en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Studiet i industriell økonomi er tverrfaglig, med kombinasjon av teknisk-naturvitenskapelige emner og økonomisk-administrative emner. Det er gode muligheter for sammensetting av individuelle planer. Studentene velger kurspakker med spesialiseringer i økonomi og ledelse og ingeniørfaglig fordypning.
Studieplanen kan i noen grad være avhengig av studenten sin bakgrunn. Nedenfor vises studieplan for ingeniører med standard bachelorstudium i ingeniørfag. For studenter med en annen bakgrunn, må studieplanen bli justert for å gi en akseptabel balanse blant annet mellom tekniske og økonomiske emner i samlet utdanning.
UiS legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fag, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Fagplan

Det toårige masterprogrammet i industriell økonomi er sammensatt av grunnleggende metodeemner (20 sp), andre fellesemner (10 sp), spesialisering i økonomi og ledelse (20 sp), ingeniørfaglig fordypning (20 sp), valgemner (20 sp) og masteroppgave (30 sp).
Grunnleggende metodeemner (G) (20 sp) STA500 Sannsynlighetsregning og statistikk 2 eller MØA145 Økonometri IND520 Beslutningsanalyse med Excel
Andre fellesemner (F) (10 sp) IND500 Investeringsanalyse IND510 Prosjektledelse 1
I tillegg til grunnleggende metodeemner og andre fellesemner skal det velges tre kurspakker på til sammen 60 sp, hvor minimum en pakke må være ingeniørfaglig fordypning og minimum en pakke må være spesialisering i økonomi og ledelse.
Valgpakke ingeniørfaglig fordypning (I) (20 sp)
Det tas sikte på at fordypningen skal virke som en videreføring av den spesialiseringen som studentene har gjort i den tidligere bachelorutdanningen i ingeniørfag. Emnene blir normalt hentet fra de andre masterprogrammene i teknologi ved UiS.
Spesialisering (20 sp)
Valg av fordypning og område for masteroppgaven gir profilen som studenten får på sitt vitnemål. Det er lagt til rette for følgende 5 spesialiseringer:

  • Kontraktsadministrasjon
  • Prosjektledelse
  • Entreprenørskap og teknologiledelse
  • Investering og finans
  • Risikostyring

For valg av emner som kreves for den enkelte spesialisering, se neste seksjon: «Studieplan 2019/2020 for industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.»
Masteroppgaven (M) gjennomføres normalt i 4. semester, og skal være rettet mot problemstillinger som er knyttet til studiet. De fleste studentene skriver masteroppgaven i samarbeid med en bedrift. Et informasjonsmøte om master­oppgaven vil bli holdt i 3. semester. Det anbefales at studentene starter med planlegging av master­oppgaven i 3. semester. Det anbefales også å skrive oppgaven sammen med en medstudent, da dette ofte gir bedre resultat.
De fleste emnene inkluderer ukentlige forelesninger. Enkelte emner har øvingstimer og obligatoriske innleveringer av mindre oppgaver eller av prosjektarbeid i gruppe. Bruk av dataprogram er en integrert del i flere av emnene.

Hva kan du bli

Det er et klart behov både i privat næringsliv og offentlig sektor for teknologisk kompetanse i kombinasjon med økonomi og ledelse både i forhold til prosjekter og generell drift. Studiet i industriell økonomi gir denne kompetansen, med spesialiseringer i flere retninger både i forhold til økonomi og ledelse og ingeniørfaglig kompetanse.

Etter fullført mastergrad er det mulighet for å søke opptak til ph.d.-program i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

Kontaktinformasjon

Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 15, e-post: iorp.service@uis.no