en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Studenten skal:
Kunnskap

 • ha bred kunnskap i bedriftsøkonomisk analyse
 • ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen regnskap og revisjon
 • ha grunnleggende kunnskaper i metodefag, administrasjonsfag og samfunnsøkonomiske fag
 • ha kjennskap til ulike revisjonsbehov og revisjonsordninger i privat og offentlig sektor
 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor fagene

Ferdigheter
 • kunne anvende analysemetoder
 • kunne anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • kunne anvende annen relevant kunnskap og begrunne sine valg
 • beherske sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer i regnskap og revisjon
 • identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team
 • kunne finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kunne bidra til å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom revisjonsberetning og annen rapportering

Generell kompetanse
 • ha innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kunne sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • kunne formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig
 • kunne reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kunne tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjonen
 • kunne bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
 • kjenne til hvordan faget bedriftsøkonomi kan støtte oppunder nytenkning, innovasjon og entreprenørskap
 • ha faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse innenfor regnskaps- og revisjonsfag, og kjenne til regelverket som utgjør rammebetingelsene for utøvelsen av yrket