en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)

Risikostyringsfeltet omfatter konsepter, teorier, prinsipper, tilnærminger, rammeverk, metoder og modeller for å forstå, vurdere, karakterisere, kommunisere og styre risiko. Risikostyring er i dag utbredt både i privat sektor, for eksempel i petroleums- og prosessindustrien, innen bank og finans, og i IKT-sektoren; og i offentlig sektor, for eksempel i by- og regionalplanlegging, i planlegging og drift av kritisk infrastruktur, og innen helsevesenet.
Studiet i risikostyring gir en bred og generell kompetanse innen risikoanalyse og risikostyring som ikke er sterkt knyttet til en bestemt sektor eller bransje. Risikostyring tas i bruk i et økende antall sektorer og bransjer. Dette skaper et behov for kandidater med en sterk generell basis.
Hovedmålet med studieprogrammet er å gi studentene kunnskap, ferdigheter og den grunnleggende tenkning som kreves for å tilnærme seg risiko og usikkerhet for å støtte beslutninger. Sentrale temaer som dekkes er: Hva er risiko? Hva er usikkerhet? Hvordan uttrykke risiko og usikkerhet? Hvordan analysere pålitelighet og tilgjengelighet av systemer? Hvordan vektlegge usikkerhet? Hvordan forstå føre var-prinsippet og hvordan anvende det? Hvordan fastsette akseptabel risiko? Hvordan balansere ulike hensyn, som helse, sikkerhet, miljø og økonomi? Hvordan bruke kost-nytte-analyser og kostnadseffektivitetsanalyser?
I tillegg til generelle temaer knyttet til risiko, som de nevnt ovenfor, kan valgemner gi en mer spesifikk kompetanse i bestemte områder av risikostyringsfeltet, for eksempel innen helhetlig risikostyring, eller innen bestemte anvendelser, for eksempel teknisk sikkerhet.

Fagplan

Studieprogrammet er organisert ved institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging. Programmet består av 120 studiepoeng totalt, hvorav 60 studiepoeng er obligatoriske emner og 30 studiepoeng er valgfrie emner. I tillegg kommer en masteroppgave på 30 studiepoeng. Undervisningen består av forelesninger (live og/eller streaming/videoer), seminarer, prosjektoppgaver, samt obligatoriske og frivillige øvingsoppgaver.

Instituttet tilbyr en liste med anbefalte valgemner. Andre valgemner må godkjennes av instituttet.

Masteroppgaven kan gjennomføres enten kun med en veileder fra studieprogrammet eller i samarbeid med en ekstern virksomhet. Instituttet har gode kontakter med forskjellige virksomheter i regionen. For å skrive en masteroppgave må det vises tilfredsstillende progresjon i henhold til «Reglar for bachelor- og masteroppgåva» av mars 2018.

UiS ønsker å tilby alle sine programmer og emner som planlagt. Gjennomføring av emner må imidlertid være betinget tilgjengelighet av ressurser og et minimum antall studenter.

Hva kan du bli

Avhengig av studentens bakgrunn og profilen på studiet skapt i form av kombinasjon av valgemner, vil uteksaminert kandidater være kvalifisert for en rekke forskjellige jobber. Både i privat og offentlig sektor er det generelt høy etterspørsel etter folk med sterk kompetanse innen risikoanalyse og risikostyring. Uteksaminerte kandidater finner vanligvis arbeid som analytikere, rådgivere, konsulenter eller ledere.

En fullført mastergrad i risikostyring med et karaktersnitt på minimum B og minimum karakteren B på masteroppgaven kan kvalifisere for opptak til ph.d.-programmet i naturvitenskap og teknologi med spesialisering i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

Kontaktinformasjon

Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 15, e-post: iorp.service@uis.no