en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama er et kunst-, uttrykks- og kommunikasjonsfag, med faglige forankringer i teaterkunsten og pedagogikken.
Studiet skal gi studentene grunnlag for å kunne tilrettelegge og lede drama-/teaterarbeid i skole, kulturskole og andre fritidstilbud. Studiet sikter også mot å utvikle egen spillkompetanse og evne til kommunikasjon og samspill. Det vil gi innsikt i hvordan dramatiske grunnelementer og virkemidler, som dramatisk kunst bygger på, utgjør viktige deler av den menneskelige kommunikasjonen og erkjennelsen.
Involvering og ledelse av skapende prosesser er sentralt i studiet.
Studiet kvalifiserer, som en del av lærerutdanningene, for arbeid med drama og teater i skolen. Det kan også kvalifisere for arbeid i kulturskole og annen virksomhet for barn og unge.
Studiet kan også danne grunnlag for videre studier i drama.
Lekens læringspotensial, inkluderende og emansipatorisk pedagogikk vil være sentralt i studiet.

Innhold:
Fagstudiet er bygget opp rundt fem tema.
De fem temaene vil både ha overlappende innhold og bygge på hverandre. De er obligatoriske og vektes noenlunde likt. Valg av lærestoff og arbeidsformer tar utgangspunkt i fagets egenart og dets funksjon i skole og frivillig undervisning. Innholdet har et klart praktisk og kunstfaglig metodisk sikte, og studentenes egenutvikling i faget står sentralt.
DRAMATISKE UTTRYKKSFORMER
Grunnleggende elementer i og forutsetninger for dramatisk spill. Studenten skal få videreutvikle sin innsikt i lekens og teaterkunstens estetiske dimensjon, og i barn og unges egne måter å skape uttrykk på.
Det omfatter arbeid med fiksjonsbygging, rollegestalting, spill og formidling. I spillaktiviteter og ekspressiv bruk av kropp og stemme utfordres studentens fantasi og skapende evne. Denne innsikten kan gi grunnlag for å skape dramapedagogiske prosesser på barn og unges premisser.
UTFORSKENDE DRAMAARBEID
Gjennom teatrets virkemidler utforskes fagstoff, kontroversielle tema og ulike kunstneriske uttrykk. Drama som læringsform og fag er pedagogikk omsatt i handling og fokuserer på kommunikasjon, formidling og inkludering. Emnet gir kunnskaper om læring gjennom opplevelse, erfaring og erkjennelse.
TEATERPRODUKSJON
Omfatter innføring i teaterets kommunikasjonsform og arbeid med de ulike sidene ved en teaterproduksjon med hovedvekt på skuespillerfunksjonen. Grunnleggende arbeid med dramaturgi og dramatiske virkemidler er sentralt, og forholdet mellom form og innhold blir utdypet.
FAGTEORI
Tar utgangspunkt i erfaringene fra det praktiske arbeidet. De faglige kunnskapene utdypes og settes i en større kunstnerisk, historisk og samfunnsmessig sammenheng. Fagteorien synliggjør forbindelser mellom den dramatiske leken, dramafaget og teaterkunsten i fortid og samtid.
FAGDIDAKTIKK
Dette temaet peker direkte på den profesjonen studiet er rettet mot. Det vektlegger således pedagogiske og metodiske aspekter og knyttes nær opp til formidlingssituasjonen i skole, kulturskole og andre fritidstilbud. De ulike fasene i dramapedagogens arbeid belyses gjennom en fokusering på didaktisk tenkning i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av dramapedagogisk arbeid.

Hva kan du bli

Du kan jobbe med å tilrettelegge og lede drama eller teaterarbeid i skole, kulturskole, interkulturelt arbeid og innen andre fritidstilbud.

Studiet danner grunnlag for videre studier på bachelor og masternivå.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet omfatter studentevaluering av undervisningen i form av tidligdialog hvert semester, og sluttevaluering minimum hvert tredje år i henhold til fakultetets kvalitetssystem.

Kontaktinformasjon

Fakultet for utdanning og humaniora

Universitetet i Stavanger

4036 Stavanger