en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Endringsledelse - masterstudium

Studiet i endringsledelse handler om hvordan vi kan forstå og påvirke endringsprosesser innenfor offentlig, privat og ideell virksomhet. Klimaendringer, et arbeidsliv i endring, teknologisk utvikling, migrasjon og økonomiske nedgangstider er eksempler på utviklingstrekk som krever omstilling og nye former for organisering og ledelse.
Studiet legger stor vekt på kritisk refleksjon og sammenhenger mellom beslutninger og de konsekvenser disse beslutningene har for individ, organisasjon og samfunn. Grunnideen i studiet er at det er behov for en åpen og samfunnsansvarlig ledelse, der økonomiske og andre mål for den enkelte virksomhet balanseres mot allmenne og samfunnsmessige verdier som miljø, trivsel, velferd, rettferdighet, deltakelse og medvirkning.
Utdanningen bidrar til å utvikle din refleksjons-, iakttagelses- og handlingskompetanse i tilknytning til den typen endringer og utfordringer organisasjoner står overfor. Refleksjonskompetanse hjelper deg til å forstå den typen problemer og utfordringer organisasjoner står overfor, samt å vurdere behovet for endring. Iakttagelseskompetanse gjør deg i stand til å konkretisere organisasjoners problemer eller utfordringer. Handlingskompetanse hjelper deg til å forstå betingelser for handling i forhold til konkretisert problem, samt å gjøre problemet håndgripelig innenfor en kompleks organisasjons- og ledelseskontekst.
Masterstudiet i endringsledelse tilbyr et sett av teoretiske perspektiver, modeller, metoder og teknikker som dekker dagens store variasjonsbredde i typer organisasjoner.
Master i endringsledelse er en generalistutdanning som kan kombineres med forskjellige grunnutdanninger. Gjennom valgfag, prosjektoppgaver og masteroppgaven kan du spesialisere deg og gi utdanningen din et unikt preg. Utdanningen kvalifiserer for doktorgradsstudier.
Studiet er et fulltids masterstudium over to år (fire semester). Studiet er bygget opp av emner som til sammen gir 90 studiepoeng og en masteroppgave på 30 studiepoeng, til sammen 120 studiepoeng. I tredje semester har du valget mellom 30 studiepoeng valgemner på UiS eller å reise på utveksling. Vi vil fra høsten 2019 tilby et 20 studiepoengs valgemne med praksisopphold i en virksomhet.
Det er lagt vekt på at studiet skal være et tilbud for studenter med ulik faglig bakgrunn. Studiet er derfor åpent både for studenter som kommer direkte fra en bachelorutdanning, og for ledere og ansatte fra alle virksomhetsnivå i arbeidslivet. Masterprogrammet i endringsledelse egner seg godt som en videreføring av bachelorgradene i Sosiologi og Statsvitenskap som tilbys ved IMS.

Fagplan

Studiet er et fulltids masterstudium over to år (fire semester). Studiet er bygget opp av emner som til sammen gir 90 studiepoeng og en masteroppgave på 30 studiepoeng, til sammen 120 studiepoeng. I tredje semester har du valget mellom 30 studiepoeng valgemner på UiS eller å reise på utveksling. Vi vil fra høsten 2019 tilby et 20 studiepoengs valgemne med praksisopphold i en virksomhet. Merk at enkelte av valgemnene vil rullere, og det vil derfor kunne variere fra år til år hvilke valgemner som tilbys.
Vi gjør oppmerksom på at ved valg av valgemner fra annet masterprogram er ikke UiS ansvarlig for eventuell kollisjon ved undervisning og eksamen.
Det kan forekomme endringer i studieplanen.
Hvis det er få studenter (inntil 4) som velger å ta et emne. så kan kurset bli avlyst det aktuelle semesteret.

Hva kan du bli

Med denne masteren får du kompetanse til å bidra aktivt i utvikling av offentlig, privat og ideell virksomhet. Du kan gjennom valgfag, prosjektoppgaver og masteroppgave spesialisere deg og gi utdanningen din en særlig retning.

Studiet kvalifiserer for å søke opptak til doktorgradsprogram.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Utenlandsopphold

Utvekslingssemester
3. semester

Endringsledelsestudenter kan ta et semester av utdanningen i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket.

Emnevalg
I det anbefalte utvekslingssemesteret skal du ta valgemner som tilsvarer 30 studiepoeng. Du står fritt til å velge fag innen safunnsvitenskap og humaniora.
Ved noen institusjoner finnes det ferdig sammensatte, anbefalte spesialiseringer på 30 studiepoeng. Hos andre institusjoner kan du lage din egen sammensetning på 30 studiepoeng. Institutt for medie- og samfunnsfag har en liste over tidligere godkjente emner.

Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner
Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet. Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, sli slik at du har flere valgmuligheter.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med studiekonsulent Kristine Gilje for mer infomasjon .

Kontaktinformasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag, Tlf.:51 83 15 00/15 35, e- post: post-ims@uis.no. eller masteropptak@uis.no

Fagrelaterte spørsmål om studiets innhold kan sendes til programleder Bjørn-Tore Blindheim, bjorn-tore.blindheim@uis.no