en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat som har fullført bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
KUNNSKAP
Kandidaten:

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, herunder: hvordan kapitalmarkedene og verdipapirer fungerer, hvordan virksomheter finansieres og hvordan investeringer vurderes
 • hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides, rapporteres og analyseres
 • hvordan virksomheter utvikler og iverksetter strategier, hvordan de organiseres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester markedsføres og posisjoneres
 • hvordan markedet fungerer, hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og hvordan disse påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser
 • hvordan virksomheter startes, utvikles og endres i tråd med behov, juridiske rammer og forventninger i samfunnet, slik som for eksempel bærekraft, globalisering, innovasjon og teknologiutvikling, samt den nordiske arbeidslivsmodellens betydning for arbeids- og næringsliv
 • hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at de ivaretar sine interessenter og samtidig fremmer FNs bærekrafts mål
 • har relevante kunnskaper i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt forstår hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data
 • kjenner til fagområdenes historie, tradisjoner, egenart, plass i samfunnet, samt forsknings- og utviklingsarbeid

 • FERDIGHETER
  Kandidaten:
  • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder: innhente, sortere og vurdere relevant informasjon
  • analysere praktiske økonomisk-administrative problemstillinger ved hjelp av relevante teorier, empiriske metoder og digitale verktøy
  • gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser
 • evner å kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig
 • kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan vurdere ulike typer risiko og konsekvenser av beslutninger
 • kan anvende ulike faglige perspektiver og teoretiske tilnærminger for å forstå hvordan virksomheter fungerer
 • kan integrere ansvarlighet og bærekrafts hensyn i virksomheters forretningsmodeller og praksis
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne ved hjelp av veiledning
 • demonstrere evne til tverrfaglig og tverrkulturell refleksjon og kommunikasjon

 • GENERELL KOMPETANSE
  Kandidaten:
  • er bevisst egne verdier og hvordan dette påvirker egen adferd og beslutninger
  • viser evne til ansvarlighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon
  • forstår hvordan problemstillinger, prosesser og beslutninger påvirker og påvirkes av ressurser, kontekst og verdisett
  • er i stand til å bedømme samfunnsmessige virkninger av organisasjoners beslutninger, og til å handle i samsvar med juridiske, miljømessige og etiske standarder
  • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe
  • har grunnlag for å bidra til langsiktig verdiskaping for virksomhet og samfunn
  • har grunnlag for å operere i et internasjonalt arbeidsmarked
  • kan samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder
  • har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping
  • skal kunne bidra til å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne i et omskiftelig arbeidsmarked.