en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utdanningsvitenskap - masterprogram- deltid

Fagplan

Mastergradsutdanning i utdanningsvitenskap ved UiS er et to-årig utdanningsprogram som kan inngå i en femårig grunnskolelærerutdanning. Studiet skal bidra til å styrke faglig, fagdidaktisk, pedagogisk og spesialpedagogisk kompetanse. Studenter kan velge mellom fem profiler som vektlegger fagdidaktikk innen norsk, matematikk, idrett/kroppsøving, pedagogikk og spesialpedagogikk. Masterprogrammet vil gi en grundig innføring i metodologi og forskningsmetoder som anvendes innen utdanningsvitenskap. Gjennom studiet vil studentene tilegne seg kompetanse til å bruke forskning i egen praksis.
Idrett/kroppsøving
I denne fordypningen vil studentene få belyst ulike sider av hvordan en best kan lære andre å være fysisk aktive, og kunne reflektere over egen undervisning i idrett/kroppsøving. Betydningen av å skape gode læringsvilkår og legge grunnlag for varig bevegelsesglede i skolen vil stå sentralt. Studentene vil også få inngående kunnskap omkring idrettsvitenskaplige problemstillinger og metoder.
Matematikkdidaktikk
I denne fordypningen vil studentene videreutvikle sine kunnskaper i matematikk både som vitenskapsfag og som undervisningsfag. Ved å få innblikk i nyere forskning vil de få kunnskap om et bredt spekter av teorier om hvordan barn lærer matematikk og hvordan læring kan skje på ulike måter.
Norskdidaktikk
Studentene vil gjennom faglig og forskningsmessig fordypning tilegne seg innsikt i teoretiske og praktiske problemstillinger i fagområdets fordypningsområder. Hva slags tekster preger hverdagen til barn og unge i dag? Hvilke valg kan en lærer gjøre når han/hun velger tekster til bruk i klasserommet, og hvilke valg kan en lærer ikke gjøre? Dette er alle problemstillinger som vil bli belyst i denne profilen.
Pedagogikk
Skolen og virksomheten i skolen utformes i spenningsfeltet mellom sterke tradisjoner og samtidens politiske, verdimessige og faglige endringsprosesser. Dette tematiseres i de ulike emnene som inngår i masterprofilen i pedagogikk. Sentrale spørsmål som søkes belyst er: Hvordan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i en skole i endring? Hvordan legge til rette for læringsprosesser, slik at alle elever får utbytte av undervisningen/opplæringen? Hvordan utforske og bidra til utformingen av virksomheten i skolen?
Spesialpedagogikk
Mange barn har behov for tilrettelagt eller særskilt opplæring i skole og barnehage. Gjennom fordypning i spesialpedagogikk vil studentene få mulighet til å spesialisere seg innenfor ulike områder som inkluderende pedagogikk, lesing, skriving og språk, og læringsmiljø og atferd. Studentene skal gjennom faglig og forskningsmessig fordypning tilegne seg innsikt i teoretiske og praktiske problemstillinger innen fagområdet.

Navn på studiet
Master i utdanningsvitenskap med profiler i:

  • Idrett/kroppsøving
  • Matematikkdidaktikk
  • Norskdidaktikk
  • Pedagogikk
  • Spesialpedagogikk


Studiepoeng
Studiet innbefatter 120 studiepoeng og normert studietid er to år heltid/ fire år deltid.
Målgruppe
Se den enkelte profil for målgruppe.

Undervisningsspråk
Undervisningsspråket vil være norsk. Det forutsettes imidlertid at studentene mestrer å lese pensumtekster på nordiske språk og engelsk.

Oppbygging av studiet
Masterstudiet er bygget opp av fellesemner og profilspesifikke emner.
Første studieår består av fire emner som hvert er på 15 studiepoeng (2 x 15 sp tas hvert semester). Studentene har et emne (Utdanning og samfunn) hvor fem studiepoeng er felles for alle studentene ved studiet. De øvrige 10 studiepoengene er profilspesifikke. De øvrige tre emnene som tas det første året vil være profilspesifikke.
Andre studieår består av følgende obligatoriske emner som er felles for alle studentene:
  • Forskningsmetode og vitenskapsteori (15 sp) (10 sp er felles for alle studentene og 5 sp er profilspesifikke)).
  • Forum (arbeid med prosjektbeskrivelse 5 sp)*
  • Masteroppgaven (40 sp)

*Siktemålet med Forum er at studenten skal utarbeide en prosjektbeskrivelse av eget mastergradsprosjekt. I prosjektbeskrivelsen redegjøres det for problemformulering, teoretisk og begrepsmessig presisering og forskningsmetodisk tilnærming
Det er en forutsetning at emnene Forskningsmetode og vitenskapsteori og Forum er gjennomført før arbeidet med masteroppgaven starter.

GLU-studenter som ønsker profil i pedagogikk eller spesialpedagogikk:
For studenter med overgang etter tre år i GLU- utdanning som tar spesialpedagogikk eller pedagogikk vil det være enkelte restriksjoner for å kunne motta GLU- vitnemål samtidig som de mottar mastergrad vitnemål. Disse studentene kan kun ta 30 studiepoeng skolerelevante fag og vil derfor måtte ta noen hensyn ved valg av emner.

Arbeidskrav (obligatorisk undervisningsaktivitet)
Arbeidskravene vil variere og kravene for de ulike emnene er beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Vilkår for å gå videre i studiet
Det vises til den enkelte emnebeskrivelse for eventuelle progresjonskrav.

Vurderingsformer
Vurderingsformene i studiet skal stå i samsvar med de kravene som kommer frem i læringsutbyttet.
Det vises til den enkelte emnebeskrivelse for detaljert informasjon om vurdering i de ulike emnene.

Praksis
For studenter med overgang etter tre år i GLU- utdanning vil det bli lagt opp til fire ukers praksis.


Selvstendig arbeid
Emnebeskrivelsene vil ha detaljerte beskrivelser om selvstendig arbeid som inngår som deler av de ulike profilene og emnene. Her vil kun masteroppgaven bli beskrevet.
Masteroppgaven vil ha et omfang på 40 studiepoeng og er et individuelt, selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for sin valgte fagprofil. Arbeidet skal være av teoretisk og/ eller empirisk art og skal være forankret i relevant forskning, teori og metoder.
Omfanget vil normalt være på mellom 20000-40000 ord (vedlegg unntatt). Linjeavstand 1.5, 12 punkt skrift. Den kan også skrives som artikkelformat, se emnebeskrivelse for videre informasjon
Det gis inntil 14 timers veiledning.
Sensur av masteroppgaven baseres på studentens skriftlige oppgave. Det gis en bokstavkarakter (A-F). Det er lagt ekstern sensur til vurderingen av masteroppgaven.

Ansvarlig fakultet og institutt
Det ansvarlige fakultet vil være Humanistisk fakultet og institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS) vil ha det faglige og administrative ansvaret for mastergraden. I tillegg vil Institutt for kultur- og språkvitenskap (norskdidaktikk), Læringsmiljøsenteret og Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) (spesialpedagogikk og pedagogikk) være involvert.
I idrett/kroppsøving vil som tidligere nevnt to eksterne samarbeidsinstitusjoner være involvert. Det gjelder fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (institutt for lærerutdanning) ved Høgskolen i Sørøst- Norge og fakultet for helse og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder (institutt for folkehelse, idrett og ernæring).

Hva kan du bli

Profil Matematikkdidaktikk kvalifiserer for arbeid i skolen og gir spesialkompetanse innenfor matematikk og matematikkdidaktikk.
Profil spesialpedagogikk kvalifiserer for ulike typer av spesialpedagogisk arbeid i barnehage, skole og PP tjeneste.
Profil norskdidaktikk kvalifiserer for arbeid i skolen og gir spesialkompetanse innenfor et svært viktig fagfelt.
Profil idrett/kroppsøving kvalifiserer for arbeid i skolen (forutsatt undervisningskompetanse) og gir spesialkompetanse innenfor et svært viktig fagfelt. Studiet er også aktuelt for deg som ønsker som trener og leder innen idretten eller rådgiver i idrettsorganisasjoner og med helsefremmende og forebyggende arbeid både i det offentlige og i det private.

Profil pedagogikk kvalifiserer for arbeid på ulike nivå i utdanningssystemet.

Fullført studium kan også kvalifisere for opptak til doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap.

Fullført studium kan kvalifisere for opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Emneevaluering

Kvalitetssikring og studentevaluering
Programmene og emnene vil bli evaluert i tråd med fakultetets retningslinjer for emne og programevalueringer. Per i dag brukes tidligdialog og sluttevaluering. Alle emnene skal sluttevalueres minst hvert tredje år.
Det gjennomføres årlig program- og emnerevisjon som følger de retningslinjer gitt av universitetet.
Masterstudiet administreres av en egen studiekoordinator, som spiller en viktig rolle i en daglig kvalitetssikring av studiet. Det er tett kontakt mellom studenter, studiekoordinator og faglærere. Det vil bli opprettet et programutvalg (PU) for studiet, samt profilmøter for hver enkelt profil, noe instituttet har erfaring med for flere andre studier. Et slikt organ muliggjør dialog mellom representanter for alle partene i studiet (faglig ansatte, administrativt ansatte og studenter) og er et viktig kvalitetssikringselement.