en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (allmennfag):
Kunnskap
Kandidaten
- har inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn
- har bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
- har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen
- har bred kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster
- har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder generelt og særlig i respektive fag
- har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og om barn og unges rettigheter i et nasjonal og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.
Ferdigheter
Kandidaten
- kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap
- kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
- kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
- kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling
- kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, inkludert identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.
Generell kompetanse
Kandidaten
- kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
- innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål
- kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling
- kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag trinn 8-13:
Kunnskap
Kandidaten
- har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante
for profesjons- og yrkesutøvelsen.
- har bred kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk,
arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons-
og yrkesutøvelsen, og kan vurdere behov for HMS-tiltak.
- kan se yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv
- har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og det
helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- og
yrkesopplæring (8. - 13. trinn)
- har bred kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike
sosiale og flerkulturelle kontekster.
- har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap
om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, om deres rettigheter i et
nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige
tiltak etter gjeldende lovverk.
- kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med
relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkes-
faglige området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
Ferdigheter
Kandidaten
- kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske
kunnskaper.
- kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere
relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingens behov.
- kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter,
herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy
- kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte
tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen
læring.
- kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder
og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring
(8. - 13. trinn)
- behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og
kan reflektere over egen yreksutøvelse og justere denne under veiledning.
- kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede
valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid.
- kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, inkludert identifisere tegn
på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal
kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige
samarbeidspartnere til barnets beste.
Generell kompetanse
Kandidaten
har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle
sentralt fagstoff på norsk både skriftlig, muntlig og gjennom andre
dokumentasjonsformer.
- kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for
elevens/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet.
-kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklings-
kompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv
- kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt
arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
- kan bygge gode relasjoner til eleverlærlinger og skape konstruktive og
inkluderende læringsmiljø
- kan bygge gode relasjoner til og samarbeid med foresatte og andre aktuelle
samarbeidspartnere.