en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utøvende musikk - bachelor

Bachelorprogram i utøvende musikk er en utdanning som i utgangspunktet ikke er innrettet mot særskilte på forhånd definerte yrker, men som henvender seg til kandidater med generelle ambisjoner om å utvikle sin kunstneriske og instrumentaltekniske kompetanse i seg selv. Studieprogrammet utgjør startblokken for et vidtfavnende entreprenørskap innen kunstområdet og det totale kulturfelt, ved allsidig utøvende yrkesinnsats, egenlansering, konsertproduksjoner med videre samt at det gir adgang til masterutdanning i utøvende musikk. Bachelorstudiet har studieretningene klassisk, jazz/improvisasjon eller korpsdireksjon
Studiet tar høyde for en profesjonell musikkvirkelighet i stadig forandring og utvikling. Studiet er tilpasset en hverdag hvor musikere i større grad må forholde seg til et samfunn i endring. Emneinnhold og studiets generelle oppbygning introduserer studenten for en relevant historisk/ estetisk/teknisk bakgrunn som skal forberede til det moderne musikkliv. Med kombinasjon av veivalg og valgemner i andre avdeling, vil utdanningen imidlertid kvalifisere for et meget bredt spekter av arbeidsområder innen skapende/pedagogisk/kunstnerisk/kulturell sektor. Den vil også kunne danne utgangspunkt for en musikerkarriere som frilans eller fast ansatt i orkestre/ ensembler.
Studiet har et omfang på 240 studiepoeng og er normert til åtte semestre (4 år) som heltids-studium. Studieprogrammet er delt i 2 avdelinger: Første avdeling (120 sp) har 3 studieretninger (klassisk musikk, jazz/improvisasjonsmusikk, korpsdireksjon) med obligatoriske basisfag. I andre avdeling gjør studentene et veivalg der det utøvende studiet kombineres enten med PPU i musikk (60 sp), med Musikkproduksjon og opptaksteknikk (60 sp), eller velger et helt utøvende studie-løp.
Studiet har 3 studieretninger; klassisk musikk, jazz/improvisasjon og korpsdireksjon. Det utarbeides egne årsplaner for hver av studieretningene og underliggende instrumentseksjoner. Det vil her fremgå hvilke spesifikke ordninger som gjelder for hver instrumentgruppe.
All undervisning er obligatorisk. For å kunne melde seg opp til eksamen i et emne kreves det i tillegg til eventuelle pålagte oppgaver og forprøver etc. tilstedeværelse i undervisningen. Det kreves 100% fremmøte ved obligatorisk undervisning, men det åpnes for at studenten selv kan søke om godkjenning av fravær i tråd med fraværsreglement ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK).
I tillegg kreves det:
Obligatorisk deltagelse og presentasjon i seminarer/interpretasjonsklasser. Det vil bli arrangert instrumentspesifikke interpretasjonsklasser, i tillegg til felles interpretasjons-klasser for alle Bachelorstudenter. De felles interpretasjonsklassene vil bli ledet av de ulike hovedinstrumentlærerne, og hver student må spille på disse minst 1 gang i semesteret.
Obligatorisk deltakelse i workshops arrangert av tilreisende anerkjente musikere og undervisere.
Obligatorisk deltagelse i større ensembler (primært for strykere og blåsere)
Obligatorisk deltagelse i instituttets fellesprosjekter og ensembler, der besetningen krever det
Forpliktelse til å spille på medstudenters eksamener.
Oppmøte, deltakelse, konsertfremføringer med div. tildelte kammermusikkgrupper/ensembler.
Deltagelse på huskonserter
Innlevering av repertoarliste
I emnebeskrivelsene er kun det faglige forkunnskapskravet definert, det vil si at emnene for hvert nye studieår bygger progressivt på foregående nivå innen samme disiplin. Ved eventuelt stryk i et eller flere emner i løpet at et studieår må studenten lever en særskilt søknad om å gå videre i studiet. Søknaden skal vurderes individuelt.
Samtlige emner under en artistisk orientert bachelorgrad er basert på stor grad av selvstendig arbeid og særskilte individuelt tilvirkede produkter i form av konserter etc. Selve fordypningen utgjøres av emnene i Instrumentalt / vokalt hovedområde, og munner ut i en eksamenskonsert ekvivalent med bacheloroppgaven ved teoretiske studier (30 studiepoeng i fjerde år). I tillegg gis studenten betydelig frihet og avkreves selvstendighet i utformingen av sitt Egendefinerte prosjekt i 6. semester. Dette utgjør 30 studiepoeng og vil i arbeidsfordeling inneholde en tredjedel obligatorisk hovedinstrument.
Studiets arbeidsformer vil være både lærerstyrt og studentstyrt. En sentral del av studentenes arbeidstid vil gå med til øving, både individuelt og i ensembler. Undervisning i hovedinstrument gis som en kombinasjon av individuelle timer, mesterklasser og veiledning i tilknytning til utøvende prosjekter.
Undervisnings- og læringsformene er av stor betydning for realisering av læringsutbyttet; det leg-ges derfor vekt på arbeidsformer som krever både selvstendighet og samarbeid.
Under hele studiet blir det lagt vekt på en synliggjøring av de mange forbindelseslinjer mellom de forskjellige fagområdene slik at studenten både praktisk og teoretisk får en helhetlig forståelse for musikk som kunstform.
Bachelorprogram i utøvende musikk undervises på norsk, men sporadiske innslag av utenlandske forelesere/seminarholdere osv. krever at studentene behersker et alminnelig godt nivå i engelsk.
Studiet blir kvalitetssikret gjennom UiS sitt kvalitetssystem, og kriterier fra NOKUT.
Studentene får tilbud om veiledning fra studiekoordinatorer, og det brukes elektronisk spørreskjema i evaluering av emner. Hvert emne blir evaluert minst hvert 3.år. Ledelsen ved UK har jevnlig kontakt med studentrepresentanter. Programmets tverrfaglige karakter innebærer at mye plan-legging vil foregå på tvers av emner og studienivå. Kvalitetssikringen her ivaretas gjennom jevn-lige faggruppemøter og tverrfaglige planleggingsmøter gjennom studieåret.

Hva kan du bli

Studiet forbereder deg til arbeid som profesjonell musiker på ulike arenaer, blant annet orkester eller kammermusiker, akkompagnatør, bandmusiker, solist eller frilanser. I 2. avdeling kan du foreta et veivalg som bestemmer hovedvektlegging disse to årene: integrert praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som gir yrkeskompetanse som instrumetalpedagog, eller integrert musikkproduksjon og opptaksteknikk. Studiet kvalifiserer også for søknad til høyere grads studier innenfor musikk enten ved Fakultet for utøvende kunstfag eller andre tilsvarende institusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Emneevaluering

Studiet blir kvalitetssikret gjennom UiS sitt kvalitetssystem, og kriterier fra NOKUT.
Hvert klassetrinn får tildelt en kontaktperson, som kaller inn hver student til samtale en gang per semester. Studentenes loggbok danner også grunnlag for kvalitetssikring av studiene gjennom å fungere som dokumentasjon på gjennomført undervisning, repertoarøving og progresjon. Studentene får tilbud om veiledning fra studiekoordinatorer, og det brukes elektronisk spørreskjema i evaluering av emner. Hvert emne blir evaluert minst hvert 3.år. Ledelsen ved fakultet har jevnlig kontakt med studentrepresentanter. Programmets tverrfaglige karakter innebærer at mye plan-legging vil foregå på tvers av emner og studienivå. Kvalitetssikringen her ivaretas gjennom jevnlige faggruppemøter og tverrfaglige planleggingsmøter gjennom studieåret.

Kontaktinformasjon

Fakultet for utøvende dans Tlf. 51 83 40 00 Fax. 51 83 40 50 E-post: musikk-dans@uis.no