en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid

Barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger (UiS) er et profesjonsstudium som kvalifiserer for pedagogisk arbeid i barnehage. Utdanningen gir en bred innføring i de ulike arbeidsområdene ved utøvelsen av barnehagelæreryrket. Dette gjelder primært pedagogisk arbeid med barn, men også personalsamarbeid, foreldresamarbeid og samarbeid med andre instanser. Studiet er krevende i sin allsidighet og legger vekt på faglig kompetanse gjennom forskningsbasert, profesjonsrettet og praksisnær undervisning. Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) ved UiS har et tett samarbeid med praksisfeltet. Utdanningen skal bidra til studentens profesjonelle utvikling og bidra til kritisk refleksjon og profesjonsforståelse. Utdanningen vil fokusere på barnehagens sentrale rolle i samfunnet. Barnehagen får stadig større betydning i barns oppvekst og det er en økende forventning til barnehagelærere. Barnehagelærerstudiet skal speile og kvalifisere studentene til å møte dagens og morgendagens behov.
Barnehagelærerutdanningen er en treårig heltidsutdanning på 180 studiepoeng. Utdanningen omfatter en obligatorisk del på 150 studiepoeng og en valgbar obligatorisk fordypning på 30 studiepoeng.
Barnehagelærerutdanningen ved UiS bygger på Nasjonal forskrift for rammeplan for barnehagelærerutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 04.06.2012.

Fagplan

Studiets innhold og oppbygging,
Studiemodell

Utdanningen skal fremstå integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert med høy faglig kvalitet. Det legges til rette for et forpliktende og nært samarbeid med praksisfeltet.
Barnehagelærerutdanningen er strukturert i seks kunnskapsområder, en valgbar fordypning og en bacheloroppgave.
Hvert kunnskapsområde er bygd opp av flere lærerutdanningsfag. Fag, fagdidaktikk og pedagogiske tema integreres i undervisningen for å styrke profesjonsperspektivet og praksistilknytningen. Pedagogikk vil være sentralt og sammenbindende, samt inngå i alle kunnskapsområdene.
Barns utvikling, lek og læring (BULL) 30 studiepoeng, bygger i hovedsak på pedagogikk.
Natur, helse og bevegelse (NHB) 20 studiepoeng, bygger i hovedsak på fysisk fostring, naturfag og pedagogikk.
Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) 20 studiepoeng, bygger i hovedsak på samfunnsfag, RLE og pedagogikk.
Språk, tekst og matematikk (STM) 20 studiepoeng, bygger i hovedsak på norsk, matematikk og pedagogikk.
Kunst, kultur og kreativitet (KKK) 30 studiepoeng, bygger i hovedsak på musikk, drama, forming og pedagogikk.
Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU) 15 studiepoeng, bygger i hovedsak på samfunnsfag og pedagogikk.
Valgbar fordypning 30 studiepoeng.
Bacheloroppgave 15 studiepoeng.
En helhetlig profil
Utdanningen skal ha en integrert og helhetlig profil ved at faglig, pedagogisk og praksisrelatert kunnskap blir sett i sammenheng. Helhet og sammenheng i utdanningen forutsetter at faglærere, praksislærere, barnehageledere og studentene deltar i utvikling, gjennomføring og vurdering av praksis. For at studentene skal utvikle en helhetlig pedagogisk kompetanse er det viktig at studentene er aktive deltakere i møte med aktører på ulike læringsarenaer i studiet. Utdanningen skal vektlegge pedagogisk ledelse.
Gjennom utdanningen skal studenten opparbeide seg:faglig kompetanse

 • didaktisk kompetanse
 • sosial kompetanse
 • yrkesetisk refleksjon
 • endrings- og utviklingskompetanse

Studenten skal også kunne forstå samspillet mellom disse kompetanseområdene.
Gjennomgående tema
Gjennomgående tema i utdanningen er barnehagens rolle for barns danning, det økte mangfoldet i barnehagen, barn under tre år, barn med særskilte behov og flerspråklige barn. Utdanningen vil videre vektlegge barnehagelærerens rolle som pedagogisk leder, samt betydningen av samarbeid, forståelse og dialog med barnas hjem og andre instanser med ansvar for barns oppvekst.
Studiets kobling til forskning og utviklingsarbeid
Institutt for barnehagelærerutdanning har et aktivt forskningsmiljø. Studenten vil derfor møte faglærere som presenterer egne forskningsresultater og utviklingsarbeid som del av sin undervisning og ellers annen forskning. I tredje studieår vil studenten få innføring i vitenskapsteori og metode som innledning til arbeid med bacheloroppgaven. Forsknings- og utviklingsbasert undervisning har som mål å fremme studentens selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon.
Internasjonalisering og studentutveksling
I tillegg til at et internasjonalt perspektiv blir ivaretatt gjennom undervisning i de ulike kunnskapsområdene, arbeider IBU med internasjonale problemstillinger både forhold til lokalt og globalt perspektiv.

For studenter i første studieår organiseres en fagdag i vårsemesteret; «Lokale barnehager i en global verden», med gjesteforelesere fra lokale virksomheter som er involvert i arbeid med barn som har tilhørighet til ulike nasjonaliteter. For studenter i andre studieår organiseres en fagdag i vårsemesteret; International Day». Her inviteres gjesteforelesere fra Comeniusnettverket, som vi er del av, til en fagdag med seminarer og plenumsdiskusjon. Her deltar også CES-studentene, og får således anledning til å samarbeide med lokale studenter.

Utveksling – innkommende studenter:
IBU har lang erfaring med internasjonale studenter. Vi har hatt studietilbudet Comparative Educational Studies/CE (20/30 stp) i vårsemesteret siden 2004. 35 studenter. Dette er et samarbeid med grunnskolelærrutdanningen.

Utveksling – utreisende studenter:
Lærerutdanningene ved UiS har etablert et nært samarbeid med både norske og internasjonale institusjoner som tilbyr lærerutdanning, og det er tegnet bilaterale avtaler om student- og lærerutveksling. Studentene ved Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) kan ta siste semester ved en av UiS sine partnerinstitusjoner eller annen godkjent utdanningsinstitusjon i utlandet. Studentene kan ta forhåndsgodkjente emner fra et bachelorprogram rettet mot barn i barnehagealder, inkludert minimum to ukers praksis.
Det vil også være mulighet for å ta kortere kurs (International Week) eller deler av praksis i utlandet.
Retningslinjer ved IBU for å søke om internasjonalt semester:
 • studenter må ha bestått minimum 120 studiepoeng før utenlandsoppholdet
 • studenten må oppfylle kravene til vertsuniversitet/høyskole
 • studiet i utlandet må være forhåndsgodkjent av Institutt for barnehagelærerutdanning


For studieåret 2018-2019 var følgende kurstilbud faglig forhåndsgodkjente av IBU. Disse tilbudene inneholder også godkjente praksismuligheter:

Linnéuniversitetet i Växjö/Kalmar, SVERIGE
www.lnu.se
Aktuelle emner:

UCC Professionshøjskolen København, DANMARK
www.ucc.dk
Valgbare emner:
Media Play and Learning in Early Childhood Education (30 ECTS)
Creative Storytelling - Myths, Fairy Tales and Other Narratives in Education (30 ECTS)
People with Special Needs (30 ECTS)
UCC Professionshøjskolen København, DANMARK
www.ucc.dk
Valgbare emner:
Media Play and Learning in Early Childhood Education (30 ECTS)
Creative Storytelling - Myths, Fairy Tales and Other Narratives in Education (30 ECTS)
People with Special Needs (30 ECTS)
Karel de Grote University College, Antwerpen, BELGIA
www.kdg.be
Crossing Borders in Health, Education and Welfare (30 ECTS)
Artevelde University College, Ghent, BELGIA
www.arteveldehogeschool.be
Bridges in Education (30 ECTS)
Haute Ecole Leonard de Vinci - ENCBW, Louvain-la-Neuve, BELGIA
www.vinci.be
Meeting and Learning from Diversity (20/30 ECTS)
NB! Undervisning foregår på engelsk, men vi anbefaler å beherske fransk på nivå B1 eller bedre ettersom fransk er arbeidsspråket utenfor undervisningen.
Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, TYSKLAND
www.ph-gmuend.de
Exploring the World: Play, Culture and Family in Early Childhood Education (30 ECTS)

For studieåret 2019-2020 vil også andre studiesteder kunne være aktuelle med forhåndsgodkjente kurstilbud.
Regler og prosedyrer for studiet:
 1. Studenten følger den utdanningsplan som er satt for barnehagelærerutdanningen. Utdanningsplanen er en gjensidig forpliktende avtale mellom Universitetet i Stavanger og den enkelte student.
 2. Studenter kan etter grunngitt søknad få særskilt tilpasset studieløp. Dekan kan innvilge søknader om endringer i utdanningsplanen i henhold til gjeldene Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.
 3. Obligatoriske aktivitet og arbeidskrav må være fullført og godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i henhold til Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.

 1. Studenter som får vurdering ikke bestått i praksis, kan ikke gå videre til neste studieår.
 2. For å få avsluttende karakter i et emne som har flere vurderingsdeler, må alle vurderingsdelene være bestått.


Studiets arbeids- og undervisningsformer
I hvert kunnskapsområde vil studenten møte varierte arbeidsformer. Studenten skal arbeide selvstendig og sammen med andre i grupper. Undervisningen vil bli organisert som seminararbeid, laboratoriearbeid, forelesninger, nettstøttet undervisning og deltakelse i prosjekt- og utviklingsarbeid. Arbeidsformene gir studenten erfaringer i muntlig, skriftlig og praktisk fremstilling. Praksis inngår i hvert kunnskapsområde.
Praksis
Praksisopplæring, med et omfang på 100 dager, er integrert i utdanningen, fordelt over alle tre studieårene. Opplæringen gjennomføres i godkjente praksisbarnehager og skoler, er veiledet og har en klar progresjon. Praksis inngår som en integrert del i alle kunnskapsområdene og fordypning. Studenten vil møte progresjon i praksis fra å være deltakende observatør til å ha lederansvar. Praksisfeltet som læringsarena vil blant annet gi studenten erfaring med å reflektere kritisk over egen praksis og ulike barnehagepraksiser. Praksis gir ikke studiepoeng. Praksis må være bestått for å få vitnemål som barnehagelærer. Etter Forskrifter om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger kan studenten bare framstille seg til praksis to ganger. Studenter som ikke består praksis, kan ikke gå videre til neste studieår. Alt fravær i praksis må dokumenteres. Dersom fraværet er høyere enn 20 prosent i en praksisperiode, må studenten ta igjen deler av eller hele praksisperioden for å få denne bestått. Det er ikke mulig å søke om økt fraværsgrense i praksis.
For utfyllende lesing; se egen praksisplan.

Arbeidskrav og obligatorisk aktivitet
Utdanningen forutsetter aktiv studentdeltakelse. Fulltidsstudium innebærer minimum 28 timers arbeidsuke. Det er krav om obligatorisk tilstedeværelse og arbeidskrav i utdanningen. Krav om tilstedeværelse har sitt utgangspunkt i læringsutbytte for barnehagelærerutdanningen der læringen utvikles gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter, barn og lærere.
For at studenten skal kunne fremstille seg for prøving/eksamen stilles det krav om minimum 80 % tilstedeværelse og fullførte/godkjente arbeidskrav. Dersom kravene ikke er oppfylt trekkes studenten fra eksamen og må melde seg opp til neste ordinær eksamen. Hvilke deler av studiet som er obligatorisk, framkommer i semesterplaner.

Studenten kan ha fravær på inntil 20 % i hvert emne som krever obligatorisk oppmøte uten å måtte melde fra om fraværet. Studentene oppfordres til å legge legetimer, tannlegetimer og andre avtaler utenom undervisningstid. Fravær på inntil 30 % kan ved søknad innvilges ved særskilt tungtveiende grunner og gyldig dokumentasjon.

Studenter med langvarig sykdom eller annet fravær utover 30 % anbefales å søke permisjon fra emnet.

Egenbetaling i forbindelse med ekskursjoner og forflyttet undervisning
Der det inngår ekskursjoner eller forflyttet undervisning, vil emnebeskrivelsene for kunnskapsområdet angi kostnad og varighet. For studenter som ikke har anledning til å delta vil det gis et alternativt studieopplegg.

Vurdering og sensur
Vurderingsformene skal integrere praktiske, didaktiske og teoretiske perspektiv. Vurderingen skal hjelpe studenten til å se sammenheng mellom praksis og teori, sammenheng mellom de ulike kunnskapsområdene og fagene som inngår i disse, samt bidra til læring, faglig utvikling og personlig vekst. Studenten vil få erfaringer med både muntlig, skriftlig og praktisk prøving.
Prøving og vurdering bygger på læringsutbyttebeskrivelser under hvert av kunnskapsområdene og de prinsipper som fremgår av Nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen, fastsatt 4. juni 2012 av Kunnskapsdepartementet.
Det er studentens ansvar å gjøre seg kjent med tidspunkt og eventuelle endringer for ulike eksamener. Studenten har selv ansvar for å melde seg opp til undervisning og eksamen.
Dersom studenten ikke har bestått eksamen senest ved ny/utsatt (konte) eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny ordinær eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De deleksamener og obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny med mindre det er vesentlige endringer i emnet. Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger, § 2-9 pkt. 3).
15 studiepoeng er minste studiepoenggivende enhet.
Karakterskala: A-F (A = fremragende og F = ikke bestått).
Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått.
Undervisningsspråk
Undervisningsspråket vil til vanlig være norsk, men studenten kan også møte andre nordiske språk og engelsk
Skriftlige innleveringer
Skriftlige innleveringer skal som hovedregel skrives etter APA6-malen.
Emneplan og oppgavetekst oppgir oppgavens omfang og andre formaliteter.

Vilkår for fritak og endring/innpassing av emner
Studenter kan etter grunngitt søknad få særskilt tilpasset studieløp. Dekan kan innvilge søknader om endringer/innpass i utdanningsplanen (gjeldende Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger).
Studenter kan søke om å fullføre barnehagelærerutdanning med innpass fra annen institusjon. I følge Nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (KD 2012) kan studenter søke om overgang fra et studiested til et annet etter andre studieår.

Skikkethetsvurdering
Skikkethetsvurdering er regulert av Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet, 30.06.2006 med vedtatte endringer i 01.07.2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15 om universiteter og høyskoler § 4-10 sjette ledd.
Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket. En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til barnehagebarn eller andre som studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket. Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering.
Alle aktørene i barnehagelærerutdanningen, både medstudenter, praksislærere og ansatte i praksisbarnehager og ansatte ved IBU, har et ansvar i denne sammenheng. Studenter som viser svakhet i forhold til å mestre yrket, må så tidlig som mulig i utdanningen få informasjon og veiledning i forhold til dette. Tvil om en students skikkethet skal meldes skriftlig til institusjonsansvarlig for den aktuelle utdanningen.
Møter i universitetets styringsorganer eller enkelte verv
Studentene har rett til permisjon innen rimelige grenser for å delta i møter i universitetets interne styringsorganer (for eks. instituttrådet, programrådet og trinnråd). Møter i forbindelse med bestemte verv studenten har kan også godkjennes. Dette registreres vanligvis ikke som fravær. Permisjon for å delta på slike møter søkes i god tid.

Studentenes medvirkning
Studentene er representert i fagutvalg, trinnråd, programråd og instituttråd.
Det enkelte fagutvalg består av studentrepresentanter fra hver klasse og faglærere i det aktuelle faget eller kunnskapsområdet. Fagutvalget har også en sentral rolle i evaluering av studiet.
Trinnrådets funksjon er å være et samarbeidsorgan hvor studenter, faglærere (en fra hvert fag), praksisrepresentanter og administrasjon møtes på det enkelte trinn/studie. Rådet har en sentral rolle i den fortløpende evalueringen av undervisning og organisering av studiet og dermed sentralt i forbindelse med kvalitetssikringen av studieprogrammet.
I programrådet drøftes saker av faglig karakter som faller innunder instituttleders myndighet i forhold til den daglige driften av studieprogrammene ved instituttet. Emnerevisjonen er en viktig del i dette arbeidet.
Studentene er videre representert i instituttrådet. Rådet består av representanter for vitenskapelig og administrativt tilsatte, studenter og eksterne representanter. Studentorganisasjonen StOr utnevner studentrepresentanter til instituttrådet.
Det gjennomføres studentevaluering i henhold til rutiner for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.
Lyd og bildeopptak i undervisning
Det er ikke anledning til å ta lydopptak eller filme i undervisningssammenheng med mindre dette er avtalt med faglærere og medstudenter. Dersom det av ulike grunner er behov for å ta opptak i undervisning, må dette godkjennes av faglærere og/eller medstudenter i forkant. Det er ikke under noen omstendighet lov å publisere lydfiler eller filmer som ikke har skriftlig godkjenning fra de som er involvert.
Barn i undervisning
Av hensyn til læringsmiljø for studenter, arbeidsmiljø for ansatte, sikkerhetsregler og av hensyn til barns beste er det som hovedregel ikke ønskelig at studentene har med seg egne barn i undervisningstiden. Under spesielle omstendigheter og ved engangstilfeller kan dette likevel drøftes med aktuell faglærer og administrasjonen.
Tilrettelegging av læringsmiljø
Det vises til Universitets- og høgskoleloven § 4-3 om læringsmiljø. http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-015.html
I henhold til loven skal UiS, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte emnet og i praksis.
Forbehold om endringer
Studenter i barnehagelærerutdanningen følger det studieprogram Universitetet i Stavanger, Institutt for barnehagelærerutdanning, til enhver tid setter opp for utdanningen.
Alle planer for de enkelte kunnskapsområdene innenfor studieprogrammet vil være gjenstand for årlig revisjon. Slike endringer vil gjøres før studieåret starter. Studentene informeres på www.uis.no
Lenker

Forskrift om eksamen/prøving ved UiS: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-10-277?q=eksamen%20uis
Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/lover_regler/forskrifter/2012/nasjonal-forskrift-om-rammeplan-for-barn.html?id=684087
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning: http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/rus/2006/0014/ddd/pdfv/286757-rundskriv_f14-06_jga_brev_og_vedlegg.pdf
Kunnskapsdepartementet (2006) Temahefter - rammeplan for barnehagen, alle heftene. http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/veiledninger_brosjyrer/2008/temahefter---rammeplan-for-barnehagen.html?id=498148
Kunnskapsdepartementet (2011) RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver https://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/rammeplan/rammeplan_bokmal_2011nett.pdf
Lov om barnehager: http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html
Universell utforming
Universitets- og høgskoleloven § 4-3 om læringsmiljø. http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-015.html
Praksisplan for barnehagelærerutdanning, bachelor
Formelle retningslinjer for praksis
Innledning
«Praksis skal sikre heilskap og samanheng mellom studia til studentane på utdanningsinstitusjonen, i praksisfeltet og i vekslinga mellom dei ulike læringsarenaene.
Forskrifta slår fast at praksis skal vere integrert i alle kunnskapsområda og i fordjupinga. I programplanane skal læringsutbytteformuleringane styre mål, innhald og arbeidsmåtar i praksis. Institusjonen skal syte for at studentane sine erfaringar og problemstillingar frå barnehagen blir integrerte med teoretiske og faglege perspektiv i dei einskilde kunnskapsområda. Dette skal bidra til å gje studentane både eit erfarings- og eit forskingsbasert grunnlag for yrkesutøvinga. Heilskap og samanheng i utdanninga føreset at faglærarar, pedagogikklærarar, praksislærarar, barnehageleiarar og studentar deltek i utvikling, gjennomføring og vurdering av praksis» (Nasjonal retningslinjer for rammeplan for barnehagelærerutdanning, s. 8).
Studentene skal gjennom praksis få erfaringer med ulike sider av barnehagelæreryrket, og gjennom praksisperiodene møte et barnehagefelt som er preget av endring, mangfold og kompleksitet.
Retningslinjer
Praksisbarnehager
Praksis gjennomføres vanligvis i praksisbarnehager tilknyttet Universitetet i Stavanger (UiS).
Det inngås samarbeidsavtale mellom UiS og den enkelte praksisbarnehage. Avtalen regulerer forhold tilknyttet gjennomføring av praksis. Lønns- og arbeidsvilkår reguleres av avtaler mellom Kunnskapsdepartementet og Utdanningsforbundet og avtaler mellom Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) og praksisbarnehagene (Rundskriv F-04-05). Det vil bli satt krav om 15 studiepoeng veilederkurs for praksislærer.
Praksis i utlandet
Det gis anledning til å søke om praksisgjennomføring i utlandet i 3. studieår. Studenter gis informasjon om søknadsprosedyrer og søknadsfrister i god tid før praksisperiodene. Kontaktperson er praksiskoordinator.
Erklæring om taushetsplikt
I praksisperioden er studenten et ansvarlig medlem av personalgruppen.
Forvaltningsloven § 13 omhandler taushetsplikt. Studentene blir av UiS gjort kjent med denne paragrafen og skriver under erklæring om taushetsplikt ved studiestart 1. studieår. Det underskrevne taushetsløftet blir arkivert ved Institutt for barnehagelærerutdanning og gjelder for hele studietiden. Erklæring om taushetsplikt skal leveres til praksiskoordinator innen angitt frist.
Politiattest
I henholdt til Midlertidig forskrift om politiattest ved opptak til høgere utdanning,fastsatt 20.03.2014, skal alle studenter levere inn politiattest. Studenter som ikke har levert politiattest eller erklæring om taushetsplikt innen fristen, vil ikke kunne gå ut i praksis. Dersom studenten ikke har trukket seg fra praksis innen trekkfristen, vil studentene bli registrert med et praksisforsøk. Praksis gjennomføres ved neste ordinære praksisperiode.
Politiattesten leveres i ekspedisjonen i 2. etasje, A-fløyen i Hagbart Line-huset. Politiattest er gyldig i 3 år.
Reiseutgifter
I forbindelse med reiser til og fra praksissted, kan studenten få dekket utgifter som legitimeres som ekstrautgifter utover det studenten ellers bruker i reiseutgifter til og fra UiS.
Eventuell dekning av reiseutgifter må alltid avtales før praksis. I fratrekk kommer studentens vanlige reiseutgifter til UiS. Egenandel er lavest gjeldende takst for offentlig transport mellom bosted og UiS.
Dersom studenten har mulighet til å komme seg til praksisstedet ved hjelp av kollektiv transport, dekker ikke universitetet utgifter til bruk av bil. I særlige tilfeller, f.eks. når det er nødvendig å bruke egen bil, må studenten på forhånd avtale dette med praksiskoordinator. Skjema for refusjon av reiseutgifter fås hos praksiskoordinator.
Praksisplass
Praksiskoordinator er ansvarlig for tildeling av praksisplasser. Studentene får tildelt praksisplass ut fra geografiske forhold, så langt det lar seg gjøre. Bare unntaksvis og etter søknad, kan studentene få innvilget praksisplass ut fra særskilte behov. Søknad sendes praksiskoordinator seinest 4 uker før praksisperioden starter.

Studentene bør unngå å komme til følgende praksisbarnehager av habilitetshensyn:
 • der de selv har jobbet eller jobber
 • der de har egne barn
 • der nære slektninger/venner er tilsatt


Det anbefales heller ikke at nære venner er sammen i praksis.

Dersom det kommer fram opplysninger etter at studentene er tildelt praksisplass, som tilsier at de bør plasseres annerledes, kan praksisadministrasjonen endre praksisplasseringen.
Regler og prosedyrer
All informasjon og skjemaer vedrørende praksis gjøres tilgjengelig på de aktuelle praksisemner i Canvas.
Alle studenter som skal ut i praksis må sørge for å holde seg oppdatert på sitt praksisemne.
I praksisperiodene skal studentene rette seg etter lover, forskrifter, vedtekter, instrukser m.m. som gjelder for den barnehage/institusjon de har praksis i.
I henhold til eksamensreglementet ved UiS, regnes obligatorisk praksis som prøving. Studentene er selv ansvarlige for å melde seg opp til praksis minimum 4 uker før praksis begynner. Oppmelding til praksis gjøres på StudentWeb. Studentene skal selv kontrollere at de er oppmeldt til praksisemnet. Hvis studentene ikke melder seg opp til praksis, gjennomføres denne neste gang tilsvarende praksis organiseres. Dette vil få konsekvenser for studentenes videre studieprogresjon.
En student har anledning til å trekke seg fra praksis senest 3 uker før første praksisdag. Søknaden leveres til praksiskoordinator. Trekk etter trekkfrist eller under praksis regnes som et forsøk.
Etter Forskrifter om eksamen ved Universitetet i Stavanger kan studenten bare framstille seg til praksis to ganger. Det betyr at en student som har hatt to forsøk på samme praksisperiode med vurderingen ikke bestått, ikke får vitnemål som barnehagelærer ved UiS.

Arbeidstid
Studentenes arbeid i praksisperiodene skal tilsvare 37,5 t. pr. uke.
Studentene skal vanligvis være i barnehagen 32,5 timer pr. uke/ 6,5 timer pr. dag inklusiv pauser og veiledningstid. Studentene skal så langt det er mulig være til stede i praksislærers arbeidstid. Studentene kan ikke, som en fast ordning, ha lange dager for å opparbeide fridager.
I praksisperioden følger studentene de fridager Universitetet i Stavanger setter opp.
Studenters fravær eller permisjon i praksis
Praksis er obligatorisk. Det gis vanligvis ingen dispensasjon fra kravet om obligatorisk tilstedeværelse. Alt fravær fra praksis være dokumentert. Studenter med fravær som ikke godkjennes som gyldig, vil få ikke bestått i praksis.
For å få avsluttende vurdering i den enkelte praksisperiode gjelder plikt om minst 80 prosent tilstedeværelse. Selv om fravær innenfor denne grensen regnes som” gyldig”, har praksislærer rett til å kreve at studenten tar igjen alle fraværsdager, hvis det ellers ikke er mulig å vurdere studentens praksis.
Er studentens dokumenterte fravær høyere enn 20 prosent skal praksislærer gi melding til Institutt for barnehagelærerutdanning ved praksiskoordinator. Studenter med for høyt fravær i praksis vil ikke kunne gjennomføre utdanningen med normert studieprogresjon. Dersom fraværet er høyere enn 20 prosent i en praksisperiode, må studenten ta igjen deler av eller hele praksisperioden for å få den bestått. Denne avgjørelsen tas i samarbeid mellom praksislærer og IBU, og bygger på en helhetlig vurdering. Det er ikke mulig å søke om økt fraværsgrense i praksis.
Ved sykdom og annet fravær må studenten samme dag melde fra til praksislærer. Egenmelding kan brukes kun en gang per praksisperiode og maksimum for tre sammenhengende dager (man kan ikke dele egenmeldingen opp over tre separate dager). Fravær ved sykdom utover maksimum tre sammenhengende dager dokumentert ved egenmelding, må dokumenteres med legeerklæring. Fravær markeres på vurderingsskjemaet som sendes til praksiskoordinator innen en uke etter endt praksis. Dokumentasjon i forbindelse med fraværet må vedlegges.
Som gyldig fravær regnes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn. Instituttet behandler og avgjør hva som kan godkjennes som gyldig fravær. Dersom gyldig dokumentasjon ikke er levert til praksislærer i løpet av praksisperioden og heller ikke til praksisadministrasjonen innen 5 dager etter endt praksis, vil ikke praksisperioden bli bestått, og studenten bli registrert med et praksis/prøvingsforsøk.
I særlige tilfeller kan studenter søke om permisjon fra praksis. Søknaden leveres praksiskoordinator.
Avspasering
Dersom studentene deltar i møter utenom den ordinære arbeidstid, for eksempel personalmøter, kan inntil 2 dager avspaseres. Avspaseringstid regnes time mot time. Studentene og/eller praksislærerne kan ikke avspasere på praksisperiodens siste dag.
Møter i universitetets styringsorganer
Studentene har rett til permisjon fra barnehagen innen rimelige grenser for å delta i møter i universitetets interne styringsorganer (for eks. instituttstyret og trinnråd). Dette registreres vanligvis ikke som fravær. Permisjon for å delta på slike møter søkes i god tid hos praksiskoordinator. Praksiskoordinator informerer praksisbarnehagene om innvilgede søknader.
Praksislæreres fravær eller permisjon i praksis
Dersom praksislærer er syk, skal styrer gi beskjed til praksiskoordinator snarest. Praksisbarnehagen/ barnehagens styrer skal i slike tilfeller sørge for at funksjonen som praksislærer blir ivaretatt.
Praksis og all undervisning i forbindelse med praksis er obligatorisk.
Det er krav om 80 % tilstedeværelse ved praksisforarbeidsmøte, praksisforberedelser og praksisetterarbeid. Studenter som overskrider krav om obligatorisk tilstedeværelse, må gjennomføre ny praksis ved neste ordinære praksisperiode tilknyttet sitt trinn. Ikke gjennomført praksis får konsekvenser for studentenes videre studieprogresjon.
Praksiskoordinator kan gjøre unntak fra kravet om obligatorisk tilstedeværelse ved praksisforarbeidsmøter, praksisforberedelser eller praksisetterarbeid. Gyldig fravær må dokumenteres. Institutt for barnehagelærerutdanning behandler og avgjør i hvert tilfelle hva som kan godkjennes som gyldig fravær. Dokumentasjon leveres praksisadministrasjonen innen 5 dager etter gjeldende obligatorisk praksis eller praksisundervisning.

Skriftlige oppgaver knyttet til praksis
Oppgaver i tilknytning til kunnskapsområdene
Studentene vil som hovedregel ha med oppgaver ut i praksis der de skal innhente informasjon og/eller praktiske erfaringer i barnehagen. Det er i all hovedsak faglærere som har ansvar for å veilede studentene i forhold til disse oppgavene, men praksislærer må legge til rette for at studentene får gjennomføre nødvendige observasjoner og aktiviteter.

Studenter som tar praksis i en annen rekkefølge enn vanlig, som gjennomfører sin praksis i utlandet, eller som har fått bestått tidligere praksis, skal få alternative/erstattende praksisoppgaver. Instituttet vurderer disse tilfellene individuelt med hensyn til hvilke oppgaver og obligatoriske aktiviteter studentene skal gjennomføre.
Informasjon til personalet og foresatte i praksisbarnehagen
Studentene har ansvar for å informere personalet og barnas foresatte om sin praksisperiode. Forslag til presentasjon distribueres av praksiskoordinator til studentene og praksisbarnehager i forkant av den enkelte praksisperiode. Presentasjonen skal blant annet inneholde et bilde av studenten.

Skader i praksis- Hvis studenter skader seg
Dersom skade skjer i praksisstudier, er det praksisplassen som har arbeidsgiveransvar for studentene og studentene har de samme rettigheter som øvrige tilsatte på praksisplassen. Praksisstedet følger opp studenten etter egne retningslinjer for håndtering av slike saker.
Praksisstedets skademeldingsskjema fylles ut snarest vedrørende tidspunkt, eventuelle vitner, hendelsesforløpet, hvilken skade som har oppstått mm. Skademeldingsskjemaet leveres til ledelsen på praksisstedet. Praksisstedet informerer deretter utdanningen om hva som har skjedd, og hvordan det er blitt fulgt opp.
Ved skade på studenter i praksisstudier kommer studenter inn under Folketrygdens bestemmelser om ytelser ved yrkesskader. Arbeidsgiver, institusjonen eller den skadelidte selv plikter etter folketrygdlovens kap.13 snarest å sende skademelding til NAV når en student blir påført legemsskade eller sykdom som kan gi rett til yrkesskadedekning (bruk skjemaet NAV 13-10.01).
https://www.nav.no/no/Bedrift/Skjemaer-for-arbeidsgivere/skjemaveileder/vedlegg-bedrift?key=369058

Skade i praksis meldes også elektronisk til universitetet av studenten selv

Møter i forbindelse med praksisperiodene
Forarbeidsmøter/Praksislærerdag ved UiS avholdes i forkant av praksisperioden. Vanligvis vil dette være det første møtet mellom student og praksislærer. Forarbeidsmøtene er obligatoriske både for studenter og for praksislærere/praksisbarnehagene. De faglærerne som er tilknyttet trinnet er ansvarlige for forarbeidsmøtene. Forarbeidsmøter kan ha forskjellig innhold og møtestruktur. Enkelte møter organiseres kun for studenter alene, eller kun for praksislærere.
Vanligvis inneholder en slik dag et forarbeidsmøte for neste praksisperiode, et praksislærerråd og en faglig forelesning. Samarbeid og dialog mellom praksisfeltet og universitetet er en av hovedmålsettingene ved disse møtene.

Informasjonsmøte i barnehagen organiseres av barnehagens styrer i samarbeid med praksislærere og må gjennomføres i løpet av de to første dagene i praksisperioden. Det forventes at studentene får et helhetlig bilde av denne barnehagen som organisasjon. Møtets varighet er satt til 2 timer.
Det kan avholdes flere obligatoriske møter som er knyttet til praksisopplæringen. Møteinformasjon legges ut på Canvas, på de aktuelle praksisemner. Og på emnet «Praksis, Barnehagelærerutdanningen ved UiS», for praksislærere.
Drøftingsforum gjennomføres vanligvis i forbindelse med praksisperioder som er lengre enn 3 uker. Faglærere og praksislærere (og til vanlig en fra praksis-administrasjonen) møtes i små grupper. Her drøftes praksisperioden og den enkelte students arbeid i praksis. Denne drøftingen danner, sammen med praksislærernes erfaringer med studentene i praksisperioden, grunnlag for vurdering av studentene. I tillegg til dette har praksislærere mulighet til å utveksle erfaringer.
Praksisperioder som hører til det siste studieåret, har vanligvis ikke drøftingsforum.
Praksisbesøk finner sted i barnehagene og er et møte mellom faglærer, praksislærer(e) og student(er). Faglæreren kommer vanligvis kun på praksisbesøk ved praksisperioder lengre enn 3 uker. I det siste studieåret kommer faglærere på praksisbesøk kun ved behov. I praksisbesøket inngår observasjon og veiledningssamtale. Det er studentens læring som er i fokus. Faglæreren skriver ved behov en rapport fra praksisbesøket.
Et oppsett for hva praksisbesøket bør inneholde er som følger
(NB: Dette er et eksempel/forslag og ikke en «oppskrift»):
Studenten sender et veiledningsdokument til faglærer i forkant av praksisbesøket, slik at faglærer er forberedt på hva studenten ønsker skal være i fokus når faglærer kommer på besøk. Faglærer kan også etterspørre et spesifikt tema/en plan for en aktivitet som faglærer ønsker å observere når de kommer til barnehagen.
 • Besøket bør vare minst 1 time.
 • Faglærer snakker med student og praksislærer sammen, så med studenten alene, så med praksislærer alene, dersom dette er nødvendig.
 • Innholdet i disse praksisbesøkene skal være et samarbeid mellom student, praksislærer og faglærer. Det er viktig at alle er aktive og til stede under besøket og at alle bidrar til en konstruktiv samtale og felles refleksjon.

Styringsgruppen for praksisbarnehager består av 4-5 representanter fra ulike praksisbarnehager. Styringsgruppens oppgave er å jobbe med diverse spørsmål relaterte til praksisopplæringen ved Institutt for barnehagelærerutdanningen.
Trinnråd består av representanter fra faglærere, studenter, praksisfeltet og administrasjon ved UiS. Det avholdes et møte per trinn per semester. Trinnrådets funksjon er å være et samarbeidsorgan hvor studiekoordinator, praksiskoordinator, faglærere, praksisrepresentanter og studenter på det enkelte trinn møtes for å kvalitetssikre studiet.


Samarbeidspartnere i praksisopplæringen - ansvarsfordeling
IBU og praksisbarnehagen har et felles ansvar for innhold, kvalitet, veiledning og vurdering i praksis og for progresjon i praksisopplæringen. Praksisbarnehager, praksislærere, faglærere og studentene må sette seg inn i informasjon gitt av IBU før den enkelte praksisperiode begynner. Praksisinformasjonen gjøres tilgjengelig for studentene og praksislærerne via de aktuelle praksisemner i Canvas. (For praksislærere: på emnet «Praksis, Barnehagelærerutdanningen ved UiS» i Canvas) ca. 14 dager før praksisperiodens begynnelse.
Praksisbarnehagens ansvar v/styrer
 • legge til rette for praksisopplæring i barnehagen i henhold til de lover og regler som gjelder i følge samarbeidsavtale med UiS
 • koordinere praksisaktiviteten i barnehagen
 • informere barnehagens ansatte om studentenes praksis
 • finne vikar ved praksislærers sykdom og fravær
 • sende refusjonsregning
 • organisere og veilede informasjonsmøtene i barnehagen
 • informere studentene om styrers rolle og barnehagen som organisasjon
 • delta på praksislærerdag
 • sørge for at barnehagen alltid er tilstrekkelig representert på praksislærerdagene og andre møter
 • støtte praksislærer i veiledning og vurdering av studenter

Praksislærers ansvar
 • legge til rette for at avdelingen blir en god læringsarena for studentene
 • være en god rollemodell for studentene
 • skrive veiledningskontrakt med studentene
 • veilede studentene i det daglige og i formelle ukentlige samtaler
 • ivareta den formelle ledelsen også når studentene leder oppgaver
 • se til at studentenes arbeid utføres i tråd med rammeplan for barnehagen
 • delta i drøftingsforum
 • vurdere studentene, foreta sluttevaluering ved gradering bestått/ikke bestått
 • samarbeide med faglærere, pedagogikklærere og studenter om å planlegge og bearbeide studentenes oppgaver og erfaringer i praksisperioden
 • delta under praksisbesøk fra UiS
 • delta på praksislærerdag

Faglærers ansvar
 • samarbeide om studentenes oppgaver og erfaringer i praksisperioden
 • vurdere skriftlige oppgaver
 • avklare tidspunkt for praksisbesøk i god tid med praksisbarnehagene/studentene
 • gjennomføre praksisbesøk, ved behov skrive rapport fra praksisbesøkene
 • delta i praksisforarbeidsmøter, -oppsummering og drøftingsforum
 • lede og gjennomføre drøftingsforum
 • delta på og planlegge praksislærerdager
 • Være tilgjengelig for samtaler og veiledning for studenter og praksislærere, når studenter står i fare for vurdering ikke bestått i praksis
 • kvalitetssikre innhold på praksisskjemaer før alle praksisperioderStudentenes ansvar
 • samarbeide med praksisbarnehagen og faglærere om oppgaver som skal utføres i praksisperioden
 • være aktiv i å planlegge og bearbeide praksiserfaringer og å ta ansvar for egne læringsprosesser
 • sette seg inn i regler, rutiner og barnehagens årsplan
 • overholde taushetsplikt
 • skrive kontrakt med praksisbarnehagen
 • holde seg orientert vedrørende informasjon gitt fra universitetet om studenters arbeid i praksis
 • ved krav i oppgaveteksten gi praksislærer en kopi av den ferdige praksisoppgaven
 • samarbeide med praksislærer og faglærere om å planlegge, gjennomføre og vurdere fagdidaktiske opplegg i barnehagen
 • sette seg inn i rammer og vilkår for praksis
 • levere et skriftlig veiledningsgrunnlag til praksislærer i forkant av hver veiledningssamtale
 • skrive refleksjonsnotat etter lederdager til bruk i veiledning med praksislærer

Praksisadministrasjonens ansvar
 • ha overordnet faglig ansvar for praksisperioden
 • fordele praksisplasser
 • svare på spørsmål angående avtale om praksisopplæring og samarbeidsavtale
 • svare på prinsipielle spørsmål angående praksis
 • være med på samtaler dersom det oppstår konflikter mellom student og praksisbarnehage
 • innkalle studenter som har fått ikke bestått i praksis til samtale og utarbeide alternativt studieprogram for praksis
 • gi tilbud om forelesninger og kurs for praksislærerne
 • sørge for behandling av refusjonskostnader i forbindelse med praksis
 • samle vurderingsskjemaene fra praksis og videresende praksisresultatene til registrering

Veiledning i praksisperioden
Veiledning
Praksis skal være veiledet, vurdert og variert. Veiledning og vurdering av studenter i praksis er et felles ansvar for faglærere og pedagogikklærere ved IBU, praksislærere og barnehageledere. Veiledning er en faglig drøfting eller samtale mellom praksislærer og student(er) som kan være problemavklarende, utforskende og handlingsutviklende. Veiledning i praksis gis i tilknytning til planlegging av organiserte og daglige aktiviteter. Imidlertid kan også andre relevante temaer tas opp. Målet for veiledning er å stimulere til utvikling av studentens forståelse av praksis og teori sett som helhet. Praksislærer bistår studentene i å utvikle økt bevissthet om begrunnelser for og konsekvenser av egne handlinger. Praksislærer skal bidra til at studentene får et overordnet blikk over barnehagens innhold og hverdagsorganisering. Veiledningen skal gi refleksjoner som stimulerer til at studentene kan se seg selv som en ansvarsbevisst barnehagelærer.
Studentenes utbytte fra praksis er avhengig av kyndig veiledning, noe som igjen bygger på praksisbarnehagens og praksislærers evne til å gi rom for studentenes egne erfaringer, undring og kritisk refleksjon.
Veiledende norm for organiserte veiledningssamtalene er 2 timer per uke per student. Veiledning kan foregå på ulike måter; ved individuelle samtaler med studenten, felles veiledning med to studenter eller som veiledning av en gruppe studenter i en praksisbarnehage. Praksislærer og student må vurdere om veiledningstiden er tilstrekkelig og vurderer hvordan veiledningstiden skal disponeres. Selv om behovet for veiledning blir større, skal praksisbarnehagen legge til rette for at dette behovet dekkes.
Det forutsettes også at det foregår veiledende samtaler under det daglige arbeidet mellom praksislærer og student. Denne type veiledning vil inngå som en naturlig del av samarbeidet mellom student og praksislærer.
Veiledningsgrunnlag
Det kreves at studentene og praksislærerne er godt forberedt til veiledningssamtalene. Studentene skal alltid levere inn skriftlig veiledningsgrunnlag i forkant av veiledningstiden. Dette må leveres til praksislærer minst en virkedag før planlagt veiledning.
Det skriftlige veiledningsgrunnlaget er et arbeidsredskap for praksislærer og student. Det er et hjelpemiddel for å planlegge og forstå didaktisk arbeid. Det kan brukes i forhold til praksisoppgavene og i forhold til annet arbeid i barnehagen. Ved å ta utgangspunkt i studentenes på forhånd innleverte veiledningsgrunnlag, skal praksislærere hjelpe studentene til å reflektere over egne og andres planer og handlinger.
Et veiledningsgrunnlag kan utformes på mange måter og innholdet vil kunne variere. Det må avklares i kontrakten mellom praksislærer og student hvordan veiledningsgrunnlaget skal brukes. Det er imidlertid viktig at alle forhold som har betydning for planlegging, handling og vurdering, blir tydeliggjort.
UiS anbefaler at Den didaktiske relasjonsmodellen brukes aktivt i veiledningen. Alle studenter skal kjenne til denne modellen, og den er et godt verktøy til didaktisk planlegging.
Veiledningen skal inneholde følgende elementer
 • veiledningskontrakt mellom praksislærer og student som utformes i første praksisuke
 • ukentlige avtalte, forberedte veiledningssamtaler der studenten i forkant leverer et veiledningsgrunnlag
 • studenten presenterer sine mål for videre utvikling
 • vurdering av studentens arbeid i praksisperiode


Vurdering av praksis
Praksislærer har hovedansvaret for å vurdere studentenes innsats i praksis. Praksisperioden blir vurdert til bestått/ikke bestått. Studentene skriver under på at hun/han er gjort kjent med den endelige vurderingen. Studentene skal ha kopi av vurderingene. Kopi av vurderingsskjemaet skal oppbevares av studentene.

Løpende tilbakemelding/vurdering
Målet med den muntlige løpende vurderingen er å gi studentene en tilbakemelding slik at hun/han kan forbedre eget arbeid og videreutvikle veiledningsforholdet.
Midtveisvurdering
Praksislærer skal midtveis i de praksisperiodene som er lengre enn 3 uker, foreta en skriftlig vurdering av studentene. Midtveisvurdering skrives etter at studentene har møtt i praksis halvparten av obligatorisk tid i denne praksisperioden.
Oppnår studentene vurderingen bestått, arkiveres midtveisvurderingen i den enkelte praksisbarnehage. Oppnår studentene vurderingen ikke bestått, skal midtveisvurderingen sendes praksiskoordinator så snart vurderingen er foretatt.
Sluttvurdering
Sluttvurdering foretas skriftlig i alle praksisperioder. Sluttvurderingen gjøres kjent for den enkelte student på siste dag i praksisperioden. Hvis studentene har fått utvidet praksis i form av restpraksis, skal sluttvurderingen skrives når praksisperioden er gjennomført i sin helhet.
Vurderingsskjemaet er todelt:
 1. Vurdering av studentens praksis.
 2. Praksislærers råd til studenten i forbindelse med videre utviklingsmål. Denne delen av vurderingsskjemaet skal studentene legge frem for neste praksislærer ved starten av ny praksisperiode.

I forbindelse med neste praksisperioden skal studentene presentere sine mål for videre utvikling. Studentene skal ta utgangspunkt både i praksislærers vurdering /råd fra forrige praksisperiode og studentenes egne utviklingsmål. Dette gjøres skriftlig hvor det presenteres som en del av første veiledningsgrunnlag til praksislærer.
Siste side av vurderingsskjema skal levers videre til neste praksislærer i neste praksisperiode.
Ved behov kan praksisstedet bli orientert om tidligere vurdering av studentene, utover vurderingsskjemaets siste
Praksislærer sender sluttvurderingen til praksiskoordinator innen en uke etter fullført praksis. Vurderingsskjemaene er et internt arbeidsdokument. Dokumentet kan ikke brukes som en bekreftelse på studentenes erfaringer i praksis, for eksempel i forbindelse med en jobbsøknad.
Retningslinjer for vurderingen ikke bestått praksis
Studentene får vurderingen ikke bestått i praksis dersom han/hun ikke oppfyller de krav som stilles til praksisperioden. Praksislærer vurderer studentenes gjennomføring av praksis etter den enkelte praksisperiodes mål og krav til innhold.
Prosedyre ved vurderingen ikke bestått praksis
Dersom det er tvil om studenten vil bestå første del av praksis, skal hun/han ha beskjed om dette senest ved midtveisvurderingen. Dersom studenten får vurdering ikke bestått i praksis, skal dette formidles skriftlig til studenten i tilknytning til veiledning. Her tydeliggjøres hva som forventes av studenten videre i praksisperioden.
Selv om studenten ved midtveisvurdering virker egnet for barnehagelærerrollen, kan det likevel i siste del av praksisperioden oppstå situasjoner som fører til at studenten ikke består praksis. I slike tilfeller skal praksislærer skriftlig formidle vurderingen ikke bestått til student og praksiskoordinator så tidlig som mulig i praksisperiodens andre del. Skjemaet Melding om fare for ikke bestått praksis skal benyttes.
Aktuelle dokumenter skrives under av praksislærer og student. Vurderingen vil uansett være gyldig, uavhengig av om studenten har signert eller ikke.
Studenter som får ikke bestått etter endt praksis, blir innkalt til samtale med praksiskoordinator og studiekoordinator.
Ny/utsatt praksis
Studieforløp ved ny/utsatt praksis
Praksisperiodene tas i den rekkefølge som er beskrevet i programplanen.
For å gå videre til ny praksisperiode neste studieår, må praksisperioden fra forrige studieår være bestått. Grunnskolepraksis og fordypningspraksis (3. studieår for heltid og 4. studieår for deltid) kan gjennomføres selv om studenten har annen praksis utestående i samme studieår.
Studenter som får vurderingen ikke bestått i praksis, må gjennomføre ny praksisperiode neste gang tilsvarende ordinær praksisperiode arrangeres. Vanligvis vil dette innebære at studenten har et års opphold fra studiene. Man tar opp igjen praksisperioden innenfor det året man har opphold i studiene, og starter opp igjen på studiene neste studieår, når ny praksis er ferdig gjennomført og bestått.
Ved gjennomføring av ny praksis skal det også skrives ny oppgave knyttet til praksis. Dersom alle arbeidskrav i kunnskapsområdene er levert og bestått tidligere, vil «ny oppgave knyttet til praksis» måtte leveres til praksiskoordinator for godkjenning. En slik alternativ oppgave vil bli nærmere utformet etter behov, men i all hovedsak vil dette handle om å levere logg, didaktiske planer og refleksjonsnotater i slutten av ny praksisperiode.

Klagerett og klagefrist
Gjeldende Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger. Forskriftene finnes på https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-07-336
Vurderingskriterier
Studentenes arbeid i praksis skal vurderes ut fra de fem kompetanseområder som beskrives under. I tillegg legges det vekt på læringsutbyttebeskrivelser knyttet til hvert trinn. I de ulike studieårene må vurdering av kompetansen sees i forhold til innhold og mål samt den enkelte students utgangspunkt og utvikling. Det vektlegges kritisk refleksjon, progresjon og kontinuerlig profesjonell utvikling av studentenes profesjonsforståelse. Studentene skal vise tydelig ledelse av barnegruppen, ansatte og foresatte.
Helhet i praksis og utdanningen for øvrig er beskrevet i Rammeplan for Barnehagelærerutdanningen. De fem kompetanseområdene; Faglig kompetanse, didaktisk kompetanse, sosial kompetanse, yrkesetisk kompetanse og endrings-og utviklingskompetanse skal være overordnet gjennom hele studiet
Samtidig vektlegges særlig arbeid med å ivareta barn med særskilte behov, språkutvikling, flerspråklighet, samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser, og barns danning.
Faglig kompetanse
Denne kompetansen krever at studentene har kjennskap til teorier og begreper som står sentralt tilknyttet barnehagelærerutdanningen. Det kreves også at studentene mestrer de praktiske ferdighetene som knyttes til de ulike kunnskapsområdene. Studentenes arbeid i praksis skal ha faglige kvaliteter, og de skal kunne se sammenhenger i og mellom fagene, og mellom teori og praktisk yrkesutøvelse. Studentene skal ha kunnskaper om barn, barndom og pedagogisk arbeid med små barn og kunnskap om teorier og arbeidsformer innenfor og på tvers av fag.
Didaktisk kompetanse
Denne kompetansen innebærer evnen til å legge til rette for barns utvikling og læring i barnehagen. Didaktisk kompetanse krever at studentene kan begrunne sine valg i det pedagogiske arbeidet, samt å planlegge og gjennomføre pedagogiske aktiviteter i samsvar med barnehagens planverk. Studentene skal ha evne til å vurdere, planlegge og gjennomføre tilpasset opplæring for barn med og uten særskilte behov, og evne til å sette i verk forebyggende tiltak.
Sosial kompetanse
En barnehagelærer skal arbeide med å fremme sosial kompetanse hos barna i barnehagen. Denne kompetansen krever at studentene bevisst arbeider med sin egen sosiale kompetanse, samt å legge til rette for og utvikle denne kompetansen hos barn i praksisbarnehagen.
Studentene skal vise forståelse for betydningen av et omsorgs- og læringsmiljø preget av samspill, varme, kreativitet, glede, humor og opplevelse av mestring for alle. Studentene må også ha evne til nært samarbeid mellom barnehage, hjem og andre samarbeidspartnere og kunnskap om og ferdigheter i ledelse, samarbeid og pedagogisk veiledning.
Yrkesetisk kompetanse
Denne kompetansen innebærer at studentene må se sammenheng mellom allmenn moral og etikk og de særskilte krav yrket stiller. Spesielt viktig er informasjons- og taushetsplikt som er knyttet til studentenes samvær med barn, foresatte og ansatte i praksisbarnehagen. Studentene skal vise evne til å reflektere over barnehagens verdigrunnlag, over egne verdier, holdninger og væremåter og over etiske utfordringer i yrket.
Endrings- og utviklingskompetanse
Denne kompetansen innebærer studentenes evne til å se barnehagehverdagens kompleksitet. Studentene skal være åpen for endring og nytenkning omkring det pedagogiske arbeid i barnehagen. Studentene skal få innblikk i styrers arbeid, barnehagen som virksomhet og barnehagens eget kompetanse- og utviklingsarbeid.
Studentenes arbeid i praksis
Praksis - profesjonsutøvelse
Begrepet praksis må forstås vidt. Det er viktig at studentene får så allsidig praksis som mulig fra barnehagen i løpet av alle praksisperiodene. Hovedansvaret for selve gjennomføringen av praksisen i barnehagen har styrer i samarbeid med barnehagens praksislærere.
I praksisopplæringen skal studentene bli kjent med de utfordringene og kravene som blir stilt til en barnehagelærer. Det er viktig for studentene å lære av gode rollemodeller i ulike arbeidssituasjoner. Læring må skje via jevnlige observasjoner og refleksjoner, men hovedvekten må legges på å gi studentene egen erfaring i å utøve yrket. Studentene skal få erfaring med å samhandle med barn og grupper av barn i ulik aldre, med ulik bakgrunn og med ulike forutsetninger.
Studentene skal i løpet av tiden i barnehagen få erfaring med de vaktordninger barnehagen benytter. Studentene skal delta på flest mulig møter som finner sted i løpet av praksisperioden. Praksislærer avgjør hvilke møter studentene skal delta på.
Det forventes at studentene får en god oversikt over barnehagens og avdelingens planleggingssystem. Alle praksisperiodene må gi erfaring og kunnskap om hva pedagogisk ledelse er. Studentene må få erfaringer med å være ledere for barn og voksne.
Foresatte- og personalsamarbeid er viktig del av praksis.
Studentene må, så fremt det er mulig, være med på assistentveiledning for å skaffe seg nødvendig rutine og erfaring med både individuell veiledning og gruppeveiledning i forhold til assistentene. Studentene må også få være til stede på foresatte-samtaler, dersom dette er mulig.
Mye av arbeidet må knyttes direkte til arbeid med barn, der noe er spontant og preget av her-og-nå-situasjoner. Annet arbeid skal være forberedt gjennom didaktisk planlegging og presenteres skriftlig. Studentene skal gjennomføre de pedagogiske aktivitetene som tilhører barnehagens hverdag. Både det spontane og det planlagte arbeidet skal danne grunnlag for refleksjon og veiledning.
Studentene er i en læresituasjon og skal tilegne seg kunnskap om hva pedagogisk arbeid innebærer. Samtidig skal de i størst mulig grad fungere som en av personalet og vise hva de kan i direkte arbeid med barn. De skal både lære og prestere, og utviklingen på begge områder skal vurderes av praksislæreren.
Lederdager/lederaktiviteter
Studentene må i løpet av studiet gjennomføre minst 18 lederdager/lederaktiviterer. Antall gjennomførte lederdager i hver periode skal noteres på skjemaet for praksisvurdering. Lederdagene skal inneholde skriftlig planlegging, gjennomføring og evaluering av pedagogisk arbeid gjennom bruk av didaktisk tenkning. Videre skal det handle om å utøve pedagogisk ledelse i forhold til barn i hverdagsaktiviteter og i her-og-nå-situasjoner. Lederdagene skal også inneholde ledelse av personalet. Lederdagene skal gjennomføres individuelt.
Studentene skal skrive refleksjonsnotat etter lederdagene til bruk i veiledning med praksislærer.
Oppgaver/arbeidskrav fra universitetet
Hovedoppgaven i praksisperiodene er den daglige yrkesutøvelsen.
UiS gir vanligvis studentene oppgaver innenfor ulike kunnskapsområder, som er knyttet til de ulike trinnene. Slike oppgaver skal være en del av praksisarbeidet og integreres i praksisperiodene.

Menn i barnehagen og i barnehagelærerutdanningen
Høyskolene må skaffe mannlige øvingslærere til mannlige studenter
Mannlige studenter kan også påpeke dette selv overfor praksisenheten på høyskolen. Heller ikke alle her er seg bevisste at det kan være avgjørende for en mannlig student å komme ut i en barnehage der øvingslæreren er mann. Da får han en mannlig rollemodell, han ser hvordan han kan utøve dette yrket i en tradisjonell, feminin arena, og han kan få mot til å gå videre i utdanningen. Vi vet at det er stort frafall blant mannlige studenter, og ofte rett før eller etter første praksisperiode.
(Pia Friis, 2006, 38 Temahefte om menn i barnehagen, om å rekruttere og beholde menn i barnehagen. Kunnskapsdepartementet)
I Barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger har vi mannlige praksislærere i flere av våre praksisbarnehager. Vi oppfordrer mannlige studenter til å etterspørre hvilke barnehager dette gjelder og at de søker om å få minst en av sine praksisperioder gjennomført hos en mannlig praksislærer.

Hva kan du bli

Barnehagelærer, pedagogisk leder og styrer i barnehage. Du kan også arbeide med barn i ulike institusjoner.

Fullført studium kvalifiserer blant annet til opptak til master i barnehagevitenskap, master i spesialpedagogikk og master i endringsledelse.

Kontaktinformasjon

Universitetet i Stavanger
4036 Stavanger

post@uis.no
tlf: 51 83 10 00 (sentralbord)