en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Økonomi og administrasjon - masterstudium

Master i økonomi og administrasjon - Siviløkonom
Masterprogrammet i økonomi og administrasjon tilbyr en bred og spennende faglig plattform som gjør deg relevant og attraktiv i dagens arbeidsmarked, og gir rett til tittelen siviløkonom. Med en mastergrad i økonomi og administrasjon (siviløkonom) sikrer du deg gode og allsidige karrieremuligheter i privat og offentlig sektor, og gjennom Handelshøgskolen ved UiS får du nær kontakt med næringslivet og blir del av et aktivt studentmiljø.
Studenter ved masterprogrammet i økonomi og administrasjon velger en hovedprofil (major) som består av tre kurs og en masteroppgave. For å etablere en felles faglig og sosial plattform består første semester av fellesemner som er obligatoriske for alle profiler. Semester to fortsetter med spesialiseringsemner, på en av fem hovedprofiler: Anvendt finans, Ledelse i en digital økonomi, Strategisk innovasjonsledelse, Strategisk markedsføring, eller Økonomisk analyse. Tredje semester er viet valgemner på tvers av profilene og/eller utveksling, og minimum ett kurs må velges utenfor egen spesialisering.
Anvendt finans
Forbereder deg på arbeid med finansiering av driften i private og offentlige virksomheter. Dette omfatter valg av foretakets finansieringsstruktur, verdsettinger av eiendeler og investeringsprosjekt, evaluering av beslutninger for oppkjøp og avhending, samt forvaltning av ulike typer investeringsporteføljer. Spesialiseringen gir i tillegg spesifikk kunnskap om problemstillinger knyttet til selskapsorganisering, fusjoner og oppkjøp.
Du blir kjent med redskaper og metoder som legges til grunn for verdsetting og investeringsbeslutninger i ulike typer bedrifter og finansforetak. Med spesialisering i Anvendt finans har du gode jobbmuligheter i banksektoren, i kapitalforvaltningsnæringen og i næringslivet for øvrig.
Ledelse i en digital økonomi
Digital teknologi omgir oss som aldri tidligere. Organisasjoner må digitalisere ellers dør de. Men teknologi gir både nye muligheter og utgjør en potensiell trussel. Nye forretningsmodeller, nye produkter og tjenester. Nye jobber, flere jobber, eller forsvinner jobber med introduksjon av digitalisering? Og hva med muligheten for overvåkning og misbruk av (big) data?
Digitalisering dreier seg om å tilpasse forretningsprosesser og praksis slik at organisasjoner kan konkurrere effektivt i en stadig mer digital økonomi. Dette krever først og fremst ledelse og strategier, og profilen Ledelse i en digital økonomi vil gjøre deg i stand til å bidra konstruktivt til denne reisen.
Dette åpner for gode jobbmuligheter i både privat og offentlig sektor, og kanskje den voksende konsulentbransjen er en naturlig start på en lang og spennende karriere?
Strategisk innovasjonsledelse
Økonomien er iboende dynamisk. Nye produkter kommer, gamle forsvinner. Bedrifter vokser og forsvinner. For hundre år siden, var datidens "Silicon Valley" Berlin ("Electropolis"), og prosessene som driver disse endringene er meget kompliserte.
Hvordan er nye produkter utviklet? Hvordan håndterer og leder bedrifter nye radikale teknologiske gjennombrudd? Hvordan kan lokale og nasjonale politiske systemer håndtere den økende farten på teknologisk utvikling? Det å kunne svare på disse spørsmålene krever eksperter med dyp forståelse av hva innovasjon faktisk er, hvordan innovasjon vokser fram og spres, og kanskje enda viktigere: hvordan man kan lede innovasjonsprosesser?
Med en spesialisering i Strategisk innovasjonsledelse vil du kunne bli en ekspert på nettopp dette. Du vil få en dyp forståelse for betydningen av innovasjon i bedrifter, industrier og i samfunnet for øvrig. Du vil lære mer om hvordan innovasjon påvirker virksomheter og hvordan det kan ledes. Som en konsekvens, som fremtidige ledere og profesjonelle, så vil denne spesialiseringen gjøre deg i stand til å bidra til utvikling av strategier og politikk og ledelse av innovasjon i private og offentlige virksomheter.
Strategisk markedsføring
Strategic Marketing and Analytics gir deg kunnskap om markedsføring fra et strategisk perspektiv, styrker dine strategiske evner og ferdigheter og forbereder deg til en suksessfull karriere. Spesialiseringen kombinerer kunnskap om strategi og markedsføring med en dataanalytisk tilnærming til beslutningstaking. Spesialiseringen er anvendt og gjør deg i stand til å adressere strategisk viktige utfordringer som bedrifter står ovenfor.
Du vil lære av faglig ansatte i verdensklasse som kjenner deg ved navn, arbeide med bedrifts case i team av medstudenter, få kunnskap om og etablere kontakt med ulike bransjer gjennom forelesninger holdt av bedriftsledere og eksperter, samt ta del i integrert læring i samarbeid med næringslivet.
Karrierespesialiseringen innenfor Strategic Marketing and Analytics bygger på ideen om et inkludere læringsmiljø med fokus på samarbeid, der medstudenter, de faglige ansatte, næringsliv og tidligere studenter utgjør ditt nettverk av personlige og profesjonelle relasjoner som hjelper deg med å nå dine karrieremål.
Økonomisk analyse
Gir deg kompetanse og redskap til å til å analysere økonomiske sammenhenger både i næringslivet og samfunnet for øvrig. Med spesialisering i økonomisk analyse blir du i stand til å gjøre kompetente analyser av eksempelvis internasjonale konjunkturbevegelser og kapitalmarkeder, lønnsdannelse og arbeidsmarkeder, ressursforvaltning, miljøøkonomi og energimarkeder.
Profilen Økonomisk analyse har to retninger, med mulighet for fordyping i problemstillinger knyttet til arbeidsmarked og motivasjon og/eller energi-, ressurs- og miljøøkonomi. Spesialiseringen gir gode jobbmuligheter både i privat næringsliv (finans, olje og energi) og offentlig forvaltning (departement, fagdirektorat)..

Fagplan

Masterstudiet i økonomisk-administrative fag er organisert som et heltidsstudium på 120 studiepoeng, som leder frem til graden Master i økonomi og administrasjon - Siviløkonom.
Det søkes opptak til en av fire spesialiseringsområder:

  • Økonomisk analyse
  • Anvendt finans
  • Strategi og ledelse
  • Innovasjon

Studieprogrammet avsluttes med innlevering av en masteroppgave (30 studiepoeng).
For å gi studentene både fordypning og bredde i kursdelen av programmet må studentene velge ett spesialiseringsområde (major/hovedprofil) og et breddeomfang som kan være i form av et støtteområde (minor/støtteprofil). Spesialiseringsområdet og støtteområdet skal begge være innenfor det økonomisk-administrative fagområdet. Det vil eksempelvis være mulig å ta Strategi og ledelse som spesialiseringsområde, med Økonomisk analyse , Anvendt finans eller Business Innovation som støtteområde. I tillegg tilbys valgfrie masterkurs som gir ytterligere bredde til studiet. Vær oppmerksom på at norske krav (NRØA) for siviløkonomtittel spesifiserer at minimum 20 studiepoeng skal være utenfor spesialiseringsområdet.

Hva kan du bli

Siviløkonomistudiet gir deg allsidige karrieremuligheter i privat næringsliv, offentlig forvaltning og andre profesjonelle organisasjoner, med mulighet for både faglige og ledelsesmessige karriereveier. Eksempler på jobbinnhold du kan sikte mot er økonomisk analyse, kapitalforvaltning, investeringsanalyse, kapitalanskaffelse, energi- og miljøøkonomiske analyser, utforming og oppfølging av systemer for motivasjon og insentiver, merkevarebygging og strategisk markedsføring, innovasjonsstrategi og -politikk.
Fullført mastergrad kvalifiserer også for å søke opptak til doktorgradsprogrammer.

Fullført mastergrad kvalifiserer også for å søke opptak til doktorgradsprogrammer.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolen ved UiS sitt evalueringssystem.

Kontaktinformasjon

Handelshøgskolen ved UiS. Telefon: 51 83 15 55. E-post: hhuis-post@uis.no