en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.

Med en mastergrad i robotteknologi og signalbehandling står mulighetene åpne for de mest krevende og de mest interessante arbeidsoppgavene innen fagfeltet. Utdanningen er organisert under Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, institutt for data- og elektroteknologi.
Målgruppen er studenter som har gjennomført 3-årig bachelorutdanning i elektrofag eller tilsvarende og som er interessert i avanserte tema innen robotteknologi, signalbehandling, reguleringsteknikk, bildebehandling og maskinlæring (AI).
Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
UiS tilbyr en masterutdanning spesielt rettet mot studenter som har gjennomført en 3-årig ingeniørutdanning. Det toårige masterstudiet i robotteknologi og signalbehandling gir 120 studiepoeng. Studiet inneholder grunnleggende metodeemner som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskaplige grunnlaget fra bachelorstudiet, tekniske spesialiseringsemner, valgemner og masteroppgaven. Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester, og kan gjerne utføres i samarbeid med en industribedrift.
I emner som Videregående reguleringsteknikk, Bildebehandling med maskinsyn og Prosjekter i robotteknologi lærer studenten om hvordan roboter kan styres, hvordan kameraer kan brukes som sensor og input til robotsystemer, og studenten får prøve seg på blant annet programmering av industriroboter og humanoidroboter. I tillegg formidles mer generell reguleringsteknikk som har anvendelser i for eksempel robotstyring, fartøynavigasjon og industriell prosesstyring. En samlebetegnelse som ofte brukes for denne type kunnskap er «kybernetikk».
Signal- og bildebehandlingsemner skal gi innsikt i hvordan digitale signaler, blant annet digitale bilder og lyd, behandles. I dagens samfunn omgis vi av digitale signaler i større og større grad, og mobiltelefon, digital TV, digitale kart, medisinsk utstyr, analyse av medisinske bilder og data, analyse av seismiske data, bilde-, lyd- og videoformat til bruk for komprimering og streaming er eksempler på utstyr og oppgaver som benytter digital signal- og bildebehandling. Maskinlæring og AI (Artificial Intelligence) som verktøy for å analysere digitale data er høyaktuelt i dagens samfunn der datamengdene er så store at vi er avhengig av algoritmiske løsninger for analyse av data, og hører tett sammen med både robotteknologi og signalbehandlingsapplikasjoner.
UiS har lagt forholdene godt til rette for masterstudentene i robotteknologi og signalbehandling. Studentene har eget arbeidsrom/sosialrom som disponeres sammen med masterstudentene i datateknologi.
Studiet byr på et variert arbeids- og undervisningsopplegg, fra tradisjonelle forelesningsrekker og øvinger, prosjektarbeid, selvstudium, laboratorieundervisning til innføring og oppøving i bruk av moderne programvare. Vektlegging av de enkelte undervisningsformene varierer i noen grad mellom de enkelte emnegruppene.
Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:
Arbeids- og undervisningsformer
Evalueringsformer
Pensumlitteratur
Vurderingsform
UiS legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.
Ønsker du å kombinere studiet med jobb? Det er mulig å søke om å ta studiet på deltid. Dette søkes om etter opptak, og instituttet vil da kunne tilby en deltidsplan. Disse deltidsplanene følger ordinær undervisning på dagtid.

Fagplan

Her finner du skisser over studieplaner

Hva kan du bli

Med en mastergrad i robotteknologi og signalbehandling er du etterspurt i nesten alle bransjer. Det er behov for denne type arbeidskraft i alle næringer der det kreves å automatisere eller robotisere prosesser, lage kontrollsystemer eller utvikle verktøy for beslutningsstøtte. Typiske bransjer er energiselskaper, teleselskaper, robotutviklere, droneutviklere, helseforetak, helseteknologibedrifter og teknologiutviklere generelt. Profilen Helseteknologi gir et stort mangfold av karrieremuligheter, spesielt innenfor forsknings- og utviklingsarbeid i helserelatert virksomhet og i mindre bedrifter som utvikler innovativ helseteknologi.

Fullført mastergrad i robotteknologi og signalbehandling gir grunnlag for opptak til PhD-programmet i informasjonsteknologi, matematikk og fysikk.

Emneevaluering

Studieprogram og emner revideres årlig. Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i studieprogrammet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt evalueringssystem.

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post@uis.no

Studiekoordinator:Patricia Retamal, tlf. 51 83 17 26, e-post: patricia.retamal@uis.no