en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Som et universitet med både Nasjonalt senter for barnehageforskning (FILIORUM) og barnehagelærerutdanning, har vi som intensjon å bidra til økt fokus og satsing på barnehageforskning i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Et overordnet mål med Master i barnehagevitenskap er å styrke profesjonsforskning og forskning på praksis. Pedagogikk vil, sammen med øvrige fagområder i det barnehagevitenskaplige feltet, danne en interdisiplinær basis i masteren.

Studiet kvalifiserer for ulike typer av arbeid i etater som arbeider med pedagogiske tilbud for de yngste barna. Det kan også kvalifisere for arbeid i høyere utdanning, videregående skole, fylke, kommune og andre instanser. Masterstudiet danner grunnlag for videre PhD-studier bl.a. i det utdannings- og barnehagevitenskaplige feltet. Faglige og didaktiske perspektiver vil skape en naturlig tilknytning til aktuelle fagområder og disipliner. Masteren har et tverr- og flerfaglig perspektiv. Derfor er det naturlig at det barnehagedidaktiske perspektivet står sentralt, som et nav i det barnehagevitenskaplige hjulet som masteren utgjør.

Den ekspansjonen som barnehagefeltet og profesjonsutdanningene har vært inne i, gjør feltet til et svært viktig forskningsområde. I et samfunnsmessig perspektiv har barnehagen etter hvert fått økende betydning og oppmerksomhet, ikke minst i forbindelse med sosial utjevning og inkludering. Fokus er også lagt på forhold knyttet til familie-, likestillings-, inklusjons- og utdanningspolitikk i et demokratisk og globalt perspektiv.

Norsk barnehagepolicy får god omtale blant annet for å ha en helhetlig tilnærming til læring og omsorg. Fra internasjonalt hold pekes det likevel på at en av de største utfordringene norske barnehager står overfor er mangelen på kompetente ansatte. Målet om full barnehagedekning er nærmest nådd, men innholdet og kvaliteten i barnehagene varierer for mye. Andelen av barn i alderen 1-3 år har økt kraftig, det samme har det språklige og kulturelle mangfoldet, noe som krever barnehagefaglig oppdatert kunnskap. Ny kunnskap om barnehagens innhold og kvalitet knyttet til realiseringen av Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er helt sentralt i dagens utdanningsfelt, og forskning på barnehagefeltet er av både nasjonal og internasjonal interesse og betydning.

Mastergrad i barnehagevitenskap har altså høy samfunnsmessig relevans, og intensjonen er å bidra til å høyne forsknings- og utviklingskompetansen på feltet.

Med barnehagevitenskap mener vi forskning og systematisert erfaring på relevante perspektiver i barnehagefeltet, sett ut fra aktører i barnehagen, samt fra et utdannings- og samfunnsperspektiv.
OECD (2015), Early Childhood Education and Care Policy Review, https://www.regjeringen.no/contentassets/6372d4f3c219436e990a5b980447192e/oecd_norway_ecec_review_final_web.pdf

Undervisnings- og læringsformer
Barnehagen kan forstås som en lærende organisasjon, der læring og kompetanseutvikling hos barn og personale i forskende fellesskap er viktige bærebjelker. Ulike faglige, pedagogiske, didaktiske og samfunnsmessige perspektiv vil derfor være gjennomgående i alle emnene. I hvert av emnene vil vi belyse ulike relevante metodeperspektiv. I undervisningen i emnet vil vi tilstrebe nærhet mellom teori og praksis gjennom utstrakt bruk av eksempler, observasjoner, samtaler og diskusjoner.

Arbeidsformene i masterstudiet vil være varierte og innbefatter seminarer, forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner, individuelle litteraturstudier og refleksjon over egne skriftlige tekster.

Det kreves gjennomgående høy studentaktivitet i alle emnene. Emnene vil bli organisert i obligatoriske samlinger.

Det vil forgå løpende studentevalueringer, og det skal gjennomføres en skriftlig sluttevaluering i alle emner. Ved slutten av masterstudiet vil vi foreta en evaluering av studiet som helhet.

Emnekombinasjoner:
  • Barnet i barnehagen: estetiske, kulturelle og kommunikative perspektiver, 15 sp
  • Barnehagen i samfunnet: flerkulturelle og språklige perspektiver,15 sp
  • Pedagogen i barnehagen: fokus på naturfag og matematikk, 15 sp
  • Profesjonsperspektiver – ledelse og veiledning/Internasjonalt semester , 15 sp
  • Vitenskapsteori og forskningsmetode, 20 sp
  • Forum i tilknytting til masteroppgaven, 5 sp
  • Masteroppgaven, 35 sp. totalt med Forum, 40 sp

Internasjonalisering
Det er mulighet for å ta et opphold ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon (som UiS har utvekslingsavtale med) i 4. semester. Man vil da kunne velge barnehagerelevante emner på masternivå. Man vil også kunne dra utenlands i forbindelse med datainnsamling og eventuelt feltarbeid i forbindelse med mastergradsoppgaven. Studiesteder hvor vi har gjort nærmere avtaler anbefales. Ellers henvises det til egne nettsider på student.uis.no for full oversikt.
Internasjonale perspektiver ivaretas også gjennom undervisning og utvalgt teori og forskningslitteratur på alle emnene i utdanninga.
Semester
Hver av de fire første emnene er på 15 stp. De går over en periode på 20-26 uker og avsluttes med en egen eksamen I det tredje studieåret er det første emnet på 20 sp. lagt til høst og vårsemesteret. Forum har 5 stp. som inkluderer oppstarten på arbedet med mastergradsoppgaven og er lagt til vårsemesteret (i det tredje året) og høstsemesteret (i det fjerde året), og tilsvarer til sammen en tid på 12-14 uker. Høst og vårsemesteret i det fjerde året er forbeholdt arbeidet med masteroppgaven og avsluttende eksamen. Totalt er mastergradsstudiet på 120 sp. Samarbeid med andre masterstudier og utdanninger på masternivå gir mulighet til å søke skriftlig om innpasning av eksterne kurs.

Arbeidskrav
Det kreves aktiv deltakelse i seminarer og aktiviteter i alle emnene. Hva som er obligatorisk undervisning skal framgå av semesterplanen. Studentene skal gjennomføre ulike typer av skriftlige og/eller muntlige arbeider.

Prøving
Emnene avsluttes med en prøving som vurderes med bestått/ikke bestått eller bokstavkarakter (A-F). Se emnebeskrivelse. Den avsluttende prøven med mastergradsoppgaven er lagt til vårsemesteret i det fjerde studieåret. Mastergradsoppgaven vurderes med bokstavkarakterer (A-F). A er den høyeste karakteren på skalaen og F er ikke bestått.

Hva kan du bli

Mastergradsstudiet i barnehagevitenskap kvalifiserer for ulike typer arbeid innen stat, kommune og private institusjoner. Studiet kan også kvalifisere for stillinger innen høyere utdanning og i videregående skole.

Fullført studium vil kvalifisere for å søke opptak til doktorgradsprogram.