det internasjonale samfunnet som en helhet. Energisystemer verden over er i endring, eller i ferd med å endre seg, mot lavkarbon og mer bærekraftige energikonfigurasjoner. Samtidig har debatten om hva lavkarbon og bærekraftig energipolitikk egentlig er blitt stadig mer aktuell og intens i de fleste land. Det er pågående politiske konflikter om betydningen av bærekraftig energi og overgangen til lavkarbonsamfunn, og ulike, konkurrerende oppfatninger og visjoner av hvordan det framtidige energisystemet bør se ut.
Disse politiske kontroversene danner grunnlaget for masterprogrammet i energi, miljø og samfunn. Det samfunnsvitenskapelige masterprogrammet stiller grunnleggende spørsmål om hva bærekraftig energi kan eller bør være, og hvordan en overgang til et lavkarbonsamfunn kan realiseres ut fra ulike perspektiver.
Studiet gir deg en generell innsikt i energi- og miljørelaterte utfordringer. Studiet utforsker ulike aktører, interesser, oppfatninger og drivere for en mulig overgang til et lavkarbonsamfunn med hensyn til miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjoner av bærekraftig utvikling.
Masterprogrammet tar utgangspunkt i omstillingsteorier. Hvordan kan samfunnsmessige endringer håndteres og rettes mot spesifikke mål, som for eksempel bærekraftig utvikling og et lavkarbonsamfunn? Hvilke spesifikke politiske konfigurasjoner vil legge til rette for et bærekraftig samfunn i ulike kontekster?
Merk at enkelte valgemner vil kunne rullere, det kan derfor variere fra år til år hvilke valgemner som tilbys.

Hva kan du bli

Programmet er relevant for både offentlig og privat sektor. Kunnskap om bærekraftig utvikling, energi og miljøutfordringer er forventet å øke kraftig i tiden fremover. Slike sosiale endringer krever nye måter å tenke på. Mastergradens tverrfaglige tilnærming styrker samfunnsviteres aktualitet i både offentlig og privat sektor.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Utenlandsopphold

Utvekslingssemester
3. semester.

Studenter på Energy, Environment and Society kan ta et semester av utdanningen i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket.

Emnevalg
I det anbefalte utvekslingssemesteret skal du ta valgemner på masternivå som tilsvarer 30 studiepoeng. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet, så sant innholdet er relevant for studiet. Ved noen institusjoner finnes det ferdig sammensatte, anbefalte spesialiseringer på 30 studiepoeng. Hos andre institusjoner kan du lage din egen sammensetning på 30 studiepoeng. Institutt for medie- og samfunnsfag har en liste over tidligere godkjente emner.

Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner
Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet. Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, slik at du har flere valgmuligheter.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med studiekonsulent Live Kolstad Kvalsvik for mer informasjon.

Kontaktinformasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag. Telefonnummer: 51 83 15 00/15 35. E-postadresse: mailto:post-ims@uis.nopost-ims@uis.no.

Studiekoordinator er Oluf Langhelle. E-postadresse: oluf.langhelle@uis.nooluf.langhelle@uis.no .