en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ved fullført studieprogram forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap

 • Inngående kunnskap om og forståelse av ulike teoretiske perspektiver på organisasjon, endring og ledelse.
 • Inngående kunnskap om og forståelse av organisasjoners samfunnsmessige rolle og ansvar, for eksempel i forhold til bærekraftsutfordringer som arbeid, klima og miljø.
 • Inngående kunnskap om og forståelse av ledelse som praksis.
 • Kunnskap om ulike forskningsmetoder som brukes i studier av organisasjon og ledelse, som for eksempel intervjuer, analyser av dokumenter, survey og deltakende observasjon.

Ferdigheter
 • Kunne gjøre rede for sentrale begreper innenfor endringsledelse som for eksempel organisasjon, ledelse, endring, implementering, organisasjonskultur, bærekraftig utvikling, organisasjoners samfunnsansvar og helse-, miljø- og sikkerhet (HMS).
 • Kunne anvende fagets teoretiske perspektiver og begreper til å analysere og forstå hvordan organisasjoner fungerer.
 • Kunne formulere og undersøke samfunnsvitenskapelige problemstillinger, anvende forskningsmetoder, analysere data, samt gi en klar fremstilling av resultatene.
 • Kunne anvende fagets perspektiver og begreper til å identifisere utfordringer, endringsbehov og relevante tiltak for organisasjoner.
 • Kunne anvende fagets perspektiver til å gjennomføre endringstiltak.

Generell kompetanse
 • Evne til kritisk refleksjon.
 • Evne til å tenke og skrive analytisk og formidle sentralt fagstoff.
 • Kunne arbeide med faglige problemstillinger både selvstendig og sammen med andre.
 • Respekt for sentrale vitenskapelige verdier som sannhet, åpenhet, upartiskhet, presisjon, konsistens og etterrettelighet.
 • Bevissthet om etiske utfordringer som kan oppstå i forskning og ved utøvelse av ledelse.