en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Environmental Monitoring and Nature Management in the Northern Oil and Gas Producing Regions

Offshore olje- og gassindustri søker nye områder for leting og utvinning. Nordlige regioner både på land og sjø blir for tiden undersøkt og utviklet i nordlige Europa, Russland og Nord-Amerika. Siden disse uberørte områdene er spesielt følsomme for skadelige miljøeffekter, krever utvikling av disse ressursene nye miljøteknologier og forvaltningsstrategier. Derfor trenger industri og myndigheter spesialisert personell med avansert kunnskap og kompetanse om arktisk teknologi, økologi og forvaltning.
UiS tilbyr Master i Miljøovervåking og Naturforvaltning i de Nordlige Olje og Gassproduserende Regioner, utviklet og gjennomført i tett samarbeid med det anerkjente St. Petersburg State University (SPbSU). Programmet tilbyr en begrenset gruppe motiverte studenter en unik mulighet for å studere miljøforhold ved landbasert og offshorebasert olje- og gassutvinning i nordområdene, med spesielt fokus på nordlige havområder og nordlige russiske landområder. Studentene vil ta emner ved UiS (1. og 3. semester) og SPbSU (2. semester). Emnene omhandler olje- og gassteknologi, offshore overvåking og miljøforvaltning i nordområdene. Emner i St. Petersburg inkluderer geoøkologi, feltkurs i landbasert miljøovervåking samt en introduksjon til russisk språk. Mens 1. semester fag tas på UiS sammen med de andre studentene på Environmental Technology programmet, vil studentene gå sammen med de russiske studentene 2. (ved SPbSU) og 3. semester (ved UiS). Studentutvekslingen kvalifiserer kandidatene for internasjonale jobber i olje- og gass industrien, og vil gi økt kulturell forståelse mellom landene i nordområdene. Studentene som tas opp på studiet vil motta stipend for utvekslingssemesteret som vil dekke leve- og reisekostnader.
Det toårige masterstudiet i miljøovervåking og naturforvaltning i de nordlige olje og gassproduserende regioner er et høyere grads studium med et omfang på 120 studiepoeng.
Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Studieprogrammet består av både teoretiske og praktisk orienterte fag. Som for tilsvarende studier i miljøteknologi inneholder flere av kursene en praktisk del, som laboratorieøvelser eller feltstudier. Den avsluttende masteroppgaven (30 studiepoeng) består vanligvis av en praktisk del (laboratoriestudium, feltarbeid) og en teoretisk del (litteraturstudium, modellering, etc.). Masteroppgaven er et selvstendig forskningsprosjekt som utføres under veiledning. Den skal inneholde en teoretisk del som dekker teorien av problemstillingen som studeres. Den eksperimentelle delen vil vanligvis være forsøk for å teste den underliggende hypotesen/problemstillingen av emnet. Masteroppgaven kan gjøres ved universitetet eller i samarbeid med en bedrift med veiledning både fra UiS og bedriften.
Masterprogrammet er felles for UiS og St. Petersburg State University, og studentene vil være tre semestre ved hjemmeinstitusjonen og ett semester ved den samarbeidende institusjonen. For å sikre at studentene ved de ulike institusjonene tilbringer mest mulig tid sammen, er planen at studenter fra UiS tilbringer andre semester ved SPbSU og at studentene fra SPbSU tilbringer tredje semester ved UiS. Alternativt kan to semestre tilbringes ved den samarbeidende institusjonen gjennom at masteroppgaven gjøres der.
Emnebeskrivelsen på nettet gir informasjon om:
  • Pensumlitteratur
  • Arbeids- og undervisningsformer
  • Vurderingsformer
  • Emneevalueringsformer

Universitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Hva kan du bli

Du kan jobbe innen offentlig miljøforvaltning, oljeselskaper, konsulentselskaper og andre miljørelaterte bedrifter.

Fullført mastergrad i gir grunnlag for å søke opptak på PhD-studier innen samme område.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, E-mail: post-tn@uis.no