en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat med fullført og bestått studium skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kandidaten skal:
Kunnskap

 • Ha avansert og ledende kompetanse i regnskap, revisjon, strategisk økonomistyring og verdsettelse
 • Ha inngående kunnskap til relevante deler av foretaksretten og skatte-/og avgiftsrett
 • Kunne anvende tilegnet kunnskap på nye områder innenfor fagfeltet samt analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter
 • Forstå og kunne anvende teorier, forskning, metoder og fortolkninger innenfor fagområdene
 • Ha den teoretiske og praktiske innsikten til å forstå, strukturere og løse avanserte bedriftsøkonomiske problemstillinger i virksomheter
 • Kunne forstå, analysere og ta stilling til relevante etiske problemstillinger
 • Kunne kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdene
 • Kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • Kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • Kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse
 • Ha høy kompetanse innen bedriftsøkonomi generelt og inneha evnen til å arbeide selvstendig med teoretisk og praktisk problemløsning innenfor aktuelle fagområder
 • Inneha kompetansekravene for å bli statsautorisert revisor
 • Kunne integrere kunnskap fra de ulike fagområdene og anvende denne på aktuelle problemstillinger og prosjekter
 • Kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • Kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
 • Kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • Kunne bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser