en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Datateknologi - Master program

En mastergrad i datateknologi (Computer Science), gjør deg kvalifisert for de mest krevende og interessante arbeidsoppgavene innenfor IKT. Studiet er delt inn i to spesialiseringer: (1) Pålitelige og sikre systemer (Reliable and Secure Systems) og (2) Data Science.
Dette er et internasjonalt studium hvor norske og utenlandske studenter studerer i fellesskap. All undervisning foregår på engelsk. Studiet inneholder metodeemner som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskaplige grunnlaget fra bachelor-studiet, tekniske spesialiseringsemner, valgemner og masteroppgaven.
Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester. Den kan gjerne utføres i samarbeid med en bedrift, dersom det faglige nivået på oppgaven er tilfredsstillende.
Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Etter at studenten har fått opptak til det toårige masterprogrammet i Computer Science må studenten ta en test i programmering og systemadministrasjon. Dersom studenten får ikke bestått på testen, vil UiS tilby og oppfordre studenten til å gjennomføre et forberedende sommerkurs i programmering og systemadministrasjon. En prosjektrapport skal leveres inn etter kurset er ferdig. Formålet med kurset er at studentene skal bli best mulig forberedt til masterprogrammet.
Sommerkurset holdes sommeren før oppstart på masterprogrammet i Computer Science og består av to deler, hvorav en del er nettbasert og en del på campus. Mer informasjon om sommerkurset, inkludert timeplan, vil bli tilgjengelig på universitetets nettsider i januar 2019.
Universitetet i Stavanger anser det ikke nødvendig å tilby sommerkurs for de studenter som allerede har bestått følgende emner ved Universitetet i Stavanger:
  • 10 studiepoeng i programmering og minst 5 studiepoeng i operativsystemer

Universitetet i Stavanger tilbyr en masterutdanning rettet mot studenter som har gjennomført en 3-årig ingeniørutdanning i datateknologi. Det toårige masterstudiet i datateknologi gir 120 studiepoeng.
Studiet har metodeemner som bygger videre på matematikk, statistikk, og grunnleggende dataemner fra bachelor i datateknologi. Studiet inneholder videregående statistikkemner og algoritmeemner, maskinlæring og dataintensive systemer. Spesialiseringen Pålitelige og sikre systemer (Reliable and Secure Systems) vil ha emner innen nettverkssikkerhet, distribuerte systemer og algoritmeteori. Spesialiseringen Data Science vil ha fordypning i informasjonsgjenfinning, datautvinning og ytterligere fordypning i statistikk.
Studiet byr på et variert arbeids- og undervisningsopplegg, fra tradisjonelle forelesningsrekker og øvinger, prosjektarbeid, selvstudium og laboratorieundervisning til innføring og oppøving i bruk av moderne programvare. Vektlegging av de enkelte undervisningsformene varierer i noen grad mellom de enkelte emnegruppene.
Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:
  • Arbeids- og undervisningsformer
  • Evalueringsformer
  • Pensumlitteratur
  • Vurderingsform

Universitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Hva kan du bli

Sivilingeniører innen datateknologi er etterspurt i nærmest alle bransjer, og dette studiet åpner for mange ulike typer jobber. Du kan jobbe i konsulentselskaper, elektroteknisk og datateknisk industri, kraftforsyning, telekommunikasjonsbedrifter, oljerelatert virksomhet, sykehus og andre offentlige etater. Studiet vil være svært ettertraktet i framtidens arbeidsmarked, med utvikling av smarte løsninger som for eksempel i smarte byer, med smart energi og digitalisering.
Spesialisering: Pålitelige og sikre systemer
Spesialisering i pålitelige og sikre systemer gir grunnlag for arbeid med utvikling og planlegging av kommersielle datasystemer til forskjellige formål. Du tilegnes kunnskap og ferdigheter innen nettverkssikkerhet, pålitelighet av distribuerte systemer, simulering og modellering.
Spesialisering: Data Science
Spesialisering i Data Science gir grunnlag for arbeid innen dataanalyse og utvikling av databehandlingssystemer for hele data livssyklus. Du tilegnes kunnskap og ferdigheter i avansert statistikk, datautvinning, maskinlæring og behandling av store datamengder.

Fullført mastergrad i datateknologi gir grunnlag for opptak på PhD-studier innen informasjonsteknologi, matematikk og fysikk.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres i henhold til fakultetets retningslinjer.

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post-tn@uis.no

Studiekoordinator: Nina Egeland, tlf. 51 83 27 84, e-post: n.egeland@uis.no