en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Økonomi og administrasjon - masterstudium

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon tilbyr en bred og spennende faglig plattform som gjør deg relevant og attraktiv i dagens arbeidsmarked, og gir rett til tittelen "siviløkonom". Handelshøgskolen ved UiS har nær kontakt med næringslivet og et aktivt studentmiljø.
Mastergradsstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) er blant de mest anerkjente utdanningene i landet og gir deg allsidige karrieremuligheter i næringslivet i Norge og utenlands.
Studenter ved masterprogrammet i økonomi og administrasjon velger en hovedprofil (major) og en støtteprofil (minor). For å etablere en felles faglig og sosial plattform består første semester likevel av fellesemner som er obligatoriske for alle profiler. I semester to fortsetter med spesialiseringsemner på en av fire hovedprofiler: Innovasjon, Økonomiske analyse, Anvendt finans eller Strategisk markedsføring. Tredje semester er viet valgemner på tvers av profilene og/eller utveksling, som kan legge grunnlag for en støtteprofil (minor). Nedenfor følger en kort omtale av de fire profilene på masterprogrammet i økonomi og administrasjon.
Økonomisk analyse
Gir deg kompetanse og redskap til å til å analysere økonomiske sammenhenger både i næringslivet og samfunnet for øvrig. Med spesialisering i økonomisk analyse blir du i stand til å gjøre kompetente analyser av eksempelvis internasjonale konjunkturbevegelser og kapitalmarkeder, lønnsdannelse og arbeidsmarkeder, ressursforvaltning, miljøøkonomi og energimarkeder. Profilen Økonomisk analyse har to retninger, med mulighet for fordyping i problemstillinger knyttet til arbeidsmarked og motivasjon og/eller energi-, ressurs- og miljøøkonomi. Spesialiseringen gir gode jobbmuligheter både i privat næringsliv (finans, olje og energi) og offentlig forvaltning (departement, fagdirektorat).
Anvendt finans
Forbereder deg på arbeid med finansiering av driften i private og offentlige virksomheter. Dette omfatter valg av foretakets finansieringsstruktur, verdsettinger av eiendeler og investeringsprosjekt, evaluering av beslutninger for oppkjøp og avhending, samt forvaltning av ulike typer investeringsporteføljer. Spesialiseringen gir i tillegg spesifikk kunnskap om problemstillinger knyttet til selskapsorganisering, fusjoner og oppkjøp. Du blir kjent med redskaper og metoder som legges til grunn for verdsetting og investeringsbeslutninger i ulike typer bedrifter og finansforetak. Med spesialisering i Anvendt finans har du gode jobbmuligheter i banksektoren, i kapitalforvaltningsnæringen og i næringslivet for øvrig.
Strategisk markedsføring
Strategic Marketing and Analytics gir deg kunnskap om markedsføring fra et strategisk perspektiv, styrker dine strategiske evner og ferdigheter og forbereder deg til en suksessfull karriere. Spesialiseringen kombinerer kunnskap om strategi og markedsføring med en dataanalytisk tilnærming til beslutningstaking. Spesialiseringen er anvendt og gjør deg i stand til å adressere strategisk viktige utfordringer som bedrifter står ovenfor. Du vil lære av faglig ansatte i verdensklasse som kjenner deg ved navn, arbeide med bedrifts cases i team av medstudenter, få kunnskap om og etablere kontakt med ulike bransjer gjennom forelesninger holdt av bedriftsledere og eksperter, samt ta del i integrertlæring i samarbeid med næringslivet. Karrierespesialiseringen innenfor Strategic Marketing and Analytics bygger på ideen om et inkludere læringsmiljø med fokus på samarbeid, der medstudenter, de faglige ansatte, næringsliv og tidligere studenter utgjør ditt nettverk av personlige og profesjonelle relasjoner som hjelper deg med å nå dine karrieremål.
Innovasjon
Gir deg en forståelse for betydningen av innovasjon både for den enkelte bedrift og for samfunnet som helhet. Spesialiseringen gir innblikk i hvordan innovasjonsprosesser foregår, hvordan strategier og organisering påvirker bedriftenes evne til å innovere, og bedriftenes rolle i nettverk og systemer som er viktige for innovasjon. I tillegg gir spesialiseringen kunnskap om betydningen av innovasjon for økonomien og hvordan innovasjon kan forstås i et samfunnsperspektiv. Spesialiseringen vil sette kandidatene i stand til å bidra til innovasjonsprosesser i private og offentlige virksomheter, både som ledere og som medarbeidere, samt å legge til rette for innovasjon fra myndighetenes side.

Fagplan

Masterstudiet i økonomisk-administrative fag er organisert som et heltidsstudium på 120 studiepoeng, som leder frem til graden Master i økonomi og administrasjon - Siviløkonom.
Det søkes opptak til en av fire spesialiseringsområder:

  • Økonomisk analyse
  • Anvendt finans
  • Strategi og ledelse
  • Innovasjon

Studieprogrammet avsluttes med innlevering av en masteroppgave (30 studiepoeng).
For å gi studentene både fordypning og bredde i kursdelen av programmet må studentene velge ett spesialiseringsområde (major/hovedprofil) og et breddeomfang som kan være i form av et støtteområde (minor/støtteprofil). Spesialiseringsområdet og støtteområdet skal begge være innenfor det økonomisk-administrative fagområdet. Det vil eksempelvis være mulig å ta Strategi og ledelse som spesialiseringsområde, med Økonomisk analyse , Anvendt finans eller Business Innovation som støtteområde. I tillegg tilbys valgfrie masterkurs som gir ytterligere bredde til studiet. Vær oppmerksom på at norske krav (NRØA) for siviløkonomtittel spesifiserer at minimum 20 studiepoeng skal være utenfor spesialiseringsområdet.

Hva kan du bli

Siviløkonomistudiet gir deg allsidige karrieremuligheter i privat næringsliv, offentlig forvaltning og andre profesjonelle organisasjoner, med mulighet for både faglige og ledelsesmessige karriereveier. Eksempler på jobbinnhold du kan sikte mot er økonomisk analyse, kapitalforvaltning, investeringsanalyse, kapitalanskaffelse, energi- og miljøøkonomiske analyser, utforming og oppfølging av systemer for motivasjon og insentiver, merkevarebygging og strategisk markedsføring, innovasjonsstrategi og -politikk.
Fullført mastergrad kvalifiserer også for å søke opptak til doktorgradsprogrammer.

Fullført mastergrad kvalifiserer også for å søke opptak til doktorgradsprogrammer.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolen ved UiS sitt evalueringssystem.

Kontaktinformasjon

Handelshøgskolen ved UiS. Telefon: 51 83 15 55. E-post: hhuis-post@uis.no