en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat som har fullført den toårige mastergraden i risikostyring, skal ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
K1: Kandidaten har avansert kunnskap innen det akademiske feltet risikoanalyse og risikostyring, relatert til konsepter, teorier, prinsipper, tilnærminger, rammeverk, metoder og modeller for å forstå, vurdere, karakterisere, kommunisere og styre risiko og sikkerhet (safety og security).
K2: Kandidaten kan anvende denne kunnskapen på nye typer problemer, særlig praktiske problemstillinger i samfunnet, industri/næringsliv, osv.
Ferdigheter
S1: Kandidaten kan planlegge og gjennomføre analyser (tolket i en vid forstand) av risiko, sikkerhet (safety og security) ved å bruke kunnskapene beskrevet ovenfor.
S2: Kandidaten kan utvikle metoder og modeller innen risikoanalyse og risikostyring.
S3: Kandidaten kan veilede beslutningstakere og andre interessenter i hvordan forstå, analysere, vurdere og styre risiko og sikkerhet (safety og security).S4: Kandidaten kan bruke relevante metoder for forskning og vitenskapelig arbeid på en selvstendig måte
S5: Kandidaten kan analysere og på en kritisk måte behandle forskjellige kilder til informasjon og bruke disse til å strukturere og formulere vitenskapelige argumenter.
S6: Kandidaten kan på en kritisk måte evaluere prinsipper, metoder og modeller som brukes innen risikoanalyse og risikostyring
S7: Kandidaten kan gjennomføre et uavhengig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i samsvar med gjeldende normer for forskningsetikk.
Generell kompetanse
G1: Kandidaten kan analysere relevante risiko- og sikkerhetsproblemstillinger.
G2: Kandidaten er i stand til å evaluere anvendeligheten av forskjellige verktøy og tilnærminger som er relevante for risikostyring, og undersøke de kortsiktige og langsiktige effektene av forskjellig praksiser og løsninger.
G3: Kandidaten kan bruke sin kunnskap og ferdigheter for å håndtere risikoanalyse- og risikostyringsspørsmål.
G4: Kandidaten er kjent med og kan bruke den gjeldende terminologien innen fagfeltet.
G5: Kandidaten kan kommunisere om vitenskapelige problemstillinger innen fagområdet, både med spesialister og allmennheten.
G6: Kandidaten kan bidra til ny utvikling innen fagområdet.