en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studiet tar høyde for en profesjonell musikkvirkelighet i stadig forandring og utvikling. Studiet er tilpasset en hverdag hvor musikere i større grad må forholde seg til nye musikalske hybrider. Emneinnhold og studiets generelle oppbygning introduserer studenten for en relevant historisk/ estetisk/teknisk bakgrunn som skal forberede til det moderne musikkliv.
Med kombinasjon av veivalg og valgemner i andre avdeling, vil den imidlertid kvalifisere for et meget bredt spekter av arbeidsområder innen skapende/pedagogisk/kunstnerisk/kulturell sektor. Den vil også kunne danne utgangspunkt for en musikerkarriere som frilans eller fast ansatt i orkestre/ ensembler.


Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å

  • gjennom utøving realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå
  • jobbe målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre
  • oppdatere sin egen kunnskap, reflektere rundt egen praksis og faglige problemstillinger, og slik ta ansvar for egen faglig utvikling
  • kommunisere muntlig og skriftlig omkring musikkfaglige problemstillinger, både innenfor fagmiljøet og med publikum
  • bidra med spesifikk kompetanse innen en gitt sektor av kulturfeltet i henhold til veivalgene Utøvende, PPU eller Musikkproduksjon og opptaksteknikk
  • sette opp en enkel forretnings- og produksjonsplanplan og gjennomføre og vurdere et kunstnerisk prosjekt- og produksjonsarbeid, samt etablere og føre regnskap for et enkeltmannsforetak
  • plassere sin egen virksomhet, sitt utøvermateriale og teoretisk kunnskap i en allmennhistorisk, idehistorisk, estetisk og sosial kontekst og demonstrere bevissthet om egen identitet og sin profesjon som en virksomhet i det totale kulturfeltet
  • kjenne til og kunne forholde seg reflektert til fag- og yrkesetiske retningslinjer og problemstillinger


Det henvises for øvrig til nivåbeskrivelser og læringsutbyttebeskrivelser i Kvalifikasjonsram-meverk for høyere musikkutdanning i Norge utarbeidet av en arbeidsgruppe oppnevnt av Nasjonalt fagråd for utøvende musikkutdanning og musikkvitenskap våren 2010.