en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Med en mastergrad i konstruksjoner og materialer får du en kompetanse innen konstruksjonsteknikk og materialteknologi son vi er avhengige av for å få industri-Norge til å gå rundt. Kompetansen gjør deg etterspurt i arbeidslivet, både innen landbasert virksomhet og innen offshorevirksomhet. I det to-årige masterstudiet kan du fordype deg innen maskinkonstruksjoner, fornybar energi, samt bygg- og offshore konstruksjonsteknikk.
Dette er et internasjonalt studium hvor norske og utenlandske studenter studerer i fellesskap. All undervisning foregår på engelsk. Studiet inneholder metodeemner som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskaplige grunnlaget fra bachelor-studiet, tekniske spesialiseringsemner, valgemner og masteroppgaven.
Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester. Den kan gjerne utføres i samarbeid med en bedrift, dersom det faglige nivået på oppgaven er tilfredsstillende.

Fagplan

Av studiets 120 studiepoeng (sp) utgjør 20 sp grunnleggende metodeemner (G) som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskapelige grunnlaget fra bachelorstudiet. De resterende 100 studiepoengene utgjøres av 15 sp obligatoriske kjernefag (K), 55 sp spesialiseringssemner (S) og en avsluttende masteroppgave på 30 sp (M). Studiet har to spesialiseringer:

  • Maskinkonstruksjoner
  • Bygg- og offshorekonstruksjoner

Studenter som velger spesialisering i mekaniske systemer og fornybar energi har to alternativer for emnepakker / profiler, som gir mer spesialiserte læringsresultater i henholdsvis mekaniske systemer og fornybar energi. I 3. semester må studentene velge en av de to emneprofilene.
Studenter som velger fordypning i bygg- og offshore konstruksjoner, har to alternativer for emnepakker / profiler, som gir mer spesialiserte læringsresultater henholdsvis bygg konstruksjonsteknikk of offshore konstruksjonsteknikk. I 2. Semester må studentene velge en av de to emneprofilene.
Masteroppgaven kan enten tas ved instituttet eller i samarbeid med næringslivet. Instituttet har god kontakt med blant annet offshorerelaterte bedrifter i regionen. For å kunne skrive masteroppgave stilles det krav om tilfredsstillende studieprogresjon (viser til Regler for bachelor- og masteroppgaven).
Universitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i faget, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.
Undervisningsformene er en kombinasjon av forelesninger, prosjektoppgaver, obligatoriske og frivillige øvinger og laboratoriearbeid. Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:
  • Arbeids- og undervisningsformer
  • Pensumlitteratur
  • Evalueringsformer
  • Vurderingsformer

Hva kan du bli

Studiet kvalifiserer kandidatene til et bredt spekter av stillinger i privat industri og offentlige organisasjoner. Siden kjernen i masterstudiet består av ofte anvendbare prinsipper og metoder, kan hovedfagsstudenter kvalifisere seg til mange attraktive stillinger innen maskin- og konstruksjonsteknikk og materialteknologi i offshore- og sivilingeniørindustri, fornybar energiprosjekter, produksjon og produksjonsindustri og et mangfoldig utvalg av mekaniske operasjoner.

Offentlig sektor har stor etterspørsel etter denne typen kompetanse. For nyutdannede i offshorekonstruksjoner, mekaniske systemer og spesialisering innen fornybar energi har etterspørsel fra aktiviteter relatert til offshorekonstruksjoner, mekaniske systemer og prosjekter med fornybar energi fra nye større og mindre strukturer. Det vil alltid være behov for bygninger, veier, broer, materialer, maskiner, produksjons- og produksjonsprosesser vind / bølge og solenergisystemer og nyutdannede vil derfor være attraktive i industrien og i det internasjonale arbeidsmarkedet.

Mange vil også ha interessante jobbmuligheter innen forskning, utdanning eller i offentlig sektor viet til kontroll, regulering og rettshåndhevelse av industrisektorer.

Videre kan en fullført mastergrad med en gjennomsnittlig gjennomsnittskarakter B for fag og karakter A eller B for masteroppgave kvalifisere for opptak til PhD-studiet i Offshore Technology ved Universitetet i Stavanger.
Nyutdannede er kvalifisert for å søke på relevante PhD-programmer ved andre Universiteter.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post@uis.no

Studiekoordinator: Sheryl Josdal, tlf. 51 83 17 47, e-post: sheryl.josdal@uis.no