en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Målet for studiet er å utdanne studenter til master i teknologi/sivilingeniør med tverrfaglig kompetanse i teknisk-naturvitenskapelige fag og økonomisk- og ledelsesfag. Denne kompetanse vil komme til nytte både i næringslivet og i offentlig sektor.
Målgruppe for studiet er studenter som ønsker å bli master i teknologi (sivilingeniør) hvor også økonomisk-administrative fag inngår som en viktig del av studiet. Alle retninger for treårig bachelorstudium i ingeniørfag kvalifiserer for opptak til det toårige masterprogrammet. Det er imidlertid et krav til kompetanse i bedriftsøkonomi og mikroøkonomi som enten må ha vært gjennomført som valgfag, eller som må tas som forkurs.
Studiet er på høyere grads nivå, går over 4 semestre og har et omfang på 120 studiepoeng.

Fagplan

Studiet i industriell økonomi er tverrfaglig, med kombinasjon av teknisk-naturvitenskapelige fag og økonomisk-administrative fag. Det er gode muligheter for sammensetting av individuelle planer. Studentene velger kurspakker med spesialiseringer i økonomi og ledelse og ingeniørfaglig fordypning.
Studieplanen kan i noen grad være avhengig av studenten sin bakgrunn. Nedenfor er vist studieplan for ingeniører med standard bachelorstudium i ingeniørfag. For studenter med en annen bakgrunn, må studieplanen bli justert for å gi en akseptabel balanse blant annet mellom tekniske og økonomiske fag i samlet utdanning.
UiS legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fag, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.
Det toårige masterprogrammet i industriell økonomi er sammensatt av grunnleggende metodeemner (20 sp), andre fellesemner (10 sp), spesialisering i økonomi og ledelse (20 sp), ingeniørfaglig fordypning (20 sp), valgemner (20 sp) og masteroppgave (30 sp).
Grunnleggende metodeemner (G) (20 sp) MAF300 Numerisk modellering, grunnkurs og IND520 Beslutningsanalyse med Excel
Andre fellesemner (F) (10 sp) IND500 Investeringsanalyse IND510 Prosjektledelse 1
I tillegg til grunnleggende metodeemner og andre fellesemner skal det velges tre kurspakker på til sammen 60sp, hvor minimum en pakke må være ingeniørfaglig fordypning og minimum en pakke må være spesialisering i økonomi og ledelse.
Valgpakke ingeniørfaglig fordypning (I) (20 sp)
Det tas sikte på at fordypningen skal virke som en videreføring av den spesialiseringen som studentene har gjort i den tidligere bachelorutdanningen i ingeniørfag. Emnene blir normalt hentet fra de andre masterprogrammene i teknologi ved UiS.
Spesialisering (20 sp)
Valg av fordypning og område for masteroppgaven gir profilen som studenten får på sitt vitnemål. Det er lagt til rette for følgende 5 spesialiseringer:

  • Kontraktsadministrasjon
  • Prosjektledelse
  • Innovasjon og teknologiledelse
  • Investering og finans
  • Risikostyring

For valg av emner som kreves for de enkelte spesialisering, se neste seksjon: «Studieplan 2018-2019 for industriell økonomi – Master i teknologi/siv.ing.»
Masteroppgaven (M) skrives normalt i 4. semester, og skal være rettet mot problemstillinger som er knyttet til studiet. De fleste studentene skriver masteroppgaven i en bedrift. Informasjonsmøte om master­oppgaven vil bli holdt i 3. semester. En anbefaler studentene å starte planlegging av master­oppgaven i 3. semester. Det anbefales også å skrive oppgaven sammen med en medstudent, da dette oftere gir bedre resultat.
De fleste emnene gis med ukentlige forelesninger. Enkelte emner har øvingstimer og obligatoriske innleveringer av mindre oppgaver eller av prosjektarbeid i gruppe. Bruk av dataprogram er en integrert del i flere av emnene.

Hva kan du bli

Det er et klart behov, både i privat næringsliv og offentlig sektor, for teknologisk kompetanse i kombinasjon med økonomi og ledelse både i forhold til prosjekter og generell drift. Studiet i industriell økonomi gir denne kompetansen, med spesialiseringer i flere retninger både i forhold til økonomi og ledelse og ingeniørfaglig kompetanse.

Fullført master i teknologi / sivilingeniør kan kvalifisere til opptak på doktorgradsstudium ved Universitetet i Stavanger innen fagområdet risikostyring og samfunnssikkerhet.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

Kontaktinformasjon

Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 15, e-post: iorp.service@uis.no