en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme

Masterprogrammet i petroleumsteknologi ved UiS er åpent for norske og internasjonale studenter. En mastergrad i petroleumsteknologi kvalifiserer studentene for utfordrende og interessante arbeidsmuligheter innen feltet. Ingeniører utdannes hovedsakelig for arbeid i petroleumssektoren, men en mastergrad i petroleumsteknologi gir også gode muligheter i andre sektorer. Studiet gir en bred plattform innen petroleumsteknologi, med mulighet til spesialiseringsmoduler innen bore-, naturgass- og reservoarteknologi.
Det overordnede målet er å utdanne kompetente ingeniører med teoretisk og teknisk kunnskap og å gi dem mulighet til å arbeide selvstendig og ta ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn. Programmet er forskningsbasert og gir et grunnlag for livslang læring. Studieprogrammet gir studentene også mulighet til å fortsette med doktorgradsstudier.
Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Av studiets 120 studiepoeng, utgjør 30 studiepoeng fellesemner som skal sikre et bredt og felles grunnlag i sentrale emner innen petroleumsteknologi, samt komplettere og utdype emner fra bachelorstudiet. De resterende 90 studiepoeng består av 60 studiepoeng spesialisering og en masteroppgave på 30 studiepoeng. Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester, ofte i nært samarbeid med en ekstern bedrift.
All undervisning foregår på engelsk. Dette er et pluss for studentene som utdanner seg mot jobber i en internasjonal bransje, der engelsk er forretningsspråket.
Studentene kan velge mellom 3 spesialiseringer:
Spesialisering i bore- og brønnteknologi
Spesialisering i bore og brønnteknologi gir detaljkunnskap om planlegging og design av forskjellige typer bore- og brønnoperasjoner. Programmet forbereder studenten for analyse og problemløsning innen ulike brønnrelaterte fagområder, og kunnskap om teknologiutvikling, så vel som kunnskap om ledelse og implementeringsprosesser innen petroleumsindustrien.
Programmet, som har blitt utviklet i nært samarbeid med oljeindustrien, kvalifiserer studentene til en lang rekke stillinger innenfor boring og produksjon. Det kvalifiserer også studentene for andre industrier som involverer boring, slik som gruvedrift, grunnvann, og geotermiske anvendelser.
Spesialisering i reservoarteknologi
Spesialisering i reservoarteknologi er rettet mot utforming og planlegging av olje- og gassfeltutnyttelse. Etter fullført grad kan kandidaten analysere og løse ulike reservoartekniske problemer og formulere strategier for hvordan disse skal håndteres. Programmet gir grunnleggende kunnskaper innen utvikling, styring og gjennomføring av prosesser og teknologi innen petroleumsindustrien.
Programmet er utviklet i nært samarbeid med petroleumsindustrien og kvalifiserer for et bredt spekter av stillinger innen reservoarteknologi, både hos operatører og serviceselskaper.
For fullstendig studieplan for denne spesialiseringen, se under Institutt for Energiressurser.
Spesialisering i produksjon- og prosessteknologi
Spesialiseringen innen produksjon- og prosessteknologi omfatter prosesser, teknologi og kompetanse over hele olje- og gassverdikjeden. Kandidater som har fullført en mastergrad i produksjon- og prosessteknologispesialiseringen vil ha gode jobbmuligheter som produksjonsingeniør på plattform, eller prosessingeniør ved gassprosesseringsanlegg eller oljeraffinerier. Programmet vil også kvalifisere studentene innenfor energiindustrien generelt sett. Programmet har blitt i nært samarbeid mellom akademia og internasjonale oljeselskaper.
Studentene vil møte en variert arbeidsdag med ustrakt bruk av moderne datateknologi, praktisk laboratoriearbeid, ekskursjoner, og prosjekt og rapportarbeid.
Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:
  • Arbeids- og undervisningsformer
  • Pensumlitteratur
  • Evalueringsformer
  • Vurderingsformer
  • Læringsutbytte

Hva kan du bli

Du utdanner deg til å bli sivilingeniør med kompetanse innen petroleum og reservoarteknologi. Det gjør deg rustet til et vidt spekter av jobber innen olje- og gassindustrien.

Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier i petroleumsteknologi.

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post-tn@uis.no

Studiekoordinator for spesialisering i bore- og brønnteknologi og spesialisering i produksjon- og prosessteknologi: Anita Malde Rasmussen
Epost: anita.malde@uis.no tlf: 51 83 17 04

Studiekoordinator for spesialisering i Reservoarteknologi: Karina Sanni
Epost: karina.sanni@uis.no tlf: 51 83 11 45