en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dans - bachelorstudium

Studieprogrammet tilbys ved fakultet for utøvende kunstfag som holder til i Bjergsted i lokaler spesielt tilrettelagt for den type virksomhet som programmet legger opp til og krever. Studenter og lærere har tilgang til flere dansestudio, garderober med dusj, forelesnings- og møtelokaler, black box, konsertsal, IKT rom, universitetsbibliotek med filial spesialisert på musikk og dans, og kantine.
Studiemiljøet er tverrkunstnerisk sammensatt og det åpner for samarbeid med musikkstudenter innenfor flere sjangre.
Studentens eget undersøkende arbeid er kontinuerlig gjennom studiet, både alene, men også i samspill med medstudenter. Veiledning og vurdering er gjennomgående i alle emner i 3 år.

MÅL FOR STUDIET OG LÆRINGSUTBYTTE

Studiet i dans tar på alvor den kompleksitet av krav som en dansekunstner i dag møter i et profesjonelt virke. Studiet fokuseres rundt de fysiske prosesser, men imøtegår også de krav som stilles til refleksjon og artikulasjon i en videre betydning. Studiets oppbygning består av flere emner som tilsammen utgjør et helhetlig læringsutbytte. Tradisjon og fornyelse danner studiets kjerne, likeledes samspillet mellom praktiske emner og teori. Undersøkelse er en gjennomgående metode. Kjennskap til forskjellige utøverpraksiser i samtidsdansfeltet er med på å utvikle studenten til en selvstendig dansekunstner. Dette er avgjørende for å tilpasse seg kompleksiteten i dagens kunstfelt og samfunnet for øvrig. Studiet forbereder studenten til et innholdsrikt yrkesliv som dansekunstner.

Etter fullført studium tildeles kandidatene graden Bachelor i dans, som gir adgang til utøvende masterstudier i Norge eller i utlandet.

ARBEIDSKRAV (obligatorisk undervisningsaktivitet)
Praktisk arbeid i grupper utgjør en stor del av læringsarbeidet i studiet og danner grunnlag for vurdering i utøvende og skapende emner. For at den praktiske undervisningen skal kunne gjennomføres med en faglig progresjon forutsetter det at alle studenter er tilstede. Studiedeltakelse er derfor obligatorisk i alle emner der ikke annet er spesifisert. Med obligatorisk menes at studentene ikke er borte fra undervisningen mer enn 20 % av tiden innenfor det enkelte emne. Dersom fraværet er større enn 20 %, må studenten i en begrunnet søknad søke om tillatelse til å fremstille seg til eksamen. Blir denne søknad avslått, må studenten enten fremstille seg til en konteeksamen i august/september, eller ta emnet om igjen det påfølgende studieår. Søknaden kan avslås dersom faglærerne mener den enkelte student har mistet så mye av undervisningen at han/hun ikke har faglige forutsetninger for å gjennomføre eksamen.
I tillegg til arbeid i vanlig undervisningstid, må studentene være forberedt på å sette av en del ettermiddager, kvelder og helger til gruppearbeid, praksis, selvstendig skapende arbeid, forberedelser og deltagelse i forestillinger, osv. Studentene forventes å ta ansvar for egen læring og i denne sammenheng må det regnes med tid til egen trening etter individuelle mål og/eller behov.
Studentene er oppmuntret til å se de danseforestillinger som presenteres i løpet av studieforløpet av RAS, Tou Scene, RIMI/IMRI og Stavanger konserthus.
VILKÅR FOR Å GÅ VIDERE I STUDIET
All emnene skal være bestått for å gå videre fra år til år. Ved eventuell stryk i ett eller flere emner i løpet at et studieår må studenten levere en særskilt søknad om å gå videre i studiet. Søknaden skal vurderes individuelt.
PRØVEFORMER
En avsluttende vurdering gis ved slutten av hvert emne. Flere ulike prøveformer, både praktisk utøvende, muntlig og skriftlig, er benyttet. Noen emner blir vurdert med bestått/ikke bestått, mens i andre emner er det brukt bokstavkarakterer.
Det henvises til den generelle karakterbeskrivelsen for UiS, eksamensforskriften for UiS, og spesifikasjonene under det enkelte emne.
SELVSTENDIG ARBEID
Se under emnet BDA Egendefinert prosjekt (30 sp).
INNPASSING/OVERGANGSORDINGER
Studenter som ønsker tidligere utdanning innpasset i studiet må levere søknad med dokumentasjon på dette sammen med søknad om opptak.
ANDRE OPPLYSNINGER
Studentene må påregne kostnader til pensumslitteratur, dansetøy/fottøy. Studenter forplikter seg til å bruke Canvas for å holde seg orientert om studiet.

Fagplan

OPPBYGGING og INNHOLD
Studiet organiseres som fulltidsstudium over 3 år (180 studiepoeng) delt inn studieenheter:

  • Utøvende hovedområde (110 sp) som omfatter utøving, skaping og formidling av dans.
  • Fagteori og støttefag (40 sp) som omfatter teoretiske emner.
  • Valgemner: 30 studiepoeng selvstendig arbeid/ internasjonalt semester.

Deler av valgemnet faller innunder det utøvende hovedområdet.
Studiet baserer sitt innhold seg på den kunnskap og erfaring som er om dansefeltet slik vi forstår det, men tar også inn over seg at dansen knyttet til det frie feltet er i en stadig omveltning. Studiets innhold skal kunne sees i samsvar med utøveren sin rolle i dagens samtidsdans og gi studenten den kunnskap og de erfaringer som kreves i et fremtidig møte med yrkeslivet. Et høyt kunstnerisk nivå er målet for utdanningen. Dette må forstås utover det dansetekniske, og knyttes til det skapende og medskapende. Det innebærer også evnen til å artikulere seg selv i en videre betydning, og kunne se seg selv og sitt fag i en større samfunnsmessig kontekst. Selvstendig refleksjon og det å være undersøkende er gjennomgående for studiet. Det er summen av emnene i studiet som utgjør studiet sin styrke.
Innholdet i danseutdanningen ved UiS fordeles mellom danseteknisk arbeid, utforskende fag, formidlingsarbeid, samt støtte- og teorifag. Ulike tilnærminger innen samtidsdans har en hovedvekt i studiet, mens klassisk ballet er et viktig støttefag. Teknikkfagene utvikler fysisk og kunstnerisk bevissthet, og målet er at studenten oppnår et høyt teknisk nivå gjennom selvstendig tenkning. Teknikkfagene er gjennomgående for studiet og danner base for det utøverskapet som vi utdanner til. I tillegg til de teknikker som undervises i det daglige, får studentene trening i andre relevante genre innenfor scenisk dans, som, for eksempel, jazzdans og hip hop.
Det dansetekniske kan ikke alene utvikle en utøvende og medskapende danser. Kravene i dag er mangfoldige og en danser har ofte oppgaven som medskapende i produksjonsarbeid, i tillegg til at det kreves en klar kunstnerisk signatur for å nå frem. Studiet ved UiS tar dette til følge og både improvisasjon og koreografi, samt arbeid med bevegelsesanalyse og alternativ trening er gjennomgående i studiet. Formidlingsarbeid har fokus i alle 3 studieår, både som reelt scenisk arbeid, og presentasjoner av kontinuerlige undersøkelser knyttet til det individuelle utøverskapet/ å koreografere seg selv og ikke minst i møtet med relevant repertoar. I løpet av studietiden vil studenten få utforske internasjonalt repertoar, og på den måten få utvikle dynamiske uttrykk, musikalitet, rollegestalting. Evnen til refleksjon og analyse utfordres i alle emner, men støtte- og teoriemnene er viktige for en helhetlig forståelse og danner grunnlaget for å se seg selv i en større sammenheng. Studiet vektlegger dans i kontekst både historisk og samfunnsmessig, koreografisk og estetisk analyse, innføring i artistic research, og arbeidslivskunnskap.

Hva kan du bli

Studiet forbereder deg til et yrkesliv som dansekunstner eller til videre studier innen dans eller relaterte fag. Med et tilleggsår i Praktisk-pedagogisk Utdanning (PPU) er du kvalifisert til å arbeide som dansepedagog.

Emneevaluering

Studiet blir kvalitetssikret gjennom UiS sitt kvalitetssystem, og standarder og kriteria i Kunnskapsdepartementets og NOKUTs forskrifter. Emnene, og studiet i sin helhet, er revidert i den årlige studieprogramrevisjonen. Det brukes elektronisk spørreskjema i studentevaluering av emner. Studentene får tett oppfølging av de faglige ansatte og får også tilbud om veiledning fra studiekoordinator. Ledelsen ved fakultet har jevnlig kontakt med studentrepresentanter. Studenter er også representert i jevnlige faggruppemøter.

Kontaktinformasjon

Fakultet for utøvende kunstfag, telefon: 51 83 40 00, epost: musikk-dans@uis.no