en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En Master i regnskap og revisjon betyr at en kandidat innehar kompetansekravene for å bli statsautorisert revisor. En kandidat med fullført og bestått studium skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kandidaten skal:
Kunnskap
• Ha inngående teoretisk og praktisk kunnskap i fagområdene finansregnskap, verdsettelse, revisjon og rettsvitenskap.
Ferdigheter
• Kunne forstå og anvende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdene og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.
• Kunne integrere tilegnet kunnskap fra de ulike fagområdene og anvende denne på aktuelle problemstillinger og prosjekter.
• Kunne anvende tilegnet kunnskap på nye områder innenfor fagområdene samt analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
• Kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.
• Kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.
Generell kompetanse
• Kunne forstå, strukturere og løse generelle bedriftsøkonomiske problemstillinger.
• Kunne presentere og diskutere selvstendige analyser av generelle bedriftsøkonomiske problemstillinger.
• Kunne forstå, analysere og ta stilling til relevante etiske problemstillinger.
• Kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere resonnementer.
• Kunne gjennomføre selvstendige, avgrensede forsknings- og utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
• Kunne bidra til nytenking og innovasjonsprosesser.