en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Etter endt studium skal kandidaten ha tilegnet seg følgende faglige og forskningsmessige kompetanser innenfor kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
Kandidaten har

  • spesialisert og forskningsbasert kunnskap om barn, barndom og barnehagen som arena for barns utvikling, lek og læring i et mangfoldig samfunn
  • inngående kunnskap om barnehagelæreren som profesjonell aktør i arbeid med kvalitetsutvikling og ledelse i barnehagen
  • inngående kunnskap om forskningsetiske retningslinjer, profesjonsetikk, vitenskapsteori og forskningsmetode

Ferdigheter
Kandidaten kan
  • innhente, utvikle og kritisk vurdere kunnskap om barnehagefeltet
  • dele og drøfte profesjonsfaglige problemstillinger
  • anvende sin innsikt i vitenskapelig tenkning, metodologi og forsknings- og profesjonsetikk på en reflektert og relevant måte i eget forskningsarbeid

Generell kompetanse
Kandidaten kan
  • forholde seg kritisk reflekterende til egen og andres forskning og ulik anvendelse av forskningsresultater
  • gjennom forskning og utviklingsarbeid bidra til ny kunnskap og utvikling i sitt fagfelt
  • anvende ulike sjangre og medier for å kommunisere og drøfte relevante problemstillinger og kunnskaper innenfor fagområdet