en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Etter endt studium kan kandidaten delta i vitenskapelige og tekniske prosjekter som omhandler miljøanalyser og vurderinger, med vekt på nordlige regioner. Kandidaten er i stand til å kommunisere med fagfolk og eksperter innen fagfeltet på et vitenskapelig nivå. Kandidaten er i stand til å planlegge, gjennomføre og rapportere miljøundersøkelser samt å anvende og tolke resultatene i forhold til å foreslå tiltak i den gitte situasjonen.
Kunnskap

 1. Kandidaten har videregående kunnskaper om vannkjemi og mikrobiell økologi i akvatiske system.
 2. Kandidaten har bred kunnskap innen sentrale akvatiske prosesser ved utslipp, omdanning og transport av viktige komponenter avgjørende for vannkvalitet i fersk- og sjøvannsresipienter.
 3. Kandidaten har kunnskap om naturlige vannsystemer, akvatisk økologi og biogeokjemisk omdanning.
 4. Kandidaten har geoøkologisk kunnskap om terrestrisk miljø og menneskeskapt påvirkning med vekt på nordlige regioner.
 5. Kandidaten kan oppdatere sine kunnskaper innen miljøanalyse og forvaltning, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.
 6. Kandidaten har oversiktskunnskaper om leting, utbygging, drift og nedbygging av offshore installasjoner.
 7. Kandidaten har kunnskap om kriterier for miljørisikoanalyse og nøkkelparametere for vurdering av forurensningsspredning og effekter i akvatiske økosystem, herunder sentrale prosesser som påvirker disse.

Ferdigheter
 1. Kandidaten kan anvende og bearbeide kunnskap for å løse akvatisk økologiske problemstillinger, foreslå tiltak ut fra helhetlig økologisk årsaksanalyse, og å analysere og kvalitetssikre feltdata.
 2. Kandidaten kan foreta prøvetakning fra akvatiske vannmasser og sedimenter, og anvende feltutstyr for hydrologiske og limnologiske målinger, og for forurensningsundersøkelser i vegetasjon og jord.
 3. Kandidaten kan arbeide i vannkjemiske og økotoksikologiske laboratorier, og behersker metoder innen vannkjemisk karakterisering og toksisitetsanalyse. Kandidaten kan videre dokumentere analyseresultater i laboratoriejournaler og skrive rapporter ut fra standardiserte metoder.
 4. Kandidatene kjenner til og kan anvende nøkkelparametere for miljørisikoanalyse, og benytte miljørisikoverktøy på problemstillinger innen olje og gassindustrien.

Generell kompetanse
 1. Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.
 2. Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige og samfunnsmessige konsekvenser av økologisk belastning i akvatiske miljø og kompetanse til å sette disse i et etisk- og livsløpsperspektiv.
 3. Kandidaten kan formidle videregående forvaltningskunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på engelsk, og kan bidra til å synliggjøre miljøanalysens betydning og konsekvenser.
 4. Kandidaten har kjennskap til det russiske samfunn, språk og kulturelle tradisjoner.
 5. Kandidaten kan delta i faglige diskusjoner, har respekt og åpenhet for andre fagområder og kan bidra i tverrfaglig arbeid.