en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnehagevitenskap - masterstudium

Mastergradsstudium i barnehagevitenskap er disiplin- og profesjonsbasert. Etter fullført studium tildeles kandidaten tittelen Master i barnehagevitenskap.
Organisering av studiet
Mastergradsstudiet har et omfang på 120 studiepoeng fordelt over to år. Studiet er et samlingsbasert og nettstøtta heltidsstudium med tre samlinger pr. semester. Den nettstøtta delen av kurset gjennomføres primært via læringsplattformen Canvas og innebærer ulike former for undervisning og arbeidskrav individuelt og i grupper. Det er også mulig å søke seg inn på enkeltemner dersom det er ledig kapasitet.
Profiler
Mastergradsutdanningen tilbys med tre profiler:
 1. Mangfold, tilhørighet og bærekraft i barnehagen
 2. Ledelse og veiledning i barnehagen
 3. Kommunikasjon og språk i barnehagen

Du søker altså om opptak på Master i barnehagevitenskap, og når du er tatt opp på programmet vil du motta en e-post med informasjon om hvordan du velger profil. Se ellers under målgruppe og opptakskrav for nærmere informasjon.
Emnet PVE100, videreutdanning for praksislærere i profil 2, er et videreutdanningstilbud som finansieres av Udir. De som ønsker denne profilen må derfor søke opptak på PVE100 innen 1.mars på Udir sine sider. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.
Tilsvarende finansieringsordning gjelder søkere til profil 4. De må søke opptak til Barns språkutvikling og språklæring, VBS201, innen 1.mars på Udir sine sider via denne linken.
Søkere som tidligere har gjennomført og bestått emner på masternivå innenfor et av disse videreutdanningstilbudene eller tilsvarende studier på masternivå, kan søke om innpass til den aktuelle profilen i masterstudiet.
En rekke emner går på tvers av profilene.
1. semester: Innføringsemne (15sp) og Profilemne (15sp). 3 samlinger á 4 dager.
2. semester: Vitenskapsteori og metode (15sp) og Profilemne (15sp). 3 samlinger á 4 dager.
3. semester: Profilemne/utveksling (15sp), Forum (5sp) og Oppstart masteroppgave. Profilemner 3 samlinger 2-3 dager avhengig av emne. Forum er nettbasert.
4. semester: Masteroppgave (40sp). Etter gitte retningslinjer og avtale med veileder.
Dersom du ønsker å ta masteren over et lengre tidsløp, eller at du kun vil styrke din faglige kompetanse, er det mulig å søke seg inn på enkeltemner. For opptak til enkeltemner høsten 2020 åpnes det for søking via søknadsweb 15. juni med søknadsfrist 1. august følg søknad via lokalt opptak for link til søknadsweb. For våremner åpner søking via søknadsweb 15. oktober med søknadsfrist 1. desember.
Følgende emner er aktuelle for høsten 2020:
- MBV115, Barnehagen som forskningsarena
- MBV125, Estetiske, kulturelle og kommunikative perspektiver i en flerkulturell og mangfoldig barnehage
Tilsvarende vil det bli lagt ut aktuelle emner for våren 2021 med søknadsfrist (kommer). Mer informasjon kommer etter hvert.

Fagplan

MBV Profil 1: Mangfold, tilhørighet og bærekraft i barnehagen
Emnekode: MBV-BMI

Innenfor denne profilen vil studentene møte ulike faglige og teoretiske perspektiver på mangfold, tilhørighet og bærekraft i en språklig og kulturelt mangfoldig barnehage. Det vil bli arbeida både med kunnskaps-, ferdighets- og holdningsaspekter knyttet til pedagogisk ledelse og barns medvirkning, lek og læring i en mangfoldig og bærekraftsorientert barnehage.

Gjennom studiet skal studentene få grunnleggende kunnskap om barnehagen som forskningsarena. Dette inkluderer forskningsbasert kunnskap og verktøy til kritisk å analysere og kritisk vurdere forskning og selv bidra til utvikling av barnehagefeltet og forskningsfeltet.

Profilens oppbygging
Emne 1, MBV115: Barnehagen som forskningsarena (15 sp)
Emne 2, MBV125: Estetiske, kulturelle og kommunikative perspektiver i en flerkulturell og mangfoldig barnehage (15 sp)
Emne 3, MBV135: Verdipedagogikk: Mangfold, tilhørighet og bærekraft (15 sp)
Emne 4, MBV160: Vitenskapsteori og metode (15 sp)
Emne 5 har 2 alternativ: a) Utveksling og b) MBV155: a) Se egen informasjon om utvekslingsmuligheter og b) Overganger (15 sp per del)
Emne 5, MBV170: Forum – nettbasert (5 sp)
Emne 6, MBVMAS: Masteroppgaven (40 sp)

Læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten har

 • spesialisert og forskningsbasert kunnskap om barns utvikling, mestring, medvirkning, lek og læring innenfor en språklig og kulturelt mangfoldig barnehagekontekst
 • inngående kunnskap om barnehagelæreren som profesjonell aktør i arbeid med kvalitetsutvikling, bærekraft og pedagogisk ledelse i en språklig og kulturelt mangfoldig barnehage
 • inngående kunnskap om forskningsetiske retningslinjer, profesjonsetikk, vitenskapsteori og forskningsmetode


Ferdigheter
Kandidaten kan
 • innhente, utvikle og kritisk vurdere hvordan ulike faglige og teoretiske perspektiver på barns utvikling, mestring, medvirkning, lek og læring kan anvendes for å skape en inkluderende, stimulerende og meningsfull barnehagehverdag for alle
 • anvende sin innsikt i vitenskapelig tenkning, metodologi og forsknings- og profesjonsetikk på en reflektert og relevant måte i eget forskningsarbeid


Generell kompetanse
Kandidaten kan
 • forholde seg kritisk reflekterende til forskning og anvendelse av forskningsresultater knyttet til pedagogisk ledelse og barns utvikling, mestring, medvirkning, lek og læring innenfor en språklig og kulturelt mangfoldig barnehagekontekst
 • gjennom eget forsknings- og utviklingsarbeid bidra til ny kunnskap og utvikling angående pedagogisk ledelse, barns utvikling, mestring, medvirkning, lek og læring innenfor en språklig og kulturelt mangfoldig barnehagekontekst
 • anvende ulike sjangre og medier for å kommunisere og drøfte relevante problemstillinger og kunnskaper knyttet til en språklig og kulturelt mangfoldig barnehage


MBV Profil 2: Ledelse og veiledning i barnehagen
Emnekode: MBV-LPV

Gjennom denne profilen i masterstudiet vil studentene møte ulike faglige og teoretiske perspektiver på organisasjonsutvikling, ledelse og veiledning. Studentene skal også få grunnleggende kunnskap om barnehagen som forskningsarena. Dette inkluderer forskningsbasert kunnskap og verktøy til kritisk å kunne reflektere over andres forskning og selv bidra både til utvikling av barnehagefeltet og forskningsfeltet.

Profilens oppbygging
Emne 1, MBV115: Barnehagen som forskningsarena (15 sp)
Emne 2, PVE_100: Profesjonsveiledning i utdanning og yrke (30 sp (15+15))
Emne 3, MBV160: Vitenskapsteori og metode (15 sp)
Emne 4, har to alternativ: a) Utveksling og b) MBV150: a) Se egen informasjon om utvekslingsmuligheter og b) Overganger (15 sp)
Emne 5, MBV170: Forum – nettbasert (5 sp)
Emne 6, MBVMAS: Masteroppgaven (40 sp)

Læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten har
 • spesialisert og forskningsbasert kunnskap om organisasjonsutvikling, ledelse og veiledning i barnehagen
 • inngående kunnskap om barnehagelæreren som profesjonell aktør i arbeid med kvalitetsutvikling i barnehagen
 • inngående kunnskap om forskningsetiske retningslinjer, profesjonsetikk, vitenskapsteori og forskningsmetode


Ferdigheter
Kandidaten kan
 • innhente, utvikle og kritisk vurdere kunnskap om ledelse, veiledning og kvalitetsutvikling i barnehagen
 • anvende sin innsikt i vitenskapelig tenkning, metodologi og forsknings- og profesjonsetikk på en reflektert og relevant måte i eget forskningsarbeid


Generell kompetanse
Kandidaten kan
 • forholde seg kritisk reflekterende til forskning omkring ledelses- og veiledningsstrategier i barnehagen og til anvendelse av slik forskning
 • gjennom forskning og utviklingsarbeid bidra til ny kunnskap og utvikling i sitt fagfelt og til kvalitetsutvikling av barnehagen
 • anvende ulike sjangre og medier for å kommunisere og drøfte relevante problemstillinger og kunnskaper innenfor fagområdet


MBV Profil 3: Kommunikasjon og språk i barnehagen
Emnekode: MBV-KST

Innenfor denne profilen i studiet vil studentene møte ulike faglige og teoretiske perspektiv på barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, og blant annet få forskningsbasert kunnskap om og erfaring med lekens rolle, språklige utfordringer, varierte arbeidsmåter og forebyggende tiltak og tilhørighet i barnehagens pedagogiske tilbud.

Gjennom studiet skal studentene også få grunnleggende kunnskap om barnehagen som forskningsarena. Dette inkluderer forskningsbasert kunnskap og verktøy til kritisk å kunne reflektere over andres forskning og selv bidra både til utvikling av barnehagefeltet og forskningsfeltet.

"Barns språkutvikling og språklæring" er et videreutdanningstilbud som kan finansieres av Udir (Utdanningsdirektoratet). For å få finansiering for dette emnet må de som ønsker denne profilen søke opptak på PVE100 innen 1.mars på Udir sine sider. Mer informasjon og søknadsskjema finner du hvis du følger denne linken.

Profilens oppbygging
Emne 1, MBV115: Barnehagen som forskningsarena (15 sp)
Emne 2, VBS201: Barns språkutvikling og språklæring (30 sp)
Emne 3, MBV160: Vitenskapsteori og metode (15 sp)
Emne 4 har tre alternativ: a) Utveksling og b) MBV150: a) Se egen informasjon om utvekslingsmuligheter og b) Overganger: (15 sp)
Emne 5, MBV170: Forum – nettbasert (5 sp)
Emne 6, MBVMAS: Masteroppgaven (40 sp)

Læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten har
 • spesialisert og forskningsbasert kunnskap om barns én- og flerspråklige utvikling og læring, inkludert barn som trenger ekstra støtte
 • inngående kunnskap om barnehagelæreren som profesjonell aktør i arbeid med kvalitetsutvikling og ledelse av språkarbeid i en mangfoldig barnehage
 • inngående kunnskap om forskningsetiske retningslinjer, profesjonsetikk, vitenskapsteori og forskningsmetode


Ferdigheter
Kandidaten kan
 • innhente, utvikle og kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap om barns språklæring og barnehagens språkarbeid
 • anvende sin innsikt i vitenskapelig tenkning, metodologi og forsknings- og profesjonsetikk på en reflektert og relevant måte i eget forskningsarbeid


Generell kompetanse
Kandidaten kan
 • forholde seg kritisk reflekterende til forskning angående arbeid med barns språkutvikling og språklæring og til ulike typer anvendelse av forskningsresultater
 • gjennom forskning og utviklingsarbeid bidra til ny kunnskap og utvikling angående arbeid med barns språkutvikling og språklæring i en mangfoldig barnehage
 • anvende ulike formidlingsmåter og medier for å kommunisere relevante problemstillinger og kunnskaper angående barns språkutvikling og språklæring i barnehagen

Hva kan du bli

Studiet kvalifiserer for ulike typer stillinger i barnehager og for stillinger som inkluderer arbeid med pedagogiske tilbud for barn i barnehagealder. Det kan også kvalifisere for arbeid i høyere utdanning, videregående skole og andre instanser.
Masterstudiet danner også grunnlag for videre PhD-studier, bl.a. i det utdannings- og barnehagevitenskaplige feltet. Se forskrift for graden philosophiae doctor. Faglige og didaktiske perspektiver vil skape en naturlig tilknytning til aktuelle fagområder og disipliner.

Masterstudiet danner grunnlag for ph.d-studier bl.a. innen det barnehagevitenskapelige feltet.

Emneevaluering

Det vil forgå løpende studentevalueringer av studiet.

Kontaktinformasjon

Det humanistiske fakultet 4036 Stavanger

Tlf: 51 83 34 00 (fakultetets ekspedisjon)/51 83 10 52 (opptakskontoret)

Besøkadresse: Hagbard Lines hus

Kontakterperson: Eva Johansson tlf. 51 83 36 13; Marit Alvestad, tlf 51 83 35 37eller studiekoordinator Liv Svendal tlf. 51 83 35 32