en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Industrial Asset Management - Master's Degree Programme

Med en master i industriell teknologi og driftsledelse vil studentene ha tilegnet seg etterspurt ekspertise i mange av dagens industrisektorer. Industriell teknologi og driftsledelse er et tverrfaglig program som kombinerer ingeniørfagkomponenter med viktige driftsledelseskomponenter for å utdanne nestegenerasjons ingeniører med solid kompetanse til utfordrende jobber.
Uteksaminerte studenter vil få konkurransedyktig kompetanse på mastergradnivå innenfor teknologi, og de vil tilegne seg kunnskaper relatert til ingeniørfag, drift og ledelse av avanserte og komplekse industrianlegg/systemer i privat og offentlig virksomhet. Denne kunnskapen vil kunne utnyttes i alle livssyklusfaser til (det vil si til design, konstruksjon, installasjoner, drift, vedlikehold, modifisering og fjerning av komplekse tekniske systemer).
Uteksaminerte studenter vil generelt være kvalifisert til å delta i en rekke konstruksjons- og driftsoppgaver, både i privat og offentlig sektor. Ettersom studieprogrammet består av generelle prinsipper og metoder, vil de ferdige studentene kunne løse utfordringer med avanserte konstruksjoner og driftsnivåer selv utenfor sitt spesialiseringsområde i samarbeid med eksperter fra ulike andre felt. Derfor vil kandidatene være kvalifisert for mange attraktive stillinger innenfor både offshore og landbasert industri.

Fagplan

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Med totalt 120 studiepoeng, består dette masterstudiet av 20 studiepoeng grunnleggende metoder (B) som styrker og viderefører det matematiske og vitenskapelige grunnlaget for bachelorprogrammet. 40 studiepoeng er kjernefag (C) som gir studentene en bred og felles plattform innenfor industriell teknologi og driftsledelse, samt kompletterer og utvider temaer fra bachelorprogrammet. De resterende 60 studiepoeng består av 30 studiepoeng valgfag (E), og en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng (M).
Fakultetet vil tilby en liste over anbefalte valgbare spesialiseringsemner. Studentene må selv kontrollere at de har grunnkunnskaper til å kunne gjennomføre disse kursene. Andre spesialiseringsemner må godkjennes av instituttet, men studentene vil ha betydelig frihet til å velge passende valgbare spesialiseringsemner basert på personlige interesser og karrieremuligheter.
Masteroppgaven må enten utarbeides på fakultetet eller i samarbeid med industrien. Mange studenter baserer sine masteroppgaver på praktiske prosjekter i ulike organisasjoner. For å bli tildelt et egnet og relevant tema for en masteroppgave, må det vises en tilfredsstillende progresjon som nevnt i reglene for masteroppgaven. Prosjektforslag til masteroppgaven skal forhåndsgodkjennes formelt av et akademisk medlem av instituttets gruppe for industriell teknologi og driftsledelse.
UiS tar sikte på å tilby alle sine program etter planen, men emnene vil likevel være avhengige av ressurser og et minimum av studentopptak. Emnets innhold og omfang må også endres over tid som følge av endringer i fagmiljøet, bruk av ny teknologi, nye praksis, nye teorier og generelle samfunnsendringer.
Emnene består av forelesninger, prosjektoppgaver, gruppearbeid, obligatoriske og frivillige øvinger og laboratoriearbeid. Emnebeskrivelsene gir ytterligere informasjon om:

  • Forelesninger og veiledning i akademiske aktiviteter
  • Læreplan, kompendier og prosjekter
  • Evalueringskriterier
  • Eksamineringskriterier

Hva kan du bli

Programmet kvalifiserer kandidatene til et bredt utvalg av stillinger innenfor privat industri og offentlige organisasjoner. Ettersom kjernen i masterprogrammet består av og bygger på allment anvendelige prinsipper og metoder, kan nyutdannede kandidater være kvalifisert til mange attraktive stillinger både innenfor offshore- og landbasert industri.
Kandidatene vil generelt være kvalifisert til stillinger innenfor ulike sektorer, herunder eiere og operatører av anlegg, tjeneste- og teknologileverandører, maskinentreprenører, konsulenter, myndigheter samt offentlige institusjoner som er involvert i konstruksjon, bygging, drift, fjerning og/eller gjenvinning av avanserte og komplekse tekniske anlegg og systemer. Dette kan for eksempel omfatte olje- og gassplattformer, produksjonsfasiliteter på havbunnen, borerigger, rørledninger, raffinerier, infrastruktur, energiproduksjon og distribusjon, landbasert produksjon og et bredt utvalg av annen konstruksjons- og prosessindustri.

Mange vil også kunne få interessante jobber innenfor forskning, undervisning eller i offentlig sektor knyttet til kontroll, regulering og retthåndhevelse vedrørende industrisektorer.
I tillegg kan en med fullført mastergrad med gjennomsnittskarakter B eller bedre for emner og masteroppgave med karakter B eller bedre kvalifisere seg til opptak til doktorgradstudiet i en teknisk disiplin ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitet i Stavanger.

Emneevaluering

Form and/or discussion according to faculty guidelines.

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post@uis.no

Studiekoordinator: Sheryl Josdal, tlf. 51 83 17 47, e-post: sheryl.josdal@uis.no