en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Studenten skal:
Kunnskap

 • ha kunnskap om de økonomiske sammenhengene i en bedrift
 • ha kunnskap om ulike finansieringsformer
 • ha kunnskap om strategiske analyser, forstå hvordan organisasjoner fungerer og ha kunnskap om hvordan de kan organiseres og ledes
 • kjenne til hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres
 • kjenne til hvordan et lands økonomi kan påvirkes av for eksempel endringer i etterspørselen, myndighetenes politikk, internasjonale forhold eller teknologiske utvikling
 • kjenne til ulike analysemetoder; ha et godt metodegrunnlag i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode

Ferdigheter
 • kunne se de ulike fagområdene i sammenheng; kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder skal kunne brukes på én bestemt problemstilling
 • være i stand til å vurdere nye investeringer, kunne analysere inntekter og kostnader, vite hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og kunne utarbeide og analysere regnskap
 • kunne analysere ulike konkurransesituasjoner ut fra en bedrifts ståsted
 • kunne anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • kunne anvende annen relevant kunnskap og begrunne sine valg
 • beherske sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer innen det økonomisk-administrative fagområdet
 • kunne identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team
 • kunne finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse
 • ha innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kunne sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • kunne formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig
 • kunne reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kunne tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjonen
 • kunne bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
 • kjenne til hvordan faget bedriftsøkonomi kan støtte oppunder nytenkning, innovasjon og entreprenørskap