en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PPU - Allmennfag:
Søkere må ha generell studiekompetanse og allmennfaglig universitets- og/eller høyskoleutdanning med mastergrad. I søkerens samlede kompetanse må det inngå minst ett relevant fag på 60 studiepoeng som er undervisningsfag i skolen. I fagdidaktikkene til kroppsøving og forming, kunst og håndverk kan gis opptak på grunnlag av bachelorgrad.
Det må tydelig fremgå av vitnemål og karakterutskrifter hvor mange studiepoeng en har i de ulike emnene. Faget må ha en sammensetning som kvalifiserer til undervisning i hht. krav i læreplaner for de aktuelle fag.

Mer om Fagkrav for de ulike fagdidaktiske fag på PPU.

Rangering for søkere til PPU i allmennfag
Fullført grad fra universitet eller høgskole
a) Høyeste grad går foran.
b) Søkere med tre undervisningsfag i utdanningen rangeres foran søkere med to. Søkere med to undervisningsfag rangeres foran søkere med ett.
c) Høyest antall studiepoeng i undervisningsfagene.
d) Ved lik rangering går søkere med høyest karaktersnitt i undervisningsfagene foran.

PPU - Yrkesfag:

 • Bachelorgrad: Søkere må ha fullført treårig profesjonsrettet bachelorgrad i relevant fagområde og minimum to års relevant yrkespraksis.
  ELLER:
 • Fagbrev: Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skole nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående skole nivå og fire års yrkespraksis.


Søkere kan be om realkompetansevurdering. Søker må ha opparbeidet seg de nødvendige kunnskapene gjennom yrkespraksis eller på annen måte. Kompetansen må vurderes ut fra det søkeren ønsker å studere. Fakultetet vil sørge for den endelige vurderingen av om søkerens kompetanse kan gi grunnlag for opptak.

Utdanningsbakgrunnen må kunne dekke de kompetansekrav som stilles i læreplanene for de enkelte fag. Det må også være mulig for UiS å skaffe praksisplasser med den aktuelle yrkesbakgrunnen som søkeren har for at studieplass skal kunne tilbys.

Fagtilbud
Nedenfor angis fagtilbud som UIS kan tilby yrkesfaglig fagdidaktikk i. (Under forutsetning at det er nok kvalifiserte søkere.)

Til følgende fagdidaktikk kan kun kvalifiseres med fagbrev, ikke bachelorgrad (se mer utfyllende krav ovenfor):
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektrofag
 • Teknikk og industriell produksjon – TIP


Til følgende fagdidaktikk kan kvalifiseres med fagbrev eller bachelorgrad (se mer utfyllende krav ovenfor):
 • Formgivningsfag/design- og håndverksfag
 • Media og kommunikasjon
 • Helse- og oppvekstfag: Aktuell yrkesbakgrunn kan være sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, barnehagelærer, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere.
 • Økonomisk-administrative fag


Rangering for søkere til PPU i yrkesfag
Søkere prioriteres etter ansiennitet
- Yrkeserfaringen skal være relevant innenfor søkers fagbakgrunn.
- Yrkespraksis regnes fra etter fullført fagbrev/høyere utdanning.
- Ved lik ansiennitet avgjøres det ved loddtrekning.


Utdanning fra utlandet
Om du har utdanning fra utlandet bør NOKUT-godkjenning vedlegges.
Søkere som har utenlandsk utdannelse fra land utenfor Norden, må dokumentere bestått utdannelse på nivå med 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
Dette må inkludere dokumentasjon som dekker norskkravet. Dokumentasjon av engelskkunnskaper må være i samsvar med GSU-listen.

Eksamener som avlegges etter søknadsfrist
Dersom en tar fag/emner i inneværende semester og skal avlegge eksamener i løpet av våren, informerer en om det i merknadsfeltet i søknadsweb.
Fag og emner må være fullført før en kan få fagdidaktikk i aktuelle fag.

Betinget opptak
Søkere som fullfører en mastergrad som kvalifiserer til opptak, kan få betinget opptak dersom de viser full studieprogresjon til og med 3. semester. Dette må dokumenteres med karakterutskrift og dokumentasjon fra studiestedet som bekrefter at alt bortsatt fra siste emne er bestått og at mastergraden vil bli fullført når siste emne er bestått.
Gradsvitnemål eller bekreftelse på fullført grad må dokumenteres innen 30. september for at betingelsen skal oppfylles.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars