en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat med fullført masterstudium i teknisk samfunnssikkerhet skal ha følgende totale læringsutbytte:
Kunnskap

 • Ha avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset område
 • Ha inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder
 • Kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet
 • Kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter
 • Kan gjøre selvstendige og kritiske vurderinger av sterke og svake sider ved ulike teorier, metoder og analyseverktøy innen sikkerhetsforskning
 • Kan analysere risiko, sårbarhet, pålitelighet, tilgjengelighet og ytelse av beredskap i forbindelse med virksomheter, kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner
 • Kan vurdere godheten av ulike løsningsforslag knyttet til aktiviteter, systemer og arealbruk
 • Kan planlegge nye robuste funksjoner og tekniske løsninger
 • Kan anvende analyseverktøy innen sikkerhetsforskning og andre studier av sikkerhet og beredskap i samfunnet

Generell kompetanse
 • Kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både til spesialister og til allmennheten
 • Kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser