en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

OBS! For informasjon om opptakskrav til studieåret 2020/2021 se utfyllende regler som ligger her på høyre side.

PPU - Allmennfag:
Søkere må ha generell studiekompetanse og allmennfaglig universitets- og/eller høyskoleutdanning med mastergrad som inneholder minst ett relevant fag på minst 60 studiepoeng som er undervisningsfag i skolen. I fagdidaktikkene til kroppsøving og forming, kunst og håndverk kan gis opptak på grunnlag av bachelorgrad.
Faget må ha en sammensetning som kvalifiserer til undervisning i hht. krav i læreplaner for de aktuelle fag. Hvilke krav som stilles til de enkelte fag vil bli nærmere beskrevet under de enkelte fag.
Det må tydelig fremgå av vitnemål og karakterutskrifter hvor mange studiepoeng en har i de ulike emnene (hvor stor studiebelastningen har vært). Master /PhD. bekreftelse i seg selv er ikke nok.
Hvilke fag som det tilbys fagdidaktikk i vil bli nærmere oppgitt før søknadsfrist hvert år.
Det må være nok kvalifiserte søkere som har det enkelt fag, for at det skal kunne tilbys fagdidaktikk i faget.

Krav til fagdidaktikk PPU-A
Engelsk
Minst 60 studiepoeng. Minimum 20 studiepoeng i språklige emner og minimum 20 studiepoeng innenfor litteraturemner.
Fremmedspråk
Minst 60 studiepoeng i enten tysk, fransk eller spansk. Minimum 20 studiepoeng i språklige emner og minimum 20 studiepoeng innenfor litteraturemner. (I enkelte tilfeller kan emner i kultur/samfunnsfag godkjennes i stedet for litteraturemner.)
Historie og samfunnsfag
Her kan historie, samfunnskunnskap og geografi inngå.
Fagkrav i historie:
60 studiepoeng historieemner, som omfatter blant annet nordisk/norsk historie og historisk teori og metode.
Samfunnskunnskap:
60 studiepoeng innenfor sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnskunnskap eller en kombinasjon av disse som til sammen utgjør 60 studiepoeng.
Geografi:
60 studiepoeng geografiemner som omfatter både samfunnsgeografi og naturgeografi.
Matematikk
Minst 60 studiepoeng. Alle emner innen matematikk og statistikk.
Norsk
Minimum 60 studiepoeng. Minst 20 studiepoeng må være nordiske språkemne og 20 må være nordisk litteratur. Studenten må ha avlagt eksamener på både nynorsk og bokmål, eller på annen måte dokumentere at begge målførene beherskes.
Religion
Minimum 60 studiepoeng. Minst 30 av disse studiepoengene må være studier av en eller flere religioner eller religionsfaglige emner. De resterende kan være innenfor idehistorie, filosofi eller andre emner som er klart relevant for undervisning i filosofi, etikk eller livssyn. Dersom mer enn 40 studiepoeng er studier bare innenfor samme religion må det foretas en individuell vurdering av kompetansen.
Naturfag
60 studiepoeng fra minst to av naturvitenskapene fysikk, kjemi, biologi eller geologi.
Kroppsøving
Minst 60 studiepoeng. Ettfaglige søkere med bachelorgrad i kroppsøving må ha 120 studiepoeng i fordypning. Opptak på grunnlag av bachelorgrad forutsetter gjennomsnittskarakter C eller bedre.
Medier og kommunikasjon (PPU330)
Minst 60 studiepoeng innen medier og kommunikasjon, massekommunikasjon eller filmvitenskap.
Service og samferdsel/Økonomi (PPU290)
Minst 60 studiepoeng. Kan inneholde øk.adm, ledelse, salg, turist/reise, hotell..
Forming, kunst og håndverk (PPU200)
Minst 60 studiepoeng innen kunst og håndverk, arkitektur og/eller designfag. Ettfaglige studenter med bachelorgrad innen kunst og håndverk, arkitektur og/eller designfag må ha 120 studiepoeng i fordypning. Opptak på grunnlag av bachelorgrad forutsetter gjennomsnittskarakter C eller bedre.
Rangering for søkere til praktisk-pedagogisk utdanning i allmennfag
1. Fullført grad fra universitet eller høgskole og minst to undervisningsfag.
a) Høyeste grad går foran.
b) Søkere med tre undervisningsfag rangeres foran søkere med to.
c) Høyest antall studiepoeng i undervisningsfagene.
d) Ved lik rangering går søkere med høyest karaktersnitt i undervisningsfagene foran.
2. Fullført grad fra universitet eller høgskole og ett undervisningsfag.
a) Høyeste grad går foran.
b) Høyest antall studiepoeng i undervisningsfaget.
c) Ved lik rangering går søkere med høyest karaktersnitt i undervisningsfaget foran.

PPU - Yrkesfag:

  • Søkere må ha fullført treårig profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis. (Studiet må gi grunnleggende ferdigheter i den aktuelle fagretningen)

ELLER:
  • Fag/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skole nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående skole nivå og fire års yrkespraksis.
  • Realkompetansevurdering. Søker må ha opparbeidet seg de nødvendige kunnskapene gjennom yrkespraksis eller på annen måte. Kompetansen må vurderes ut fra det søkeren ønsker å studere.

Fakultetet vil sørge for den endelige vurderingen av om søkerens kompetanse kan gi grunnlag for opptak.
Det må legges ved dokumentasjon på relevant yrkeserfaring etter fullført utdanning, hvor det fremgår hvor lang arbeidserfaring en har, omgjort til 100% stilling.
Utdanningsbakgrunnen må kunne dekke de kompetansekrav som stilles i læreplanene for de enkelte fag.
Det må også være mulig for UiS å skaffe praksisplasser med den aktuelle yrkesbakgrunnen som søkeren har for at studieplass skal kunne tilbys.

Krav til fagdidaktikk PPU-Y
Nedenfor angis fagtilbud som UIS kan tilby yrkesfaglig fagdidaktikk i. (Under forutsetning at det er nok kvalifiserte søkere)
Bygg- og anleggsteknikk
Fagbrev + 2 års tilleggsutdanning og minst 4 års yrkeserfaring.
Elektrofag
Fagbrev + 2 års tilleggsutdanning og minst 4 års yrkeserfaring.
Teknikk og industriell produksjon – TIP
Fagbrev + 2 års tilleggsutdanning og minst 4 års yrkeserfaring.
Formgivningsfag/design- og håndverksfag (PPU240)
Bachelor innen fagområdet og minst 2 år yrkeserfaring
eller fagbrev + 2 års tilleggsutdanning og minst 4 års yrkeserfaring.
Media og kommunikasjon (PPU340)
Bachelor innen fagområdet og minst 2 år yrkeserfaring
eller fagbrev + 2 års tilleggsutdanning og minst 4 års yrkeserfaring.
Helse- og oppvekstfag
Bachelor innen fagområdet og minst 2 år yrkeserfaring
eller fagbrev + 2 års tilleggsutdanning og minst 4 års yrkeserfaring.
Aktuell yrkesbakgrunn ut fra de innledningsvis nevnte forutsetninger kan være sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, barnehagelærer, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere.
Økonomiske og administrative fag/service og samferdsel (PPU280)
Bachelor innen fagområdet og minst 2 år yrkeserfaring
eller fagbrev + 2 års tilleggsutdanning og minst 4 års yrkeserfaring.
Rangering for søkere til praktisk-pedagogisk utdanning i yrkesfag
Søkere prioriteres etter ansiennitet
- Yrkeserfaringen skal være relevant innenfor søkers fagbakgrunn.
- Yrkespraksis regnes fra etter fullført fagbrev/høyere utdanning.
- Ved lik ansiennitet avgjøres det ved loddtrekning.


Utfyllende kommentarer til PPU-A og PPU-Y
For både PPU allmennfag og PPU yrkesfag vil fagkombinasjoner og de muligheter UIS til enhver tid har til å kunne skaffe praksisplasser med den aktuelle bakgrunnen spille inn ved rangeringen av søkerne.
Søkere som kan dokumentere at de får jobb i skolen etter fullført PPU vil prioriteres, ved ellers lik rangering, se ellers Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger §4-2 og §4-3.

Utdanning fra utlandet
Om du har utdanning fra utlandet bør NOKUT-godkjenning vedlegges.
Søkere som har utenlandsk utdannelse fra land utenfor Norden, må dokumentere bestått utdannelse på nivå med 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
Dette må inkludere dokumentasjon som dekker norskkravet Forskrift om opptak til høgre utdanning, 2017, §2-2.

Eksamener som avlegges etter søknadsfrist
Dersom en tar fag/emner i inneværende semester og skal avlegge eksamener i løpet av våren, informerer en om det i merknadsfeltet i søknadsweb.
Fag og emner må være fullført før en kan få fagdidaktikk i aktuelle fag.
Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars