en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.

Med en mastergrad i robotteknologi og signalbehandling står mulighetene åpne for de mest krevende og de mest interessante arbeidsoppgavene innen fagfeltet. Utdanningen er organisert under Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk.
Målgruppen er studenter som har gjennomført 3-årig bachelorutdanning i ingeniørfag, eller tilsvarende, studenter med relevant teknisk bakgrunn fra universiteter og andre vitenskapelige høgskoler, og eventuelt realkompetansesøkere.
Studiets innhold, oppbygning og sammensetning
UiS tilbyr en masterutdanning spesielt rettet mot studenter som har gjennomført en 3-årig ingeniørutdanning. Det toårige masterstudiet i robotteknologi og signalbehandling gir 120 studiepoeng. Studiet inneholder grunnleggende metodeemner som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskaplige grunnlaget fra bachelor-studiet, tekniske spesialiseringsemner, valgemner og masteroppgaven. Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester, og kan gjerne utføres i samarbeid med en industribedrift.
I emner som videregående reguleringsteknikk, bildebehandling med robotsyn og prosjekter i robotteknologi lærer studenten om hvordan roboter kan reguleres, hvordan kameraer kan brukes som sensor og input til robotsystemer, og studenten får prøve seg på blant annet programmering av industriroboter og humanoidroboter. I tillegg formidles mer generell reguleringsteknikk som har anvendelser i for eksempel robotstyring, fartøynavigasjon og industriell prosesstyring. Signal- og bildebehandlingsemner skal gi innsikt i hvordan digitale signaler, blant annet digitale bilder og lyd, behandles. I dagens samfunn omgis vi av digitale signaler i større og større grad, og mobiltelefon, digital TV, digitale kart, medisinsk utstyr, analyse av medisinske bilder og data, analyse av seismiske data, bilde-, lyd- og videoformat til bruk for komprimering og streaming er eksempler på utstyr og oppgaver som benytter digital signal- og bildebehandling. Maskinlæring og AI (Artificial Intelligence) som verktøy for å analysere digitale data er høyaktuelt i dagens samfunn der datamengdene er så store at vi er avhengig av algoritmiske løsninger for analyse av data, og hører tett sammen med både robotteknologi og signalbehandlingsapplikasjoner.
Studiet byr på et variert arbeids- og undervisningsopplegg, fra tradisjonelle forelesningsrekker og øvinger, prosjektarbeid, selvstudium, laboratorieundervisning til innføring og oppøving i bruk av moderne programvare. Vektlegging av de enkelte undervisningsformene varierer i noen grad mellom de enkelte emnegruppene.
Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:
  • Arbeids- og undervisningsformer
  • Evalueringsformer
  • Pensumlitteratur
  • Vurderingsform

UiS legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.
Etter opptak til studiet kan du søke instituttet om å få ta studiet på deltid. Instituttet tilbyr faste deltidsplaner.

Fagplan

Her finner du skisser over studieplaner

Hva kan du bli

Studieprogrammet gir et stort mangfold av karrieremuligheter, spesielt innenfor forsknings- og utviklingsarbeid i industriselskaper og mindre bedrifter som utvikler innovativ teknologi.
Profil helseteknologi gir et stort mangfold av karrieremuligheter, spesielt innenfor forsknings- og utviklingsarbeid i helserelatert virksomhet og i mindre bedrifter som utvikler innovativ helseteknologi.

Etter fullført mastergrad er det mulighet for å søke opptak til ph.d.-programmet i informasjonsteknologi ved Universitetet i Stavanger.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post@uis.no

Studiekoordinator:Patricia Retamal, tlf. 51 83 17 26, e-post: patricia.retamal@uis.no