en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Journalistikk - bachelorstudium

Journaliststudiet ved Universitetet i Stavanger kombinerer teori med praktisk arbeid. Studiet kvalifiserer deg til å kunne jobbe i blant annet avis, på nett og mobil og i radio og tv. Hele fjerde semester har du ekstern praksis i to ulike redaksjoner.
Journalister skal samle inn og formidle informasjon for å opplyse og engasjere folk. En viktig oppgave for journalister er å avdekke kritikkverdige forhold, særlig skal journalister kikke makthavere i kortene.
Journalister må ha god kunnskap om samfunnet, evne til å analysere hendelser og utviklingstrekk og kunne reflektere over eget journalistisk arbeid. Journalistens rolle i samfunnet står sentralt i studiet. Journalister skal være uavhengige og være kritiske i valg av kilder.
Journalistutdanningen ved UiS er yrkesrettet, og det veksles mellom teori og praksis gjennom hele studiet. Det legges stor vekt på digital kunnskap og praktisk multimediekompetanse, det vil si ferdigheter til å arbeide journalistisk for avis, radio, tv, mobil og nett.
Du får blant annet studere emner som praktisk journalistikk, fortellende journalistikk og kommunikasjon og medier.
Merk at enkelte valgemner vil kunne rullere, det kan derfor variere fra år til år hvilke valgemner som tilbys.
Arbeids- og undervisningsformer
Journaliststudiet er et tidkrevende fulltidsstudium der de enkelte emnene henger sammen og bygger på hverandre. Mye av undervisningen består av obligatoriske øvinger og prosjekter, og studiet kan derfor ikke kombineres med full stilling eller annen tidkrevende aktivitet. Studiet forutsetter gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
Journalistutdanningen ved UIS inneholder to praksisperioder som hver varer i ti uker. Som journaliststudent vil du arbeide i to mediebedrifter i løpet av fjerde semester. Det kan gjerne være ti uker i en avisredaksjon og så ti uker i en radio- eller tv-redaksjon. Praksisbedriftene kan være i og utenfor Rogaland. Praksis er fulltidsarbeid med vakter og kan ikke kombineres med arbeid andre steder. En avtale mellom Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Journalistlag gjør at journaliststudenter i praksisperioden får en beskjeden lønn.
Femte semester kan brukes til utveksling og studier i utlandet. Svært mange journaliststudenter velger å dra til San Diego i USA eller til journalistutdanninger i Danmark og Sverige.
Vurderingsformer
Det brukes ulike typer eksamens- og vurderingsformer, bl.a. skoleeksamen og hjemmeeksamen.

Hva kan du bli

Journalister jobber i mange forskjellige medier og bruker flere forskjellige formidlingsformer. Journalister jobber blant annet i

  • avis
  • magasin
  • ukeblad
  • tidsskrifter
  • fagblader
  • radio
  • tv
  • nettredaksjoner
  • offentlige og private virksomheter


Bachelor i journalistikk kvalifiserer til å søke opptak til master i dokumentarproduksjon og andre samfunnsvitenskapelige masterstudier ved Universitetet i Stavanger. Du kan også søke om studieplass ved masterprogrammer i journalistikk ved andre universiteter. Fullført studium gir rett til tittelen "Bachelor i journalistikk".

Emneevaluering

Evaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i UiS’ øvrige kvalitetssystem.

Kontaktinformasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag,

Tlf.: 51 83 15 00/15 35, e-post: post-ims@uis.no.

Fagrelaterte spørsmål om studiets innhold kan sendes til studieprogramleder mailto:siri.w.pedersen@uis.noSiri Wichne Pedersen. Studieadministrative spørsmål kan sendes til studieveileder mailto:live.kvalsvik@uis.noLive Kolstad Kvalsvik.