en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En høyere grads student som har fullført en 2-årig mastergrad i industriell teknologi og driftsledelse skal ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
K1: Kandidaten har avansert og tverrfaglig kunnskap om industriell teknologi og spesialisert innsikt i teknisk og driftsmessig integritet samt innovasjon og entreprenørskap.
K2: Kandidaten har grundig og relevant kunnskap om prosjektering og forvaltning av avanserte, komplekse og integrerte industrielle ressurser (f.eks. produksjonssystemer/-prosesser, produksjonsanlegg, tekniske systemer/maskineri/utstyr osv.) i alle livssyklusfaser (dvs. konseptutvikling og design, konstruksjon og montering, installasjon og igangkjøring, drift og vedlikehold, modifikasjon og oppgradering, flytting og resirkulering).
K3: Kandidaten har kunnskap om prosjektering og forvaltning av industriell teknologi og driftsledelse som kan benyttes til teknisk og driftsmessig integritetsanalyse, teknologiutvikling og innovasjon, samt entreprenørskap innenfor nye områder av praktisk og/eller teoretisk betydning.
K4: Kandidaten har evnen til å analysere praktiske eller akademiske problemer ved industriell teknologi basert på historikk, tradisjoner samt industrielle og sosiale behov.

Ferdigheter
F1: Kandidaten kan analysere eksisterende teorier, metoder og tolkninger når det gjelder industriell teknologi (f.eks. produksjonssystemer/-prosesser, produksjonsanlegg, tekniske systemer/maskiner/utstyr osv.) og kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsing. Kandidaten kan selvstendig identifisere, kartlegge, analysere og løse utfordrende produksjonsprosesser/produksjonsproblemer ved å bruke eksisterende teorier, metoder og tolkninger i felten.
F2: Kandidaten kan bruke relevante metoder og kunnskap til forskning og faglig utvikling på en selvstendig måte.
F3: Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og formulere praktiske og/eller akademiske argumenter knyttet til prosjektering og forvaltning av industriell teknologi.
F4: Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under tilsyn og i samsvar med gjeldende forskningsetiske standarder knyttet til prosjekteringsaktiviteter samt tekniske og driftsmessige integritetsanalyser, teknologiutvikling og innovasjon og entreprenørskap.

Generell kompetanse
G1: Kandidaten kan analysere relevante akademiske og forskningsetiske utfordringer og være kvalifisert til å delta i utvikling og implementering av nye teknologier, metoder og prinsipper, samt konstruksjons- eller forvaltningsløsninger for industriell teknologi i industrien.
G2: Kandidaten kan anvende kunnskap og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppgaver og prosjekter knyttet til industriell teknologi, teknisk og driftsmessig integritet, teknologiutvikling og innovasjon samt entreprenørskap.
G3: Kandidaten kan formidle omfattende arbeid profesjonelt og selvstendig, og behersker terminologi, språk og uttrykk innenfor industriell teknologi.
G4: Kandidaten kan drøfte akademiske problemer, analyser og konklusjoner på feltet, både med spesialister og allmennheten.
G5: Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor teknologi og forvaltning av avansert, kompleks og integrert industriell teknologi i alle livssyklusfaser.