en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelor i biologisk kjemi - bioteknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
K1: Kandidaten har et bredt faglig fundament om de kjemiske prosesser som foregår i biologiske systemer/celler og hvordan celler/organismer påvirkes av det ytre miljø.
K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innen kjemi og hvordan disse fagene integreres i et helhetlig bilde om organismenes oppbygging og funksjon.
K3: Kandidaten har kunnskap om den teknologiske anvendelse av kjemi, molekylærbiologien, dens rolle i samfunnet, samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.
K4: Kandidaten kjenner til vesentlige metoder som anvendes innen kjemi og molekylærbiologi gjennom kjemiske, og biokjemiske og bioteknologiske spesialiseringsemner.
K5: Kandidaten er i stand til å oppdatere sine kunnskaper gjennom teoretiske og praktiske metoder.
Ferdigheter
F1: Kandidaten kan anvende kunnskap for å analysere og løse kjemi- og biologirelaterte problemstillinger samt kvalitetssikre resultatene.
F2: Kandidaten kan anvende relevante dataverktøy for analyse av gener og proteiner, og dataverktøy innen bioteknologi.
F3: Kandidaten kan arbeide i kjemiske og molekylærbiologiske laboratorier, og har bakgrunn for å beherske aktuelle instrumentelle og analytiske metoder innen kjemi, biokjemi, og bioteknologi slik som metoder innen spektroskopi, kromatografi, celle/vevs-dyrkning, elektroforese, PCR (Polymerase Chain Reaction), bestemmelse av gener og kloning.
F4: Kandidaten har kjennskap til de viktigste databaser i sitt fag og kan finne fram og vurdere litteratur og annet fagstoff. Kandidaten er i stand til å presentere en problemstilling og skrive en faglig rapport.
Generell kompetanse
G1: Kandidaten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.
G2: Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer.
G3: Kandidaten kan formidle sentralt faglig stoff, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig, og gjennom andre relevante uttrykksformer.
G4: Kandidaten kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser.