en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Etter fullført emne skal studentene:
Kunnskap

 • kunne redegjøre for sentrale dramapedagogiske retninger og uttrykksformer.
 • kunne redegjøre for den estetiske dimensjon og lærings- og erkjennelsespotensialet i dramafaget.
 • kunne redegjøre for sentrale trekk ved utviklingen av teateret i nasjonal og internasjonal sammenheng.
 • kunne redegjøre for teaterfaglige virkemidler.
 • kunne redegjøre for sentrale trekk ved drama som kunstfag og kunstpedagogikk.
 • kunne redegjøre for relevante forskningsmetoder.
 • ha kunnskap om mellommenneskelig og interkulturell kommunikasjon.

Ferdigheter
 • ha utviklet ferdigheter og reflekterte holdninger innen kommunikasjon, formidling og kreative prosesser. Dette skal gjenspeiles i deres arbeid.
 • kunne planlegge, gjennomføre og vurdere dramapedagogiske undervisningsopplegg og anvende sin forståelse for den estetiske dimensjonen i dramafaget.
 • kunne anvende teaterhistoriske kunnskaper i praktisk arbeid.
 • kunne anvende kunnskaper og ferdigheter innenfor ulike dramapedagogiske retninger og dramatiske uttrykksformer i praktisk dramaarbeid.
 • kunne analysere og vurdere teaterforestillinger skriftlig og muntlig.
 • ha utviklet ferdigheter i å analysere sammenhengen mellom kunst og pedagogikk.
 • kunne anvende relevante forskningsmetoder og beherske og aktivt bruke IKT som redskap i drama/teaterfaglig- og vitenskapelig arbeid.
 • ha utviklet ferdigheter i å analysere sammenhengen mellom lek og pedagogikk.
 • kunne anvende sin interkulturelle kompetanse og skapende evner til å kommunisere gjennom teater.

Generell kompetanse
 • kunne bidra til kreative prosesser i et lærende felleskap.
 • kunne stimulere til demokratiske prosesser og ha evne til kritisk refleksjon i sin praksis
 • praktisere en endrings- og utviklingskompetanse.
 • kunne formidle kunnskap gjennom estetiske virkemidler og kunstneriske uttrykk
 • kunne styrke den estetiske, mangfoldige og flerkulturelle dimensjon ved eget arbeid