en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme

Masterutdanningen i petroleumsteknologi ved UiS tilbys norske og internasjonale studenter. Med en mastergrad i petroleumsteknologi står mulighetene åpne for de mest krevende og interessante arbeidsoppgavene innen fagfeltet. Ingeniører utdannes hovedsakelig for arbeid i petroleumsindustrien, men mastergrad i petroleumsteknologi gir i tillegg store muligheter i andre bransjer. Studiet gir en bred plattform i petroleumsteknologi med muligheten til å ta ulike fordypningspakker innen boring, naturgass og reservoar.

Overordnet mål er å utdanne ingeniører som gjennom teoretiske og tekniske kunnskaper får kompetanse til selvstendig arbeid, og som tar et ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn. Utdanningen er forskningsbasert og danner grunnlag for livslang læring. Studiet gir mulighet for videre studier på doktorgradsnivå.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Av studiets 120 studiepoeng, utgjør 30 studiepoeng fellesemner som skal sikre et bredt og felles grunnlag i sentrale emner innen petroleumsteknologi, samt komplettere og utdype emner fra bachelorstudiet. De resterende 90 studiepoeng består av 60 studiepoeng spesialisering og en masteroppgave på 30 studiepoeng. Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester, ofte i nært samarbeid med en ekstern bedrift.

All undervisning foregår på engelsk. Dette er et pluss for studentene som utdanner seg mot jobber i en internasjonal bransje, der engelsk er forretningsspråket.

Studentene kan velge mellom 3 spesialiseringer:

Bore- og brønnteknologi
Spesialisering i bore- og brønnteknologi gir dyp kunnskap om utforming og planlegging av ulike typer brønner og brønnoperasjoner. Studiet forbereder studenter til å analysere og løse ulike brønnproblemer og gir grunnleggende kunnskap om utvikling av teknologi, samt styring og gjennomføring av prosesser innenfor oljeindustrien.

Programmet, som er utviklet i nært samarbeid med oljeindustrien, kvalifiserer for et bredt spekter av stillinger innen boring og produksjon. Studiet kvalifiserer kandidaten også for andre bransjer der boring er utført; for eksempel gruvedrift, grunnvann og geotermiske applikasjoner.

Reservoarteknologi:
Spesialisering i reservoarteknologi er rettet mot utforming og planlegging av utnyttelse av olje- og gassfelt. Etter fullført studie vil kandidaten være i stand til å analysere og løse ulike reservoartekniske problemer og formulere strategier. Studiet gir grunnleggende kunnskap for utvikling, styring og gjennomføring av prosesser og teknologi innenfor oljeindustrien.

Programmet har blitt utviklet i nært samarbeid med oljeindustrien og kvalifiserer for et bredt spekter av stillinger innen reservoarteknikk, både med operatører og serviceselskaper.

Naturgassteknologi:
Spesialiseringen i naturgassteknologi fokuserer på gasskjedens oppover- og midtstrømsvirksomhet, med mindre vekt på nedstrømsaktiviteter. Kandidater med fullført mastergrad med spesialisering i naturgassteknologi kan finne interessante jobbmuligheter i hele gasskjeden «fra reservoar til kjøkken». Grunnleggende kunnskaper i gassrelaterte fag er en forutsetning i utviklingen av fremtidens energikilder, - forsyning og - ledelse. Studiet er utviklet i nært samarbeid mellom akademia og den internasjonale gassindustrien.
Studentene vil møte ulike arbeids- og undervisningsformer, bruk av moderne datateknologi, praktisk laboratoriearbeid og prosjekter med tilhørende oppøving i rapportskriving og dokumentasjon.

UiS legger vekt på å kunne tilby alle studium som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen innen fagområdet, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig. Alle emner og studieprogram revideres årlig.

For hvert enkelt emne gis en beskrivelse som redegjør for:
  • Arbeids- og undervisningsformer
  • Pensumlitteratur
  • Evalueringsformer
  • Vurderingsformer
  • Læringsutbytte

Hva kan du bli

Du utdanner deg til å bli sivilingeniør med kompetanse innen petroleum og reservoarteknologi. Det gjør deg rustet til et vidt spekter av jobber innen olje- og gassindustrien.

Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier i petroleumsteknologi.

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post-tn@uis.no

Studiekoordinator: Eystein Lysholm tlf. 51 83 31 33, e-post: eystein.s.lysholm@uis.no