en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Taushetsplikterklæring for studenter i praksis

Ifølge forvaltningsloven § 13 har alle offentlig ansatte taushetsplikt om det de gjennom sin stilling får kjennskap til om brukeres, elevers, klienters og kunders personlige forhold.

Les paragrafen her

I lov om universiteter og høyskoler § 4-6 er dette spesifisert for studenter:

§ 4-6. Studentenes taushetsplikt

En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for.
Les paragrafen her

Med personlige forhold menes blant annet slektskaps- og familieforhold, fysisk og psykisk helse (inkludert diagnoser), karakter og følelsesliv. Om navn nevnes eller ikke, er uten betydning dersom eleven vil kunne identifiseres.

Taushetspliktbestemmelsene er også gjort gjeldende for ansatte ved private skoler, jamfør opplæringsloven § 15-1.

Ved å signere dette elektronisk erklærer du følgende:

Jeg forstår
at jeg i forbindelse med praksisopplæringen vil kunne få tilgang til informasjon som ikke må bli kjent for uvedkommende.
at mitt ansvar som student krever ansvarsfølelse og lojalitet, samt respekt for vern av informasjon og øvrige verdier som gjelder elevene og alle sider ved praksisskolene.
at forsettlig og/eller uaktsomt brudd på taushetsplikten kan medføre karakteren ikke bestått i praksis.


Jeg forplikter meg til
å vise aktsomhet i behandling av oppgaver jeg utfører i forbindelse med praksisopplæringen.
å bevare taushet om sensitive opplysninger og forhold jeg får kjennskap til i forbindelse med praksisopplæringen, også etter endt utdanning.
 

ERKLÆRING OM TEIEPLIKT FOR STUDENTAR I PRAKSIS

Det følgjer av forvaltningslova § 13 at alle offentlege tilsette har teieplikt om det dei gjennom  stillinga si får kjennskap til om brukarar, elevar, klientar og kundar sine personlege forhold.
Les paragrafen her

I lov om universiteter og høyskoler § 4-6 er dette spesifisert for studentar:
§ 4-6. Studentenes taushetsplikt
En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for.
Les paragrafen her

Med personlege forhold meiner ein mellom anna slekts- og familieforhold, fysisk og psykisk helse (inkludert diagnosar), karakter og følelsesliv. Om namn vert nemnde eller ikkje, er utan betyding om eleven vil kunne identifiserast.

Teiepliktvedtektene gjeld òg for tilsette ved private skular, jamfør opplæringslova § 15-1. 

Ved å signere dette elektronisk erklærer du følgjande:

Eg forstår
at eg i samanheng med praksisopplæringa vil kunne få tilgang til informasjon som ikkje må bli kjend for uvedkomande.
at ansvaret mitt som student krev ansvarsfølelse og lojalitet, og dessutan respekt for vern av informasjon og verdiar elles som gjeld elevane og alle sider ved praksisskulane.
forsettleg og/eller uaktsamt brot på teieplikta kan medføre karakteren ikkje greidd i praksis.

Eg forpliktar meg til
å vise aktsemd i behandling av oppgåver eg utfører i samband med praksisopplæringa.
å bevare teieplikta om sensitive opplysningar og forhold eg får kjennskap til i samband med praksisopplæringa, også etter fullført utdanning.