en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Masterstudiet i teknisk samfunnssikkerhet handler om å studere uønskede hendelser og påkjenninger som samfunnet og dets institusjoner og organisasjoner utsettes for, og hvordan disse kan gjøres mer robuste. Trusler mot sikkerhet kan være både natur- og menneskeskapte. Eksempler er økologiske endringer som påvirker klima og naturforhold, endringer i infrastruktur som energi- og vannforsyning, kommunikasjon og transport, men også endringer i sosiale relasjoner og atferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme. Teknisk samfunnssikkerhet som studiefelt krever at teknologi studeres ut fra sine funksjoner i virksomheter og i samfunnet. Da kreves kunnskap om mennesker, organisasjoner og samfunnet i tillegg til innsikt i de aktuelle tekniske systemene. Det er derfor etablert et tverrfaglig samarbeid mellom Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Studentene vil fra første dag arbeide sammen i tverrfaglige grupper der både samfunnsfag og teknologiske fag er representert.
Målgruppen for masterstudiet i teknologi er personer med tre års ingeniørutdanning. Målet med studiet er å medvirke til å utvikle et tryggere og mer robust samfunn, gi studentene kunnskap om hva som skaper risiko og hvordan vi reagerer på ulike typer risiko, gi studentene kunnskap om hvordan man kan styrke beredskapen og ta vare på sikkerheten i samfunnet, og gi studentene innsikt i hvordan man kan forebygge, forberede seg til og håndtere kriser når de oppstår.
Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Studiet består av 60 studiepoeng obligatoriske emner, 30 studiepoeng valgemner og 30 studiepoeng masteroppgave. De obligatoriske emnene er MSA115 Risiko og samfunnssikkerhet, MSA125 Krisehåndtering, RIS520 Teknisk sikkerhet, SAM500 Infrastruktur og sårbarhet, SAM510 Risikobasert styring og SAM520 Beredskapsanalyse og planlegging. I tillegg skal studentene velge 30sp obligatoriske emner (SAM600 Granskninsmetodikk, SAM610 Tekniske sikkerhetssystemer og STA500 Sannsynlighetsregning med statistikk 2) i 3. semester eller utveksling. Faglærere på studiet vil delta i utformingen av den enkeltes utdanningsplan, og planen skal endelig godkjennes etter oppstart av studiet. Når det gjelder masteroppgaven, vil studentene normalt selv kunne velge tema og problemstilling knyttet til egen bakgrunn og interesser.
UiS legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fag, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Hva kan du bli

Studieprogrammet kvalifiserer deg til arbeid med sikkerhetstema innenfor ulike typer av stillinger som saksbehandler, rådgiver eller i lederfunksjoner innen en rekke samfunnssektorer og virksomhetsområder.

Dette studiet kan også kvalifisere til doktorgradsprogrammet i risikostyring og samfunnssikkerhet.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

Kontaktinformasjon

Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 15, e-post: iorp.service@uis.no