en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i konstruksjoner og materialer skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
K1: Kandidaten har avansert kunnskap innen utforming og beregning av konstruksjoner og spesialisert innsikt avhengig av valg av spesialisering (maskinkonstruksjoner eller bygg- og offshorekonstruksjoner).
K2: En kandidat med spesialisering i byggkonstruksjoner har inngående kunnskap om naturlaster, betongteknologi, metalliske materialer, dimensjonering og analyse av byggkonstruksjoner. En kandidat med spesialisering i offshorekonstruksjoner har inngående kunnskap om funksjonelle krav, naturlaster, materialegenskaper, dimensjonering og analyse av offshore konstruksjoner. En kandidat med spesialisering i maskinkonstruksjoner har inngående kunnskap om dimensjonering, modellering og analyse av maskintekniske komponenter og systemer, om mikrostruktur og egenskaper av metalliske materialer, korrosjon og korrosjonsvern. En kandidat med spesialisering i fornybar energi har inngående kunnskap om produksjon av vind- og bølgeenergi, passive energisystemer og effektivitet ved energikonversjon. Studiet omfatter også forretningsmodeller og drift av energisystemer samt bærekraftig byutvikling og hensynet til klimaendringer.
K3: Kandidaten kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet.
K4: Kandidaten kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter
F1: Kandidaten kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning. Kandidaten behersker konstruksjonsmetodikk, kan anvende dataverktøy for modellering, analyse og simulering og kan realisere løsninger og systemer.
F2: Kandidaten kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.
F3: Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
F4: Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse
G1: Kandidaten kan analysere relevante faglige problemstillinger og skal kunne delta i utviklingen av ny teknologi samt benytte konvensjonelle metoder for konstruksjon og analyse innen de respektive spesialisering (maskinkonstruksjoner og fornybar energi, eller bygg- og offshore onstruksjoner).
G2: Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
G3: Kandidaten kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.
G4: Kandidaten kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.
G5: Kandidaten kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser.