en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Ordet revisjon kommer fra latin og betyr ettersyn. I norsk lovgivning er det stilt krav om revisjon av ulike foretak. Det kalles lovbestemt revisjon og utføres av registrerte eller statsautoriserte revisorer. Bachelorprogrammet er i utgangspunktet en yrkesorientert utdanning innenfor økonomi og regnskap. Studieprogrammet kan også betraktes som et økonomisk-administrativt studium med fordypning i regnskapsfag. Selv om du ikke har planer om å bli revisor, kan studiet allikevel være interessant dersom du sikter mot en karriere som økonomimedarbeider. I studiet legges det vekt på etikk, normer og verdier og at revisor/økonomimedarbeider har forståelse for lover, regelverk og god praksis. I tillegg skal samfunnsøkonomiske konsekvenser av ulike beslutninger kunne vurderes.
Målgruppe
Alle studenter som har generell studiekompetanse, kan søke opptak.
Studiets varighet, omfang, nivå
Bachelorprogrammet i regnskap og revisjon går over tre år og er et godkjent revisorstudium som gir grunnlag for bevilling som registrert revisor. Studiet bygger på Rammeplan for treårig revisorutdanning av 27.06.2012, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Studenter som har fullført godkjent to år av treårig studium i økonomisk-administrative fag, kan søke opptak direkte til det tredje året. Ta kontakt med administrasjonen for nærmere informasjon om søknadsfrister og skjema.

Studiet inkluderer de 90 studiepoeng som anbefales av Nasjonalt råd for økonomisk administrative studier, NRØA. Fordelingen av fagområder er slik:
Hovedemner:
Bedriftsøkonomisk analyse, 30 studiepoeng
Administrasjonsfag, 25 studiepoeng
Samfunnsøkonomi, 15 studiepoeng
Metode, 20 studiepoeng
Revisjonsfag, 90 studiepoeng
Sum, 180 studiepoeng
Innpassing / overgangsordninger
Studenter med eksamener innenfor økonomi/revisjonsfag fra andre utdanningsinstitusjoner kan, etter opptak til bachelorstudiet i regnskap og revisjon, søke innpass for disse eksamenene i bachelorgraden i regnskap og revisjon fra Universitetet i Stavanger. Søknaden leveres ved semesterstart og må dokumenteres med karakterutskrift og emnebeskrivelser/fagplan. Hver søknad blir behandlet individuelt
Arbeids- og undervisningsformer
Det legges opp til pedagogiske arbeidsmåter som bidrar til å fremme vitenskapelig tilnærming, kritisk og analytisk tenkning. Det blir brukt varierte arbeidsformer så som forelesninger, gruppearbeid, obligatoriske og frivillige innleveringer (individuelle og gruppeoppgaver). Selvstudium utgjør en vesentlig del av arbeidet.
Vurderingskriterier
Vurderingsformene varierer fra emne til emne. Noen emner bruker underveisvurderinger, andre bare sluttvurderinger. Se emneomtaler for nøyaktig angivelse av type vurdering som er valgt. Alle emner bruker bokstavkarakter A-F.
Privatister
Bachelorstudiet i regnskap og revisjon er ikke et åpent studium. Enkelte emner i studiet er likevel åpne for privatister. Hvilke emner dette gjelder, fremgår av den enkelte emnebeskrivelse.
Annen informasjon
Universitetet i Stavanger benytter den digitale læringsplattformen Canvas for direkte kommunikasjon mellom lærer og student, utveksling av notater, samarbeid mellom studenter, opplysninger om opplegg og lignende. Det medfører at studentene har tilgang på undervisningsmateriell uansett hvor de befinner seg så lenge de har internettilgang.

Fagplan

Bachelorprogrammet i regnskap og revisjon går over tre år og er et godkjent revisorstudium som gir grunnlag for bevilling som registrert revisor. Programmet er regulert av Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon.
Studiet gir undervisning i et bredt spekter av emner, blant annet:

  • regnskap og budsjettering
  • videregående emner i regnskap og verdsetting
  • revisjonsteori og internkontroll
  • yrkesetikk for revisorer
  • rettslære og skatterett
  • investering og finansiering
  • samfunnsøkonomi (mikro- og makroøkonomi)
  • samfunnsvitenskapelige metoder (inkludert matematikk og statistikk)
  • markedsføring
  • organisasjon og ledelse

Hva kan du bli

Du kan bli revisor, rådgiver eller konsulent i nasjonale og internasjonale revisjonsselskaper. Du kan også starte eget regnskapsbyrå eller jobbe i Skatteetaten og regnskaps- og økonomiavdelingen til større bedrifter. Jobbmulighetene er mange.

Fullført studium kvalifiserer for å søke opptak til mastergradsstudium i revisjon (høyere revisorstudium) og i økonomisk-administrative fag.

Emneevaluering


Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Kontaktinformasjon

Handelshøgskolen ved UiS. Telefon: 51 83 15 55. E-post: mailto:hhuis-post@uis.nohhuis-post@uis.no