en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Energy, Environment and Society - masterstudium

Energi og energirelaterte miljøutfordringer skaper store utfordringer for enkeltland og det internasjonale samfunnet som en helhet. Energisystemer verden over er i endring, eller i ferd med å endre seg, mot lavkarbon og mer bærekraftige energikonfigurasjoner. Samtidig har debattene om hva lavkarbon og bærekraftig energipolitikk egentlig er blitt stadig mer aktuell og intens i de fleste land. Det er pågående politiske konflikter om betydningen av bærekraftig energi og overgangen til lavkarbonsamfunn, og ulike, konkurrerende oppfatninger og visjoner av hvordan det framtidige energisystemet bør se ut.
Disse politiske kontroversene danner grunnlaget for masterprogrammet i energi, miljø og samfunn. Det samfunnsvitenskapelige masterprogrammet stiller grunnleggende spørsmål om hva bærekraftig energi kan eller bør være, og hvordan en overgang til et lavkarbonsamfunn kan realiseres ut fra ulike perspektiver.
Studiet gir deg en generell innsikt i energi- og miljørelaterte utfordringer. Studiet utforsker ulike aktører, interesser, oppfatninger og drivere for en mulig overgang til et lavkarbonsamfunn med hensyn til miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjoner av bærekraftig utvikling.
Masterprogrammet tar utgangspunkt i omstillingsteorier. Hvordan kan samfunnsmessige endringer håndteres og rettes mot spesifikke mål, som for eksempel bærekraftig utvikling og et lavkarbonsamfunn? Hvilke spesifikke politiske konfigurasjoner vil legge til rette for et bærekraftig samfunn i ulike kontekster?
Merk at enkelte valgemner vil kunne rullere, det kan derfor variere fra år til år hvilke valgemner som tilbys.

Hva kan du bli

Programmet er høyst relevant for både offentlig og privat sektor. Kunnskap om bærekraftig utvikling, energi og miljøutfordringer er forventet å øke kraftig i tiden fremover. En slik omstilling krever nye måter å tenke på, og arbeidsgivere i offentlig sektor, tenketanker, konsulentbyråer og næringsliv utforsker i økende grad ulike måter å realisere en omstilling til et lavkarbonsamfunn. På et felt i dynamisk utvikling vil ferdig utdannede masterstudenter innenfor energi, miljø og samfunn utgjøre en ressurs for både offentlig og privat sektor.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.
For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i UiS’ øvrige kvalitetssystem.

Kontaktinformasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag. Telefonnummer: 51 83 15 00/15 35. E-postadresse: mailto:post-ims@uis.nopost-ims@uis.no.

Kontakt mailto:oluf.langhelle@uis.nostudiekoordinator Oluf Langhelle for akademiske spørsmål.

Kontakt mailto:live.kvalsvik@uis.nostudieveileder Live Kolstad Kvalsvik for administrative spørsmål.